eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Remont i wymiana powierzchni podłogowej wraz z malowaniem sal lekcyjnych i zapleczy I piętra Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, aleja Jana Pawła II 10Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i wymiana powierzchni podłogowej wraz z malowaniem sal lekcyjnych i zapleczy I piętra Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, aleja Jana Pawła II 10

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

1.3.) Oddział zamawiającego: PSP 8

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367721063

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 585628793

1.5.8.) Numer faksu: 585610204

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik@psp8.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://psp8.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i wymiana powierzchni podłogowej wraz z malowaniem sal lekcyjnych i zapleczy I piętra Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, aleja Jana Pawła II 10

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6be2056-d4e7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160405

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041330/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont i wymiana powierzchni podłogowej wraz z malowaniem sal lekcyjnych i zapleczy I piętra Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, aleja Jana Pawła II 10

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/transakcja/612508

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/transakcja/612508

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej PZ)pod adresem: www. platformazakupowa.pl/612508
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem PZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem PZ poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem PZ do konkretnego wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na PZ przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Adm. i również podmiotem przetw. wszelkie dane osobowe osób fiz. zw. z niniejszym postęp. jest PSP nr 8 w Starogardzie Gd. oraz spółka z o.o. Open Nexus 61-144 Poznań, ul. B. Krzywoustego 3, wpisana do Rej. Przedsięb., nr KRS: 0000335359, REGON: 301196705, NIP: 7792363577, jako właściciel P. Z, na której PSP nr 8 w Starogardzie Gd. prowadzi postęp. o udzielenie zam. publ, działającym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/612508
2. Wyznaczyliśmy IOD. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotycz. przetw. danych osob. oraz korzystania z praw związanych z przetw. danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować: elektronicznie: iod@um.starogard.pl.
3. Państwa dane będą przetw. w celu zw z postęp. o udzielenie zam. publ. Podst. prawną ich przetw. jest art. 6 ust. 1 lit a i c RODO, czyli Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwo w postęp. oraz następ przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych;
b) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w zw. z postęp. o udzielenie zam. publ. przetw. będą przez okres 5 lat.
5. Państwa dane pozyskane w zw z postęp. o udzielenie zam. pub. przekaz. będą wszystkim zainteres. podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postęp. o udzielenie zam. publ. jest jawne. Ogranicz. dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczeg. przyp. jeśli jest to uzasadnione ochroną pryw zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dok. zw. z postęp. o zam. pub. mogą być podmioty z którymi Admin. danych zawarł umowy lub poroz. na korzystanie z udostęp przez nie systemów inform. w zakresie przekazyw. lub archiwizacji danych. Zakres przekaz. danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze św. usług wsparcia techn. i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zach. poufności pozysk. w takich okoliczn. wszelkich danych, w tym danych osob.
6. W związku z jawnością postęp. o udzielenie zam. pub. Państwa dane mogą być przekaz. do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust 5.
7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prow. postęp. o udzielenie zam. pub przysługują Państwu następ. uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzym. ich kopii. W przypadku, gdy wykonanie obow. związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatk. informacji mających na celu sprec. żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. pub;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetw. na warunkach określonych w przepisach Rozporz. Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetw. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zamów. ani zmianą postanowień umowy w sprawie zam. pub w zakresie niezgodnym z przepisami. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetw., nie ogranicza przetw. danych osob do czasu zak postęp. o udzielenie zam. pub;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetw. danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetw. danych, w postęp. o udzielenie zam zgłosz żądania ograniczenia przetw., nie ogranicza przetw. danych osob do czasu zak tego postęp,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob.
8. Podanie danych osob w związku udziałem w postęp. o zam. publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału wynika to stąd, że w zależności od przedm zam, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy PZP oraz wydanych do niej przep wykon.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 203,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont i wymiana powierzchni podłogowej wraz z malowaniem sal lekcyjnych i zapleczy I piętra Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, aleja Jana Pawła II 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone:
2. Na podstawie art. 112 Ustawy, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie formułuje warunku udziału postępowaniu w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną podobną robotę budowlaną obejmującą wymianę posadzek, położenie podłogi z tworzywa sztucznego, szpachlowanie ścian, położenie gładzi, malowanie ścian oraz lakierowanie (lamperii).
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli wymagane wartości robót w ramach w/w doświadczenia wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek można spełnić łącznie.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl/transakcja/612508

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

najniższa cena/gwarancja

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.