eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Remont kuchni wraz zapleczem i salami konsumpcyjnym w Ośrodku Dydaktyczno - Naukowym w Zielonce Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej GoślinieOgłoszenie z dnia 2023-04-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont kuchni wraz zapleczem i salami konsumpcyjnym w Ośrodku Dydaktyczno – Naukowym w Zielonce Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000184400059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ROGOZIŃSKA 38

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.jazdzewski@lzdmg.com.pl, tymoteusz.szrejbrowski@lzdmg.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzdmg.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kuchni wraz zapleczem i salami konsumpcyjnym w Ośrodku Dydaktyczno – Naukowym w Zielonce Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45a9b1e5-9e29-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067035/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja zaplecza kuchennego w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym w Zielonce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065486

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AI.262.05.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: " Remont kuchni wraz zapleczem i salami konsumpcyjnym w
Ośrodku Dydaktyczno – Naukowym
w Zielonce Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie”.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został
określony w:
1) Dokumentacji Projektowej stanowiącej integralną część SWZ (załącznik nr 7 do SWZ) na którą składają się następujące
dokumenty:
1.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania Ogólne,
1.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – instalacje elektryczne,
1.3. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych,
1.4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – instalacje sanitarne,
1.5. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych,
1.6. Dokumentacja projektowa technologii,
1.7. Przedmiary robót.
2) Wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2298000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2461370 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2298000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FORMATIC Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721240874

7.3.3) Ulica: ul. Poznańska 86a

7.3.4) Miejscowość: Lusowo

7.3.5) Kod pocztowy: 62-080

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2298000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.