eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Modernizacja alejek wraz z wymianą ławek i koszy w Parku Miejskim Solidarności w TychachOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja alejek wraz z wymianą ławek i koszy w Parku Miejskim Solidarności w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA TYCHY

1.3.) Oddział zamawiającego: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278348986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 324382200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@tzuk.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tzuk.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja alejek wraz z wymianą ławek i koszy w Parku Miejskim Solidarności w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c68c398b-d5b8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015386/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja alejek wraz z wymianą ławek i koszy w Parku Miejskim Solidarności w Tychach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tzuk-tychy.logintrade.net/zapytania_email,85819,e18807f1fb073f6181e8250e32234013.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres e-mail: zamowienia@tzuk.tychy.pl
Platforma przetargowa: https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) - w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej dostępnymi pod adresem
https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej
dostępny pod adresem:
https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://tzuk-tychy.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal
B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail:
helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe
postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1.1. Administratorem danych
osobowych jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy. 1.2. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:
1.2.1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tzuk.tychy.pl, 1.2.2. pisemnie na adres siedziby Administratora. 1.3. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. 1.4. Odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
1.5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie przewidzianym przepisami prawa. 1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez
okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 1.7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 1.8. W odniesieniu do
udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.9.
Osoba udostępniająca dane posiada:
1.9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 1.9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 1.9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.), 1.9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 1.10. Osobie udostępniającej dane nie
przysługuje: 1.10.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 1.10.2. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 1.10.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.11. Wykonawca który powołuje
się na zasoby Podwykonawcy/Podmiotu składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w
art. 13 lub art. 14 RODO (pkt 3.6. zał. nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.261.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji alejek wraz z wymianą ławek i koszy w Parku Miejskim Solidarności w Tychach.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
2.1. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowlanej,
2.2. uzyskanie niezbędnych uzgodnień, map,
2.3. roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
2.4. modernizacja nawierzchni utwardzonych,
2.5. demontaż istniejących elementów małej architektury,
2.6. rozbiórka nawierzchni we wskazanych fragmentach,
2.7. wymiana elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci).

3. Szczegółowy zakres prac oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
3.1. Załączniku nr 2 do SWZ: w programie funkcjonalno-użytkowym, który zawiera m.in. opis przedsięwzięcia, zakres robót, wymagania dotyczące dokumentacji projektowej,
3.2. Załączniku nr 3 do SWZ: w kosztorysie ofertowym (zbiorczym zestawieniu kosztów) zawierającym wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz w ramach zamówienia opcjonalnego,
3.3. Załączniku nr 4 do SWZ: we wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zakres zamówienia objętego prawem opcji: wszystkie pozycje wymienione w kosztorysie ofertowym (zbiorczym zestawieniu kosztów) stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2.Okoliczności w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: po realizacji zamówienia w zakresie podstawowym Zamawiający skorzysta z prawa opcji pod warunkiem, iż będzie posiadał środki finansowe na realizację prac (szczegółowe warunki prawa opcji zawiera § 6 wzoru umowy – załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na nawierzchnię

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady fizyczne na nawierzchnię

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną obejmującą remont / budowę / przebudowę alejek lub chodników o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto
(w ramach jednej lub dwóch umów).
1.1.1. Zamawiający informuje, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym wyżej mowa w pkt. 1., musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
1.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
1.2.1. 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi w zakresie uprawnień budowlanych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.2.2. Osoba, o której mowa powyżej w pkt 1.2.1. musi posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.
1.2.3. Wymieniona powyżej w pkt. 1.2.1. osoba ze strony Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje ona całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowód określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 1.
1.1.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym
mowa w pkt. 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu,
3.2. Gwarancjach bankowych,
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych powyżej w pkt 3.2.- 3.4., dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy – Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy.

5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
83 1240 2975 1111 0010 6677 5534
PEKAO Bank Pekao S.A.
Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW

6. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego (DO.261.11.2022).

7. Wadium w formie niepieniężnej:
7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.2. Treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego (DO.261.11.2022).
7.3. Udzielona gwarancja:
7.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
7.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie,
7.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
7.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
7.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek o którym mowa w pkt. 3.1. w Dziale V SWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
a) gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów lub innych materiałów i informacji od organów administracji publicznej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było ich uzyskanie w terminach przewidzianych w przepisach prawa;
b) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na skutek wydanych decyzji lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji,
c) zmiany decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentacje projektową,
d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią warunki terenu budowy odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
h) wystąpią działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub inne zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na termin i jakość przedmiotu zamówienia;
i) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające czasowe lub trwałe wykonanie umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy takiego aktu,
j) przedłużenia się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spowodowanego:
• znaczącym przesunięciem pierwotnego terminu składania ofert na skutek dokonania zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu – o ilość dni, o jaką ostatecznie wydłużono termin składania ofert,
• wniesieniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – o okres trwania postępowania odwoławczego liczony od dnia wniesienia odwołania do dnia wydania orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
k) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
l) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT;
m) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
n) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://tzuktychy. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w ciągu 14 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Cd. "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia":
o) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
p) zaistniały nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy wynikających z umowy.
2. Wszelkie przewidziane w ust. 1 powyżej możliwości ograniczenia zakresu zamówienia nie mogą̨ spowodować́ obniżenia całościowego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w ten sposób, że wynagrodzenie to będzie niższe niż 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, mających wpływ na zmianę terminu wykonania umowy, Strony ustalają nowe terminy, z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najwyżej okresowi przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których, zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu obustronnie podpisanego pod rygorem nieważności.
6. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w ust. 1 będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy. Zmiana klasyfikacji budżetowej określonej w § 3 ust. 4 oraz osób wskazanych w § 10 ust. 1 może być dokonana w formie pisemnej przez Zamawiającego, bez zgody Wykonawcy. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
4. Na ofertę składa się:
4.1.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ,
4.2.Kosztorys ofertowy (zbiorcze zestawienie kosztów) zawierającym wykaz i ilości prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz w ramach zamówienia opcjonalnego - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
4.3.Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp - wzór stanowi załącznik nr 5 lub 6 do SWZ,
4.4.Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
4.5.Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4.6.Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna (jeżeli dotyczy),
4.7.Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.