eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kikół › Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy KikółOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kikół

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KIKOLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00054246800020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Kościuszki 7a

1.5.2.) Miejscowość: Kikół

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-620

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: : 54 289 46 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@kikol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gopskikol.rbip.mojregion.info

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kikół

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f23ac0ce-cfff-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160611

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039481/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kikół

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
W uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty na części zamówienia dotyczące:
1) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez: pedagoga, pedagoga specjalistę oraz pedagoga – terapeutę behawioralnego;
2) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez logopedę oraz neurologopedę.
W prowadzonym postępowaniu nie zmieniono warunków zamówienia.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-26273556-971e-11ed-b4ea-f64d350121d2

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci i osób dorosłych) z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych GOPS w Kikole (dalej: podopiecznych).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez: pedagoga, pedagoga specjalistę oraz pedagoga – terapeutę behawioralnego; łączny szacunkowy wymiar godzin świadczenia usług wynosi średnio 353 w skali jednego miesiąca;
2) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez logopedę oraz neurologopedę; łączny szacunkowy wymiar godzin świadczenia usług wynosi średnio 146 w skali jednego miesiąca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Małgorzata Kostrzewska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Marzeną Urbańską, 2) Kingą Waliszewską, 3) Alicją Polaczkiewicz, 4) Patrycją Dąbrowską, 5) Marzanną Jagielską, 6) Iwoną Kwaśniewską, 7) Elżbietą Moniką Kozłowską, 8) Anetą Pietruszewską, 9) Bernardyna Jasińska, 10) EDUJOT Jarosław Jagielski, 11) Mobilny Gabinet Logopedyczny Lucyna Szymańska, 12) LOGOPEDA Joanna Izraelska, 13) Ewa Góralska, 14) Elżbieta Kiełkowska, 15) Dorota Wróbel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8931266862

7.3.3) Ulica: Wschodnia

7.3.4) Miejscowość: Kikół

7.3.5) Kod pocztowy: 87-620

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 321300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje wznowienie realizacji przedmiotu zamówienia na kolejny okres trwający od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Wznowienie zamówienia nastąpi po zapewnieniu środków finansowych na jego realizację.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.