eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Remont pomieszczeń nr 1 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń nr 1 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 583486152

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń nr 1 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03ef5718-d5b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: CRZP/131/009/R/22 . 3. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu oraz poczty elektronicznej.

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem postępowania.

6. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.

7. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje,
aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji Zamawiający uzna datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

8. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego
wykonawcy.
9. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft.
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej –
kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera zsynchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

10. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznać go za wiążący,
b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z
siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr
inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr CRZP/131/009/R/22 pn. „Remont pomieszczeń nr 329, 331, 529, 743 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach,
o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),
zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/131/009/R/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1906409,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 101185,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Zakres Robót do realizacji obejmuje:
1.1. Malowanie sufitów, ścian i słupów między oknami
1.2. Postawienie ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami
1.3. Wymiana wykładzin na podłogach
1.4. Usunięcie nierówności, wygładzenie ścian i sufitu w pomieszczeniu wraz ze słupami
między oknami
1.5. Roboty przygotowawcze niezbędne do wykonania robót elektrycznych takie jak
wykuwanie otworów, wykonanie bruzd w ścianach, demontaż i ponowny montaż
paneli sufitu podwieszanego itp.
1.6. Montaż elementów koryt kablowych,
1.7. Ułożenie okablowania: instalacja WLZ, instalacja gniazd wtyczkowych 230V, instalacja
oświetlenia podstawowego, sieć strukturalna (gniazda RJ45) oraz instalacja
sterownicza,
1.8. Montaż opraw oświetlenia podstawowego,
1.9. Montaż rozdzielnic elektrycznych,
1.10. Montaż szafy teletechnicznej,
1.11. Prace zabezpieczające i porządkowe,
1.12. Wykonanie pomiarów sprawdzających instalacji elektrycznej teletechnicznej,
1.13 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Dane liczbowe
W budynku WETI A remont odbędzie się w pomieszczeniu:
• III piętro: pomieszczenie: nr 329 – 16.4 m2
• III pietro: pomieszczenie nr 331 - 16,63 m2
• V piętro: pomieszczenie nr 529 - 29,94 m2
• VII piętro: pomieszczenie nr 743 - 33,65 m2
____________________
Ogółem powierzchnia remontowanych pomieszczeń 96,62 m2

Wysokość remontowanych pomieszczeń – 3000 cm

Remont dotyczy prac wykończeniowych

3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Zamówienie jest zamówieniem
udzielanym w częściach, jako odrębna część zamówienia ujętego w planie zamówień publicznych
na roboty budowlane. Zakres i wielkość zamówienia daje możliwość udziału MŚP w rynku
zamówień publicznych.
Kody wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000-7 – (Roboty budowlane)
45432111-5 – Roboty posadzkarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45316000-5 Instalacje systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

5. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się:
1/ Projekt Techniczny – Branża Budowlana – Załącznik I do SWZ
2/ Projekt Wykonawczy – Branża Elektryczna – Załącznik II do SWZ
3/ STWiORB – Branża Budowlana - Załącznik III do SWZ

Uwaga !!!
Do specyfikacji załączono przedmiar – załącznik IV do SWZ. Przedmiar pełni rolę
wyłącznie pomocniczo – informacyjną i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali
zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowanie kosztów realizacji
przedmiotu zamówienia, nie może służyć wprost do obliczenia ceny ofertowej.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów
związanych z wykonywaniem przez niego wszystkich czynności i obowiązków
wynikających z dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów prawa, a także z
warunków prowadzenia robót.

Uwaga!!!
Budynek w czasie prowadzonych robót budowlanych będzie przez cały czas użytkowany.
Wykonawca zapewni dostęp do budynku, dla osób niepełnosprawnych, przez istniejący
podjazd przy wejściu głównym do budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P = Lcena+LOG
gdzie:
P - łączna liczba punktów ocenianej oferty
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
LOG - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres gwarancji” ocenianej oferty


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej
jeżeli wykaże, że

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1
robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót wykończeniowych o wartości nie
mniejszej niż. 50 000,00 złotych brutto.

2) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji
zamówienia:
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie,
b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie
W przypadku warunku zdolności zawodowej, w zakresie dysponowania osobami
skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje
wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w
rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz
uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 t. j. z dnia 2020.08.03), zamawiający uznaje również
wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w
innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej,
państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2021.1646 t. j. z dnia 2021.09.08)

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi lub roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 3 i 4 oraz, jeżeli to dotyczy kryteriów
selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
które zostały przewidziane względem wykonawcy.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdziale IX pkt. 1 i X.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: . W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 5 do SWZ.

2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 1 lit. a), liczy się wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.

3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 lit. a)
dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – sporządzone zgodnie z wzorem w Załączniku
2a do SWZ.
2.W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną - Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - jeżeli wadium
jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art.
97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp,
5. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o
których mowa w rozdziale X ust. 1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1000,00 zł ( słownie: Jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 91 1240 6292 1111 0011 0582 9419. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Remont pomieszczeń nr 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A WETI PG. Oznaczenie sprawy: CRZP/131 /009/R/22”
6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
7. Zgodnie z art. 96 ust. 6 Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp,
9. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a oferta taka
spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Wypełniając Formularz oferty, oraz inne dokumenty powołujące się na wykonawcę
w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie
odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.

4) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z
Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5) Przed podpisaniem umowy, wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę.

6) W odniesieniu do wymagań każdy wykonawca składający ofertę wspólną musi
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.

7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie na zasadach, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP, a
nadto w okolicznościach określonych poniżej.
3. Strony mogą zmienić Umowę w zakresie terminu wykonania Umowy w razie:
a. wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót wskutek siły wyższej – o czas, w którym siła wyższa wstrzymała lub opóźniła realizację robót
b. konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych – o czas konieczny na wykonanie tych robót/prac
c. przestojów spowodowanych wyłącznie przez Zamawiającego lub inne niż Wykonawca osoby lub podmioty, za których działania lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – o czas oczekiwania na czynność Zamawiającego, wskazanych osób lub podmiotów umożliwiającą zakończenie przestoju,
d. wydania odnoszących się do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów lub toczących się ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zakładane postępowań administracyjnych lub innego rodzaju procedur odnoszących się do Przedmiotu Umowy, w tym procedur Zamawiającego – o czas wstrzymania lub przedłużenia realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności,
e. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,

4. Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy PZP strony mogą zmienić Umowę w
zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w
razie konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych, których
konieczność wykonania ujawniła się w toku prowadzenia robót/prac i konieczność ich
wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności
wymaganej od doświadczonego wykonawcy. Ustalenie zakresu i wartości zmiany następuje
w Protokole Konieczności zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w razie takiej
konieczności w Protokole z Negocjacji.

5. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe info do: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA , pkt. 3.6
Ofertę należy złożyć: a) w formie elektronicznej (tj. z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub c) w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem osobistym podpisaną przez osobę upoważnioną za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu.
Szczegóły zawiera rozdział XVI SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.