eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV pietrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - IIOgłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV pietrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stalowowolski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 15

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 156433709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@stalowowolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stalowowolski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV pietrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dddb0cb-d5ad-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010709/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Adaptacja pomieszczeń na I, II i IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.stalowowolski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: mienie@stalowowolski.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środku dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca format .pdf. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: mienie@stalowowolski.pl.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
• specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
• format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
• oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
• integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
• Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
• Mozilla Firefox od wersji 15
• Google Chrome od wersji 20
• Microsoft Edge

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ – załącznik nr 10 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań lub na stronie głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel.: 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02, e - mail: powiat@stalowowolski.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola jest Pani Magdalena Sołtys-Kurek, tel.: 156433635, e-mail: abi@stalowowolski.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IMP.272.2.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane związane z rozbudową sieci elektrycznej i komputerowej. Prace należy wykonać na podstawie wytycznych Zamawiającego – Załącznik nr 8 do SWZ oraz załączonego przedmiaru robót. W załączniku nr 12 znajduje się rzut IV piętra z zaznaczoną istniejącą instalacją komputerową wraz z istniejącymi gniazdami. Przedmiotem zamówienia jest również opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji.
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia.
4.1. Całość rozwiązania sieci logicznej ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całe łącze transmisyjne. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. W celu uzyskania gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta.
4.2. Na pozostałe elementy zadania nieobjęte gwarancją producenta Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji (kryterium jakościowe).
5. Szczegółowy zakres robót budowlanych:
5.1. Wymagania dla instalacji - trasy koryt kablowych:
Całość okablowania elektrycznego i logicznego należy ułożyć w listwach natynkowych. Główne koryta kablowe należy ułożyć wzdłuż ścian zewnętrznych z mocowaniem do sufitu.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów jednofazowych.
Sugerowane trasy głównych tras są zaznaczone na rzucie kondygnacji – załącznik nr 12.
Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej i uzgodnić z zamawiającym przebieg tras koryt oraz dokładne umieszczenie PEL (punkt elektryczno-logiczny).
5.2. Instalacja okablowania strukturalnego ma być zakończona w nowym punkcie dystrybucyjnym w pok. 423.
Panele krosujące powinny być nowe, niewykorzystywane przez inne okablowanie.
5.3. Ilość gniazd logicznych w pomieszczeniach (tabela dostępna w SWZ)
Kable krosowe i przyłączeniowe muszą być dostarczone w ilości odpowiedniej do ilości gniazd przyłączeniowych.
Zamawiający dopuszcza montaż gniazd w zestawach x1 lub x2. Większe ilości w pomieszczeniu muszą być rozdzielone.
Okablowanie elektryczne należy doprowadzić z istniejącej tablicy R znajdującej się w holu IV piętra, należy w niej dodać zabezpieczenia odpowiednie do przewidywanego obciążenia.
5.4. W czasie rozbudowy sieci LAN IV piętra zostanie zdemontowana obecna szafa dystrybucyjna wisząca 12U zawierająca 2 panele 24 porty RJ45 oraz przełącznicę światłowodową. Panele oraz przełącznica światłowodowa zostaną zamontowane ponownie w nowej szafie dystrybucyjnej.
Prace od demontażu starej szafy do montażu nowej powinny być wykonane tak aby nie odłączyć istniejącej sieci dla pokoi od 401 do 412 (w godzinach pracy urzędu).
6. Szczegółowe wytyczne do wykonania przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 8 do SWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, wskazaniami Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w umowie.
8. Materiały uzyskane w trakcie robót przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.
9. Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę/Wykonawców wyłonionego/wyłonionych w niniejszym przetargu w porozumieniu z Zamawiającym.
10. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym – funkcjonującym budynku Starostwa Powiatowego. Realizacja zamówienia musi odbywać się w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia pracy w budynku. Każde wyłączenie jakiejkolwiek instalacji należy zgłaszać zamawiającemu.
Prace można prowadzić w dni robocze godzinach od 7:30 do 19:00, jednak prace uciążliwe (powodujące duży hałas) mogą być prowadzone tylko po godzinie 15:30.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i p.poż oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przez zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, w tym stolarki drzwiowej, posadzek, wykładzin, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego jego odbioru.
12. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest uporządkować miejsce wykonywania robót oraz usunąć poza teren Starostwa Powiatowego materiał pochodzący z prac budowlanych.
13. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie (nieuszkodzenie) istniejących sieci, instalacji i urządzeń w budynku. Zabrania się wyrzucania odpadków, śmieci, resztek materiałów budowlanych (farby, gipsy, szpachlówki etc.) do pojemników Starostwa Powiatowego, a także wprowadzania ich do kanalizacji obiektu. Zamawiający wymaga, aby przejścia i przebicia przez przegrody budowlane były wykonywane z należytą ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przełożenia elementów instalacji.
14. Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających, nie powodujących uszkodzeń lub korozji przebiegających przewodów. W przypadkach uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku, Wykonawca obowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac remontowo-budowlanych koniecznych do przeprowadzenia w wyniku rozbudowy sieci (naprawa ubytków tynku, powłok malarskich, ponownego montażu urządzeń, itp.).
16. W przypadku kolizji sieci elektrycznej i komputerowej z innymi urządzeniami lub sieciami, instalacjami Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przeniesienia i zamontowania ich w innym miejscu

4.2.6.) Główny kod CPV: 32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

32422000-7 - Elementy składowe sieci

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 19. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, m.in. w zakresie: ujętym w Rozdziale IV pkt. 1 a), b) i c) SWZ.
1) Zamówienie, o którym mowa w pkt. 8. będzie realizowane w oparciu o warunki umowy podstawowej.
2) Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że dotychczasowy Wykonawca (Wykonawca realizujący warunki umowy podstawowej):
a. realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością,
b. zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego,
c. zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,
d. strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - waga kryterium 60%= 60 pkt. Zamawiający oceni oferty stosując wzór matematyczny (najniższa zaoferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej)x 60.
2) Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady udzielonego przez wykonawcę - waga kryterium 40%= 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres dłuższy niż 60 m-ce do oceny ofert w kryterium będzie policzony termin 60 m-cy jako maksymalny żądany przez Zamawiającego.
Zamawiający oceni oferty stosując wzór matematyczny: (okres gwarancji i rękojmi w badanej ofercie/ najdłuższy zaoferowany okres gwarancji - max 60 m-cy)x 40.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Określenie warunków:
1 ) DOŚWIADCZENIE
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej, o wartości zadania nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, co winni potwierdzić dowodami czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.
Przez zamówienie należy rozumieć:
– zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
– zamówienie zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
2) KADRA
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą techniczną:
- 2 osoby posiadające certyfikat imienny wydany przez producenta uprawniający do udzielenia gwarancji producenta proponowanego systemu okablowania wraz z świadectwem szkoleń Wykonawcy z zakresu instalacji proponowanego systemu SOS.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4.1 pkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności - 2 osoby posiadające certyfikat imienny wydany przez producenta uprawniający do udzielenia gwarancji producenta proponowanego systemu okablowania wraz z świadectwem szkoleń Wykonawcy z zakresu instalacji proponowanego systemu SOS oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności ofertowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 8 (Wytyczne) i załączniku nr 11 (Przedmiar) do SWZ tj.:
1) Kartę katalogową kabla poz. 1.5. Przedmiaru,
2) Karta katalogowa Modułu poz. 1.7 Przedmiaru,
3) Karta katalogowa Modułu poz. 1.8. Przedmiaru,
4) Karta katalogowa Modułu poz. 1.9. Przedmiaru,
5) Karta katalogowa Wtyku poz. 1.10. Przedmiaru,
6) Karta katalogowa Kabla krosowego poz. 1.15. Przedmiaru,
7) Karta katalogowa Kabla krosowego poz. 1.16. Przedmiaru,
8) Karta katalogowa Kabla krosowego poz. 1.17. Przedmiaru,
9) Karta katalogowa Przełącznika sieciowego 12x RJ45 + 12 SFP+, poz. 4.1. Przedmiaru,
10) Karta katalogowa Przełącznika sieciowego 8x RJ45 +8 SFP+, poz. 4.2. Przedmiaru,
11) Karta katalogowa kabla poz. 4.3. Przedmiaru.

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Kartę katalogową kabla poz. 1.5. Przedmiaru,
2) Karta katalogowa Modułu poz. 1.7 Przedmiaru,
3) Karta katalogowa Modułu poz. 1.8. Przedmiaru,
4) Karta katalogowa Modułu poz. 1.9. Przedmiaru,
5) Karta katalogowa Wtyku poz. 1.10. Przedmiaru,
6) Karta katalogowa Kabla krosowego poz. 1.15. Przedmiaru,
7) Karta katalogowa Kabla krosowego poz. 1.16. Przedmiaru,
8) Karta katalogowa Kabla krosowego poz. 1.17. Przedmiaru,
9) Karta katalogowa Przełącznika sieciowego 12x RJ45 + 12 SFP+, poz. 4.1. Przedmiaru,
10) Karta katalogowa Przełącznika sieciowego 8x RJ45 +8 SFP+, poz. 4.2. Przedmiaru,
11) Karta katalogowa kabla poz. 4.3. Przedmiaru

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ- oryginał podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ- załącznik nr 2 - w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 7 SWZ- załącznik nr 2a (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ – załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy)- w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie – Załącznik nr 9 (jeżeli dotyczy) - w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
6) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI SWZ – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (oryginał lub cyfrowe odwzorowanie).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku o którym mowa w ust.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 9 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp, przewiduje się zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz:
1. Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
b) zaistnienia okoliczności technicznych, gospodarczych, organizacyjnych itp. których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) gdy wykonie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie publicznym,
d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać Zamawiającemu.
e) konieczności wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych;
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadku, gdy zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) tj.:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.