eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiejOgłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385768056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Feliksa Nowowiejskiego 10/12

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343226037

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuk@cuk.czestochowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuk.czestochowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-097ad49f-cfdd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052231/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-097ad49f-cfdd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zp@cuk.czestochowa.pl, z zastrzeżeniem, że:
1. złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
2. komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zp@cuk.czestochowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”.

Rejestracja i korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”).

Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. Da-lej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
-w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
-jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w treści wiadomości e-mail.

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zapisane zostały w załączniku nr 9 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zapisane zostały w załączniku nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUK-D.2600.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wszelkiego rodzaju, specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych drzew na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie w tym: sanitarnych, redukcyjnych, technicznych, prześwietlających, korygujących, formowanie koron itp., a także zrębkowanie i wywóz gałęzi po cięciach i uporządkowanie terenu.

Prace będą prowadzone na terenach zurbanizowanych, w parkach na zieleńcach, cmentarzach
oraz w pasach zieleni ulicznej, z wykorzystaniem drabin i podnośników hydraulicznych,
a w szczególnych przypadkach metod alpinistycznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Załączniku nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77341000-2 - Okrzesywanie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1.1. cena za cięcia pielęgnacyjne drzew młodszych - 35%
1.2. cena za cięcia pielęgnacyjne drzew starszych – 60%
1.3. możliwość zapewnienia pracy w ramach realizacji umowy dwóch zespołów, działających w jednym czasie na różnych obiektach w obrębie Częstochowy, mających zdolność wykonywania specjalistycznych cięć w koronach drzew z użyciem podnośnika hydraulicznego – 5%

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena za cięcia pielęgnacyjne drzew starszych

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: możliwość zapewnienia pracy w ramach realizacji umowy dwóch zespołów, działających w jednym czasie na różnych obiektach w obrębie Częstochowy, mających zdolność wykonywania specjalistycznych cięć w koronach drzew z użyciem podnośnika hydraulicznego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada :
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 zł

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający określa warunki w powyższym zakresie:
4.1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi/usług polegających na wykonywaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew z wykorzystaniem podnośników hydraulicznych oraz metod alpinistycznych na terenach zieleni miejskiej, w tym w obiektach objętych ochroną konserwatora zabytków, na łączną kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto.

W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
UWAGA:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

4.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.:
a) osobą uprawnioną do kierowania i nadzorowania oraz wykonywania prac przy pielęgnacji koron drzew w obiektach objętych ochroną konserwatora zabytków (zgodnie z art. 37b pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 840);
b) osobą, która będzie pełniła funkcję operatora podnośnika hydraulicznego z wymaganymi przepisami uprawnieniami.

4.3. Dysponowanie podstawowym sprzętem niezbędnym do wykonywania prac
w koronach drzew, tj.:
a) podnośnik hydrauliczny – 2 szt.
b) rębarka do gałęzi z własną jednostką napędową - 1 szt.
c) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
a)wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług opisanych w rozdziale XVII ust. 4 pkt. 4.3 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o postawie dysponowania tymi zasobami – Załącznik nr 10 do SWZ.
d) dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5 000,00 zł

2.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Centrum Usług Komunalnych z dopiskiem „Wadium do postępowania CUK-D.2600.2.2.2023”
Citi Handlowy
nr rachunku: 03 1030 1016 0000 0000 9326 1002
Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia:
Wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą przetargową oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno zawierać:
2.1. jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
2.2. wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
2.3. precyzować zakres umocowania;
2.4. upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
2.5. być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.

3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.

4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa osobno każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 pzp – Załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ (wzór umowy)

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.

3. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w części XXIII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie E-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.