eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz zapewnienie sal konferencyjnych na potrzeby organizacji szkoleń i seminariów.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz zapewnienie sal konferencyjnych na potrzeby organizacji szkoleń i seminariów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141132577

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227295905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.cudzik@kcer.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kcer.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz zapewnienie sal konferencyjnych na potrzeby organizacji szkoleń i seminariów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d7053ef-d014-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kcer-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/kcer-brwinow/demand/107577/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kcer-brwinow.ezamawiajacy.pl/pn/kcer-brwinow/demand/107577/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane w Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod
adresem: https://kcer-brwinow.ezamawiajacy.pl/
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska są na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest kierownik
Zamawiającego przy ul. Pszczelińskiej;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), zwanej dalej „Ustawą Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
6) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
10) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest kierownik
Zamawiającego przy ul. Pszczelińskiej;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185), zwanej dalej „Ustawą Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
6) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
10) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAF.26.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 167558,06 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 58832 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia pn. Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków na potrzeby organizacji szkolenia pt. „Bagna Biebrzańskie i Narwiańskie; bioróżnorodność, przyczyny zanikania siedlisk i ekosystemów” w Białymstoku - w terminie 18-21.04.2023 r.
1. Obiekt świadczenia usług hotelarskich dla uczestników szkolenia będzie położony w granicach administracyjnych miasta Białystok, z dobrym dojazdem komunikacją miejską. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: 1) nocleg ze śniadaniem, 2) kolacje.

4.2.5.) Wartość części: 16666 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dla tej części zamówienia przewiduje zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne (prawo opcji).
1) Ceny wszystkich usług dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe, jak w zamówieniu gwarantowanym.
2) Konieczność i zakres zamówienia opcjonalnego będą zależały od ilości dodatkowych chętnych uczestników szkolenia wykraczających poza
zamówienie gwarantowane.
3) Wykonawca zapewni świadczenie usług hotelarskich dla minimum 31 osób - zamówienie gwarantowane.
4) Zamawiający przewiduje - poza zamówieniem gwarantowanym, zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmujące dodatkową liczbę
uczestników w ilości do maks. 4 osób.
5) Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
6) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i w tym celu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszenie/oświadczenie w formie pisemnej na wskazany adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o konieczności skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i jego dokładnym zakresie minimum 2 dni
robocze przed początkiem terminu wykonania tej części zamówienia.
Łączna liczba uczestników objęta zamówieniem gwarantowanym i zamówieniem opcjonalnym nie przekroczy 35 osób.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-18 do 2023-04-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia pn. Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków na potrzeby organizacji szkolenia pt. „Bagna Biebrzańskie i Narwiańskie; bioróżnorodność, przyczyny zanikania siedlisk i ekosystemów” w Białymstoku - w terminie 19-20.04.2023 r.
1. Obiekt świadczenia usług hotelarskich dla uczestników szkolenia będzie znajdował się w odległości drogowej maks. 12 km od siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego - położonego pod adresem: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, w województwie podlaskim. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: 1) nocleg ze śniadaniem, 2) kolacje.

4.2.5.) Wartość części: 7500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dla tej części zamówienia przewiduje zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne (prawo opcji).
1) Ceny wszystkich usług dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe, jak w zamówieniu gwarantowanym.
2) Konieczność i zakres zamówienia opcjonalnego będą zależały od ilości dodatkowych chętnych uczestników szkolenia wykraczających poza
zamówienie gwarantowane.
3) Wykonawca zapewni świadczenie usług hotelarskich dla minimum 31 osób - zamówienie gwarantowane.
4) Zamawiający przewiduje - poza zamówieniem gwarantowanym, zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmujące dodatkową liczbę
uczestników w ilości do maks. 4 osób.
5) Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
6) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i w tym celu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszenie/oświadczenie w formie pisemnej na wskazany adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o konieczności skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i jego dokładnym zakresie minimum 2 dni
robocze przed początkiem terminu wykonania tej części zamówienia.
Łączna liczba uczestników objęta zamówieniem gwarantowanym i zamówieniem opcjonalnym nie przekroczy 35 osób.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-19 do 2023-04-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia pn. Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz zapewnienie sali konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia pt. „Ochrona zasobów genetycznych różnych gatunków zwierząt opierając się na praktycznym przykładzie koni huculskich” w Gładyszowie w terminie 27-29.04.2023 r.
1. 1. Obiekt świadczenia usług hotelarskich dla uczestników szkolenia będzie położony maksymalnie 5 km odległości drogowej od granic administracyjnych wsi Regietów, w gminie Uście Gorlickie, w województwie małopolskim. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: 1) nocleg ze śniadaniem, 2) kolacje, 3) przerwy kawowe, 4) obiady dwudaniowe, 5) salę wykładową z wyposażeniem.

4.2.5.) Wartość części: 18939 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dla tej części zamówienia przewiduje zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne (prawo opcji).
1) Ceny wszystkich usług dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe, jak w zamówieniu gwarantowanym.
2) Konieczność i zakres zamówienia opcjonalnego będą zależały od ilości dodatkowych chętnych uczestników szkolenia wykraczających poza
zamówienie gwarantowane.
3) Wykonawca zapewni świadczenie usług hotelarskich dla minimum 27 osób - zamówienie gwarantowane.
4) Zamawiający przewiduje - poza zamówieniem gwarantowanym, zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmujące dodatkową liczbę
uczestników w ilości do maks. 3 osób.
5) Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
6) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i w tym celu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszenie/oświadczenie w formie pisemnej na wskazany adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o konieczności skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i jego dokładnym zakresie minimum 2 dni
robocze przed początkiem terminu wykonania tej części zamówienia.
4. Łączna liczba uczestników objęta zamówieniem gwarantowanym i zamówieniem opcjonalnym nie przekroczy 30 osób.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-27 do 2023-04-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV zamówienia pn. Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków na potrzeby organizacji szkolenia pt. „Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych do rozwoju turystyki i rekreacji na przykładzie Małopolski” w Starym Sączu w terminie 17-19.05.2023 r.

1. Obiekt świadczenia usług hotelarskich dla uczestników szkolenia będzie położony w odległości drogowej do maks. 20 km od granic administracyjnych lub w granicach administracyjnych miasta Stary Sącz, województwo małopolskie. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: 1) nocleg ze śniadaniem, 2) kolacje, 3) obiad dwudaniowy.

4.2.5.) Wartość części: 5787 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dla tej części zamówienia przewiduje zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne (prawo opcji).
1) Ceny wszystkich usług dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe, jak w zamówieniu gwarantowanym.
2) Konieczność i zakres zamówienia opcjonalnego będą zależały od ilości dodatkowych chętnych uczestników szkolenia wykraczających poza
zamówienie gwarantowane.
3) Wykonawca zapewni świadczenie usług hotelarskich dla minimum 20 osób - zamówienie gwarantowane.
4) Zamawiający przewiduje - poza zamówieniem gwarantowanym, zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmujące dodatkową liczbę
uczestników w ilości do maks. 5 osób.
5) Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
6) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i w tym celu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszenie/oświadczenie w formie pisemnej na wskazany adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o konieczności skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i jego dokładnym zakresie minimum 2 dni
robocze przed początkiem terminu wykonania tej części zamówienia.
4. Łączna liczba uczestników objęta zamówieniem gwarantowanym i zamówieniem opcjonalnym nie przekroczy 25 osób

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-17 do 2023-05-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V zamówienia pn. Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków oraz zapewnienie sali konferencyjnej na potrzeby organizacji szkolenia pt. „Organizacja hodowli koni w Polsce” w Warszawie w terminie 18-20.05.2023 r.
1. Obiekt świadczenia usług hotelarskich dla uczestników szkolenia będzie położony w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy, w odległości drogowej do maks. 6 km od Torów Wyścigów Konnych Służewiec, z dobrym dojazdem komunikacją miejską. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: 1) nocleg ze śniadaniem, 2) kolacje, 3) przerwy kawowe, 4) obiady dwudaniowe, 5) salę wykładową z wyposażeniem.

4.2.5.) Wartość części: 17273 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dla tej części zamówienia przewiduje zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne (prawo opcji).
1) Ceny wszystkich usług dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe, jak w zamówieniu gwarantowanym.
2) Konieczność i zakres zamówienia opcjonalnego będą zależały od ilości dodatkowych chętnych uczestników szkolenia wykraczających poza
zamówienie gwarantowane.
3) Wykonawca zapewni świadczenie usług hotelarskich dla minimum 27 osób - zamówienie gwarantowane.
4) Zamawiający przewiduje - poza zamówieniem gwarantowanym, zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmujące dodatkową liczbę
uczestników w ilości do maks. 3 osób. Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
5) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i w tym celu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszenie/oświadczenie w formie pisemnej na wskazany adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o konieczności skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i jego dokładnym zakresie minimum 2 dni
robocze przed początkiem terminu wykonania tej części zamówienia.
4. Łączna liczba uczestników objęta zamówieniem gwarantowanym i zamówieniem opcjonalnym nie przekroczy 30 osób.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-18 do 2023-05-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI zamówienia pn. Usługi hotelarskie obejmujące usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków na potrzeby organizacji szkolenia pt. „Zioła i przyprawy w regionalnej kuchni Podlasia” w Korycinach w terminie 14-17.06.2023 r.
1. Obiekt świadczenia usług hotelarskich dla uczestników szkolenia będzie położony w odległości drogowej nie większej niż 70 km od granic administracyjnych: miasta Siedlce, miasta Drohiczyn i wsi Klimczyce oraz od obiektu z ziołami pn. Ziołowy Zakątek w Korycinach w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Mielnik. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: 1) nocleg ze śniadaniem, 2) kolacje.

4.2.5.) Wartość części: 9333 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający dla tej części zamówienia przewiduje zamówienie gwarantowane i zamówienie opcjonalne (prawo opcji).
1) Ceny wszystkich usług dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe, jak w zamówieniu gwarantowanym.
2) Konieczność i zakres zamówienia opcjonalnego będą zależały od ilości dodatkowych chętnych uczestników szkolenia wykraczających
poza zamówienie gwarantowane.
3) Wykonawca zapewni świadczenie usług hotelarskich dla minimum 30 osób - zamówienie gwarantowane.
4) Zamawiający przewiduje - poza zamówieniem gwarantowanym, zamówienie opcjonalne (prawo opcji) obejmujące dodatkową liczbę
uczestników w ilości do maks. 10 osób.
5) Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
6) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i w tym celu,
Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszenie/oświadczenie w formie pisemnej na wskazany adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o konieczności skorzystania z usług objętych zamówieniem opcjonalnym i jego dokładnym zakresie minimum 2
dni robocze przed początkiem terminu wykonania tej części zamówienia.
4. Łączna liczba uczestników objęta zamówieniem gwarantowanym i zamówieniem opcjonalnym nie przekroczy 40 osób.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-14 do 2023-06-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w zakresie każdej jego części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835 ze
zm.).
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
w zakresie każdej części zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy świadczący usługi hotelarskie w
zaoferowanych obiektach, które są obiektami hotelarskimi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211, z 2022 r. poz. 2185),
wpisanymi do Ewidencji Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce
położenia obiektu hotelarskiego lub innymi obiektami niebędącymi obiektami hotelarskimi, wpisanymi do Ewidencji innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta właściwego ze względu na
miejsce położenia obiektu - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211, z 2022 r. poz. 2185).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: potwierdzenie wpisu oferowanego obiektu hotelarskiego do Ewidencji Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez marszałka
województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego lub wpisu oferowanego obiektu niebędącego
obiektem hotelarskim do Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta / burmistrza
/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211, z 2022 r. poz. 2185)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia w zakresie każdej jego części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835 ze
zm.).
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
w zakresie każdej części zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy świadczący usługi hotelarskie w
zaoferowanych obiektach, które są obiektami hotelarskimi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211, z 2022 r. poz. 2185),
wpisanymi do Ewidencji Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce
położenia obiektu hotelarskiego lub innymi obiektami niebędącymi obiektami hotelarskimi, wpisanymi do Ewidencji innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta właściwego ze względu na
miejsce położenia obiektu - na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211, z 2022 r. poz. 2185).
2. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna;
b) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach i na
podstawie art. 455 ust. 1-2 Ustawy Pzp oraz w sposób i na warunkach określonych w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kcer-brwinow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.