eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie dok. projektowej i robót budowlanych: "Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektu pn.: "Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej"Ogłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie dok. projektowej i robót budowlanych: „Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektu pn.: „Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grochowska 274

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-841

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 224435509

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dok. projektowej i robót budowlanych: „Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektu pn.: „Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3523d8d-d1c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019968/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ Rozdz. 2 i 24 pkt 4

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określona załącznik 11 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określona załącznik 11 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-VI-ZP/22/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 65921,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania: „Infrastruktura pieszo-rowerowa – realizacja projektu pn.: „Miejsca postojowe wcięte w trawnik, aby odciążyć placyk zabaw przy Trasie Łazienkowskiej” w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 rok w formule „projektuj i buduj”.
Zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym Przewiduje się zaprojektowanie 5 miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Wandy (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej) na działce ew. nr 56 z obrębu 3-01-13. Planowaną lokalizację w/w miejsc postojowych precyzuje szkic nr 1 stanowiący załącznik do PFU.
1) Założenia do projektowania:
- zaprojektowanie 5 miejsc postojowych prostopadłych (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej),
- stosować się do Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawa
- przewidzieć przesadzenie lub wycinkę i ewentualnie nowe nasadzenia w porozumieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska UD Praga-Południe.
2) Założenia wykonawcze:
- wykonanie 5 miejsc postojowych prostopadłych (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej),
3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
4) Wybudowanie miejsc postojowych pomoże w rozwiązaniu problemu parkowania na terenie osiedla Saska Kępa.
5) Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudnione były osoby (pracownicy specjalizujący się w robotach brukarskich i pracach związanych z organizacją ruchu drogowego) na podstawie stosunku pracy na pełny etat. Wskazane osoby muszą być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedstawienia umów o pracę tych pracowników poświadczonych za zgodność przez wykonawcę.


Zobowiązania Wykonawcy:
1) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących elementy tych sieci.
2) W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne przejścia istniejącymi ciągami pieszymi, dojścia do domów, umożliwi dojazd samochodami w tym uprzywilejowanym i ewentualnie wcześniej uzgodni z właścicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu.
3) Wykonawca opracuje i zatwierdzi w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym projekty czasowej i stałej organizacji ruchu.
4) Wykonawca poinformuje pisemnie, z 7-mio dniowym wyprzedzeniem, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym o terminie wprowadzenia czasowej oraz stałej organizacji ruchu zgodnej z zatwierdzonymi projektami.

2. Szczegółowy opis oraz zakres robót określają załączniki nr 9 i 10 do SWZ.
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) pracowników/pracownika bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, wykonujących następujące czynności: roboty brukarskie i roboty związane z organizacją ruchu drogowego.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez nawiązanie stosunku pracy z nowymi pracownikami/pracownikiem lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników/pracownika zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Szczegółowe wymogi określa § 5 Wzoru umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. 20 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
a) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) przesłanki określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
1) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie budowlane w formule „projektuj i buduj” polegające na budowie / przebudowie ulicy, o wartości
min. 60.000,00 zł brutto.
lub
a.1) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę drogową miejską, obejmującą swym zakresem budowę / przebudowę ulicy, o wartości
min. 50 000,00 zł brutto,
oraz
a.2) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracowali i wykonali przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej roboty drogowej miejskiej obejmującą swoim zakresem budowę / przebudowę ulicy, o wartości min. 10.000,00 zł brutto.

2) dysponują osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
b.1) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 2000 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 932),
b.2) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą posiadającą oba rodzaje uprawnień
budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdz. 16 pkt 2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych/usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość wykonanych robót / usług, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty / usługi te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane / usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty / usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane / usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
• dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
• cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi.
Wykaz winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony Formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Należy dołączyć go na platformie https://zamowienia.um.warszawa.pl jako osobny plik, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór druku - załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, określonych w Rozdz.15 pkt 3 SWZ (wzór druku - załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku - załącznik nr 4 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - (wzór druku - załącznik nr 5 do SWZ).
6. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w §16
wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji : do 30 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r.
1. Termin rozpoczęcia prac projektowych, będących przedmiotem umowy, ustala się na dzień następny po zawarciu umowy.
2. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustala się na (maksymalnie 20) tygodni od daty podpisania umowy, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych do właściwego organu lub uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3. Wprowadzenie na plac budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu lub uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Termin wykonania robót budowlanych ustala się na (maksymalnie 10) tygodni od daty zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.
5. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na (maksymalnie 30) tygodni od daty podpisania umowy (do terminu wykonania przedmiotu umowy nie wlicza się terminu wprowadzenia na plac budowy) jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r..
6. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót (§ 9 ust. 7 umowy).
7. Rozpoczęcie robót nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej umożliwiającej złożenie do właściwych organów administracji budowlanej i zgłoszenia wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę jeśli na etapie uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń zajdzie konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.