eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › p.n.: "Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne) w Dąbkowie".Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
p.n.: „Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych
wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne) w Dąbkowie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubaczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasna 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 632 16 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lubaczow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalubaczow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

p.n.: „Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych
wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne) w Dąbkowie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d7e5468-c286-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030627/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych w Dąbkowie (współfinansowana ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00132225/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4412195,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja, deszczowa, oświetlenie uliczne)
w Dąbkowie w tym:
• budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w Dąbkowie,
• budowa kanalizacji deszczowej związanej z odwodnieniem korpusu drogowego przy budowie drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą
w Dąbkowie,
• przebudowa i budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej pierwotnej, rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej,
• budowa kanału technologicznego,
• budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowości Dąbków -zasilanej od stacji Dąbków,
w ramach inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej i dróg osiedlowych w Dąbkowie.

12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały
w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna

32412110-8 - Sieć internetowa

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne.
Zgodnie z art. 255 pkt 3 P.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 P.z.p, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia t. j.: 5 427 000,00 zł brutto.
Ww. postępowaniu za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow w terminie składania ofert wyznaczonym na dzień 12.05.2022 r. do godz. 09:00, złożono dwie oferty następujących Wykonawców:

L. p. Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy
Cena (zł/brutto)

1. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
NIP: 5210421928
6 307 340,49 zł
2. Sikora Sylwia MATBUD
ul. Grunwaldzka 40
36-040 Boguchwała
NIP: 8132268494
6 498 744,72 zł

Oferta z najniższą ceną została złożona przez Wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków, NIP: 5210421928 opiewająca na kwotę 6 307 340,49 zł znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której obecnie po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6307340,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6498744,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.