eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastarnia › Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. "Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni" w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastarnia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Portowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Jastarnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-140

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: referatrozwoju@jastarnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie skweru dla zadania pn. „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni” w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1930792e-cfc4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032079/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa zaplecza przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w
art 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, m.in. .doc, .odt, .ods, .docx, .txt, .xls, .pdf,
.jpg,.png, .zip. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy Pzp. Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą portalu platformazakupowa.pl dostępnego pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia i formularza ,,wyślij wiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie dotyczącej
danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu skweru przystani jachtowej w Jastarni, obejmujące:
• zagospodarowanie i wyposażenie miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów, w tym budowa wiaty;
• przebudowę chodników dla pieszych i rowerzystów, nawierzchnia utwardzona;
• budowę z desek kompozytowych odcinka promenady pieszej oraz nawierzchni miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów;
• budowę schodów zejściowych z promenady na plażę;
• urządzenie terenów zielonych, aranżacja trawników, nowe nasadzenia drzew oraz żywopłotów ozdobnych;
• wykonanie elementów małej architektury: tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci;
• wykonanie postumentu na potrzeby ekspozycji historycznej (stanowisko artyleryjskie); - uwaga: ten element nie podlega dofinansowaniu ze środków RPO WP 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 10 i 11 do SWZ.
Uwaga: wskazana w dokumentacji projektowej tablica T 2 „informacyjno – promocyjna”oraz wskazany na rysunkach A2.01, A2.02 projektu architektoniczno – budowlanego do przebudowy odcinek promenady o nawierzchni z desek zostały już wykonane i nie są przedmiotem niniejszego zamówienia. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka, Gdańsk, oraz na podstawie pozwolenia na budowę nr WIII.
7840.1.41.2022DT 119/2022/DT z dnia z dnia 05.08.2022 r. wydanego przez Wojewodę Pomorskiego.
Kolorystyka i detale architektoniczne należy wykonać zgodnie z:
- Wytycznymi do infrastruktury realizowanej w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślanej Trasy Rowerowej R9, Gdańsk 2019 r. Wytyczne dostępne są na stronie https://dt.pomorskie.eu/wpcontent/
uploads/2021/11/Wytyczne-infrastruktury-rowerowej-PTR-09-2019_.pdf
- Wytycznymi Rowerowymi – projektowanie i utrzymanie turystycznych tras rowerowych w województwie pomorskim, Gdańsk 2020, rozdział 4.5 Miejsca odpoczynku i infrastruktura towarzysząca. Wytyczne dostępne są na stronie https://dt.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/12/Pomorskie-Wytyczne-Rowerowe-Projektowaniei-
utrzymywanie-turystycznych-tras-rowerowych-w-wojewodztwie-pomorskim-ISBN.pdf .
Ścianę boczną wiaty opatrzeć należy rysunkiem ryby – flądry zgodnie ze wskazanymi wyżej wytycznymi.
Dla projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie obiektów
małej architektury lub obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych o wartości umowy nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto w
ramach jednej umowy (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub
zleceniami),
b) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym: uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 2 lat praktyki zawodowej jako
kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: d) oświadczenie w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, ze
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia potwierdzających, ze odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przez upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia złożenia ofert wnieść wadium w wysokości: 5
000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w następujących kwestiach:
a. udzielenia przez Zamawiającego zamówień dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
3) Ustawy Prawo zamówień publicznych, co determinowałoby konieczność zmiany terminów realizacji umowy oraz zmiany
kwoty wynagrodzenia,
b. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamówienia – zmiana terminów realizacji umowy,
c. zmiany warunków świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia bez
wzrostu wynagrodzenia,
d. leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy - zmiana terminów realizacji umowy o
ilość dni zwłoki,
e. wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami
techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących
przedmiot zamówienia – zmiana terminów realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni wystąpienia przeszkody,
f. zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:
- ustawowej stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.
g. w przypadku zmiany podwykonawcy za pomocą którego, doświadczenia lub potencjału wykonawca spełnił warunki
zamówienia, przy czym nowy podwykonawca musi spełniać te same wymogi, co podwykonawca zastępowany.
h. wynikła z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementów projektowanych z istniejącymi,
niemożliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystąpienie robót dodatkowych, robót zamiennych, błędów projektowych,
powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na
stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmianę
wynagrodzenia z tym związaną,
i. wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez
dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów.
j. zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy i Zamawiającego, przy czym nowy personel musi spełniać te same
wymogi, co personel zastępowany.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b. zmiana danych teleadresowych,
c. zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.