eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej, dla ZZM w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej, dla ZZM w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 122010240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zzm.krakow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej, dla ZZM w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-565a0d89-5da2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000979/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Ochrona osób i mienia obiektu przy ul. Za Torem 22 w Krakowie

1.3.13 Ochrona osób i mienia obiektu CEE Symbioza w Krakowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00317252/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.139.21.DO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 491024,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach zlokalizowanych przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.139.21.DO.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Realizacja przedmiotu zamówienia, zarówno w zakresie podstawowym, jak i zakresie objętym prawem opcji, obejmuje w szczególności świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach zlokalizowanych przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym między innymi jego zakres, sposób realizacji i wymagania z tym związane, zawiera Załącznik nr A do SWZ.
1.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy PZP, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie usług ochrony, na okres maksymalnie 365 dni, objęta jest prawem opcji, w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie całości lub części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę przez okres kolejnych 365 dni usług ochrony objętych dokumentacją postępowania i ofertą Wykonawcy. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w całości lub określonej jego części od przyznania dodatkowych środków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej certyfikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej do dnia 14 grudnia 2022r., a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty.
1.4 Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia sukcesywnie przez okres 365 dni, od dnia 1 stycznia 2022r. od godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022r. do godz. 24:00 zgodnie z zapisami Załącznika A do SWZ, w zakresie podstawowym i ewentualnie przez okres kolejnych maksymalnie 365 dni w zakresie objętym prawem opcji (o ile zostanie zlecona), tj. nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023r.
1.5 Świadczona usługa winna być objęta pełną gwarancją i odpowiedzialnością ze strony Wykonawcy.
1.6 Wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP i p.poż w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za przestrzeganie tych przepisów.
1.7 Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy jednej osoby koordynującej pracę osób ochrony fizycznej i mienia, dozoru i usług portierskich, która zapewni stały bieżący nadzór nad osobami wykonującymi usługi ochrony fizycznej i mienia, dozoru i usługi portierskie oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. Koordynator będzie upoważniony do kontaktów z Zamawiającym w zakresie bieżących uwag, doboru sprzętu itp. Koordynator będzie odpowiedzialny za przekazywania osobom wykonującymi usługi ochrony fizycznej i mienia, dozoru i usługami portierskie uwag, zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
1.8 Wykonawca usług jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.
1.9 Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności, wyposażenie ekip świadczących usługi roboczych.
1.10 Podczas wykonywania usług pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy Wykonawcy.
1.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania usług na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania usług.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1128084,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1183456,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1128084,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowa "GRYF" Piotr Ciuś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6811110464

7.3.3) Ulica: Trzebunia 319

7.3.4) Miejscowość: Trzebunia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-438

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

SOLID GROUP Sp. z o.o. w zakresie monitoringu i przyjazdu grupy interwencyjnej na wezwanie.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1128084,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie całości zamówienia kwotę 1 207 920,00 zł brutto, a w tym na zakres podstawowy kwotę 603 960,00 zł brutto i na zakres objęty prawem opcji kwotę 603 960,00 zł brutto. Wartość zawartej umowy za wykonanie całości zamówienia 1 128 084,00 zł brutto, w tym wykonanie zamówienia w zakresie podstawowym wynagrodzenie wynosi kwotę 564 042,00 zł brutto, wykonanie zamówienia w zakresie objętym prawem opcji wynagrodzenie wynosi kwotę 564 042,00 zł brutto.
Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu zastrzegł sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy PZP, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie usług ochrony, na okres maksymalnie 365 dni, objęta jest prawem opcji, w związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie całości lub części zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w określonej części prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę przez okres kolejnych 365 dni usług ochrony objętych dokumentacją postępowania i ofertą Wykonawcy. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji w całości
lub określonej jego części od przyznania dodatkowych środków finansowych na ich wykonanie w okresie realizacji zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.