eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji - Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, dalej jako "ZRID" - na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej (...)Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji - Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, dalej jako „ZRID” - na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji - Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, dalej jako „ZRID” - na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c49ddc29-bd95-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160521

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032063/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego –Reymonta(...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja za pośrednictwem Platformy Zamawiającego
https://otwock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji:1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://otwock.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”.2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, ;2.1.zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasto Otwock ; https://otwock.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.2.2.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e -mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 2.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
2.4.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.3.Zamawiający zgodnie określa
dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:3.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,3.2.
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie
wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu
oddzielny plik z podpisem.4.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB wtxt,
rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z,
html, xhtml, css, xml, xsd,gml, rng, xsl,xslt,TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.5. Zamawiający określa informacje natemat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:5.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w
Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.6. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres prac:
1.1. Opracowanie:
a) kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji ZRID, przedmiarami i specyfikacjami (STWiOR) nowoprojektowanego ronda (rondo:
ul. Grunwaldzka, ul. Słowackiego, ul. Reymonta, ul. Ostrowska) wraz z wlotem do ul. Marszałkowskiej (etap I),
b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji ZRID, przedmiarami i specyfikacjami (STWiOR), od ul. Marszałkowskiej do ul. Konarskiego (z ul. Konarskiego jako dojazdem o Szpitala im. Prof. Adama Grucy i zawrotką na dz. 28/2. Obr. 56), jako oddzielnych opracowań w celu możliwości realizacji inwestycji w etapach, odcinek nie przekracza 1000 m (etap II),
c) wykonawca powinien wykonać dwa niezależne ZRID’y,
d) opracowanie powinno uwzględniać ciąg pieszo-rowerowy oraz projekty oświetlenia ulicznego,
e) mapy do celów projektowych w skali 1:500,
f) mapy ewidencyjne z oznaczeniem zakresu robót i wykazem właścicieli nieruchomości,
g) materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami (warunki przebudowy istniejącej infrastruktury oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji,
h) uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków oraz opracowań towarzyszących np. operaty wodno-prawne (pozwolenie wodnoprawne), karty informacyjne przedsięwzięcia, ewentualnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), itp.; wykonania wszystkich dodatkowych opracowań wynikających z uzyskanych uzgodnień, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami (ZRID),
i) uzyskanie warunków technicznych od zarządców istniejących sieci oraz wykonania dokumentacji projektowej usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich występujących branż,
j) uzyskanie odstępstw od warunków technicznych, jeśli będzie to konieczne,
k) opracowanie materiałów projektowych oraz wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w tym projektu podziału nieruchomości ze wskazaniem prawnych granic każdej nieruchomości, przez które przebiegać będzie rozgraniczenie terenu inwestycji, w celu uzyskania decyzji ZRID,
l) opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie ZRID wraz z wnioskiem
o nadanie ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności, w tym:
a) analizy powiązania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi,
b) określenia zmian w dotychczasowej infrastrukturze terenu,
c) uzyskanie opinii, wymaganych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162),
m) pełnienie nadzorów autorskich nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji.
1.2. część projektowo-kosztorysowa obejmuje m. in.:
• projekt budowlany wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej i zieleni wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną,
• projekt wykonawczy wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej i zieleni wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną,
• projekt budowy kanału technologicznego (w przypadku konieczności),
• projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew (wraz z uzyskaniem decyzji
w przypadku konieczności),
• projekt nasadzeń (w przypadku konieczności),
• projekt stałej organizacji ruchu,
• przedmiar robót,
• kosztorys inwestorski,
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej
z branż,
• badania geotechniczne gruntu,
• pomiary natężenia ruchu,
• warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD – część opisowa w formacie
(.pdf oraz Word), rysunki w formacie (.pdf) oraz (.dwg), natomiast kosztorysy
i przedmiary w formacie (.pdf) oraz (.ath).
1.3. Zaprojektowanie odwodnienia lub przeprojektowania istniejącego
a) preferowany drenaż w stylu francuskim,
b) należy uwzględnić maksymalne retencjonowanie wód opadowych.
1.4. Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego lub przeprojektowania istniejącego jako oddzielnego opracowania, z uwzględnieniem, że:
a) dla wszystkich ulic objętych projektem należy wydzielić niezależne obwody oświetleniowe.
b) zaprojektowane obwody należy połączyć z istniejącymi obwodami do istniejących ulic, w celu zapewnienia awaryjnego zasilania na wypadek uszkodzenia obwodu oświetleniowego.
c) w przypadku zmiany lokalizacji istniejących lamp lub doboru innych słupów i opraw, należy uwzględnić demontaż istniejącego oświetlenia,
d) zastosować oprawy led, temperatura barwowa – neutralny biały, odporność na uderzenia nie mniejsza niż IK-8,
e) zastosować oprawy o minimalnym stopniu szczelności dla komory optycznej i komory osprzętu – IP 66,
f) okres gwarancji dla opraw oświetleniowych – 10 lat,
g) dla oświetlenia ulicy zapewnić parametry oświetleniowe zgodnie z Polską Normą PN-EN 13201:2007,
h) pod jezdniami i chodnikami projektowane kable układać w rurach RHDPE 110, dodatkowo zamontować osłonę rurową (zapasową) tego samego typu, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczyć rurą osłonową DVK 75, rury wyposażyć w dławice.
i) przedstawić obliczenia fotometryczne z prawidłowym przekrojem całego ciągu,
j) projekt powinien zawierać obliczenia potwierdzające przyjęcie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, oraz spełniać wymogi Prawa Budowlanego w zakresie Projektu Wykonawczego. W zakresie parametrów oświetleniowych stosować komputerową metodę obliczeniową,
k) stosować oprawy oświetleniowe i osprzęt o wysokich parametrach technicznych i eksploatacyjnych spełniających wymagania właściwych norm europejskich. Dla opraw oświetleniowych przedstawić certyfikaty na znak ENEC (lub równoważny).
l) stosować słupy stalowe lub aluminiowe anodowane z uwzględnieniem specjalnych powłok typu anty – plakat oraz powłok z elastomeru poliuretanowego,
m) stosować tabliczki typu IZK Sintur lub równoważne,
n) na etapie projektowania należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację urządzeń
w pasie drogowym,
o) przy przejściach dla pieszych stosować aktywne znaki i dodatkowe oświetlenie.
1.5. branża zieleni
Obejmuje m. in.: inwentaryzację zieleni, plan wyrębu, plan nasadzeń, odtworzenie zieleni wraz
z opisem sposobu jej odtworzenia.
1.6. branża teletechniczna
Obejmuje zaprojektowanie w pasie drogowym kanału technologicznego bądź przedstawienie kompletnego wniosku o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego.
1.7. Mapy podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji ZRID,
1.8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
1.9. Projekty stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy oraz projekty przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na realizację przedmiotu zadania
1.10. Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
2. Przy opracowywaniu dokumentacji zalecane jest ograniczenie liczby działek niezbędnych
do realizacji zadania i przeznaczonych do wywłaszczenia.
3. Dokumentacja, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji.
4. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia koncepcji proponowanych rozwiązań i uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiającego
5. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z
Wykonawcą na podstawie umowy.
• Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
• Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,
• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• z uwzględnieniem aktualnych na dzień oddania opracowania wersji w/w ustaw i rozporządzeń,
• Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień i rozwiązań projektowych, wynikających z przepisów,
• Wykonawca, zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt materiały geodezyjne, niezbędne do realizacji zamówienia,
• W ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać na żądanie Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty wykonania zamówienia o ile zajdzie taka potrzeba.
6. W trakcie przygotowywania oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej oraz przeprowadzenie analizy dostępnych map na serwisach internetowych np. geoportalu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45111250-5 - Badanie gruntu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 o wartości netto: do kwoty 80 000,00 zł., w zakresie polegającym
na powtórzeniu podobnych rodzajowo prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w tym pozostających w zgodności z podstawowym zamierzeniem oraz związanym bezpośrednio przez identyfikację zamówienia z realizacją podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki w postępowaniu
a) nie podlegają wykluczeniu - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,
b) Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi (dróg) publicznych wraz z budową/przebudową odwodnienia oraz przebudową/budową oświetlenia o wartości min. 50.000,00 zł brutto każde.
Pod pojęciem droga, budowa/przebudowa drogi należy rozumieć definicje podane
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna w sytuacjach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadkach:
1) zmiany przepisów dotyczących przedmiotu umowy – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień umowy do nowych przepisów prawa,
2) zmiany terminu wykonania umowy w związku z:
a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
b) zmianą przepisów mającą znaczenie dla terminu wykonania umowy,
c) innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) zwiększenia pracochłonności wykonania przedmiotu umowy, w szczególności spowodowanej ustaleniami dotyczącymi koncepcji lub rozwiązań projektowych,
4) zmian przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które zaistniały w toku wykonywania umowy, w tym dokonanych na wniosek Zamawiającego.
4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli okoliczności uzasadniające zmianę umowy mają znaczenie dla wysokości tego wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia może polegać na zwiększeniu albo zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy o zmianę umowy wnosi Wykonawca, powinien we wniosku podać wyjaśnienia uzasadniające zmianę umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności wskazane we wniosku znajdującymi się w posiadaniu Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://otwock.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.