eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaziska Górne › "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wieżowej w Łaziskach Górnych"Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wieżowej w Łaziskach Górnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273664903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ENERGETYKÓW 5

1.5.2.) Miejscowość: Łaziska Górne

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-170

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pgkim-laziska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-laziska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wieżowej w Łaziskach Górnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf4772c5-d4e8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf4772c5-d4e8-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej zp@pgkim-laziska.pl, przy czym składanie ofert odbywa się na zasadach określonych w rozdziale XVI SWZ.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cf4772c5-d4e8-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: 10/2022/05/R
3. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia - Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@pgkim-laziska.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”,
w oparciu o treść art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, numer KRS 0000120669, NIP 635-000-10-55 zwana dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).
2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez: e-mail: archiwum@pgkim-laziska.pl lub osobiście w siedzibie ADO.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wieżowej w Łaziskach Górnych” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2022/05/R

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wieżowej w Łaziskach Górnych”
Wykonawca zobowiązany jest do:
a)wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodą przewiertu sterowanego z rur PE100 RC SDR11 Ø250 mm o łącznej długości 254,3 mb wraz z zabudową 13 szt. studni kanalizacyjnych tworzywowych Ø1000 i Ø600 mm – odcinki S8-S17 i S8-S8.1,
b)wykonania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodą wykopu otwartego z rur:
- PE100 RC SDR11 Ø250 mm o łącznej długości 6,0 mb
- PVC-U z rdzeniem litym i wydłużonym kielichem SN8 Ø160 mm o łącznej długości 111,9 mb wraz z zabudową 8 szt. studni kanalizacyjnych tworzywowych Ø425 mm,
c)podłączenia wykonanej kanalizacji do istniejącego kanału w rejonie studni S8,
d)wykonania prób szczelności, robót drogowych (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe) i robót towarzyszących (organizacja ruchu na czas budowy, zajęcie pasa drogowego i pełnej obsługi geodezyjnej).

Informacje dotyczące gwarancji.
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują załączniki do niniejszej specyfikacji: Przedmiot zamówienia, Dokumentacja Techniczna, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
Cena (C) waga kryterium- 100%- 100 pkt

C = (C min / Cof ) x 100 pkt

Gdzie:
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy za cenę
C min –najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C of – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Wartość punktowa to suma, jaką może otrzymać Wykonawca, która wynosi 100. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej:
1) Wykonawca winien wykazać że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i należycie ukończył:
- co najmniej jedną robotę budowlaną (w ramach jednej umowy), o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.

Uwagi:
• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
• W przypadku, gdy w/w zakres robót budowlanych będzie stanowił część
robót o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie robót
budowlanych” wyodrębnić rodzajowo roboty odpowiadające warunkowi, o
którym mowa powyżej.
• Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej
(doświadczenia) musi być spełniony:
-przez wykonawcę samodzielnie,
lub:
- przez jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie
(podwykonawcę) samodzielnie,
- w przypadku wykonawców występujących wspólnie: samodzielnie przez
jednego z wykonawców występujących wspólnie
• W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełnienia warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

2) Wykonawca winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.
b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie w specjalności drogowej.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji

Uwaga:
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).

Osoby posiadające wymagane uprawnienia winny być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.1333 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. W celu wykazania spełnienia warunku określonego w rozdziale XI ust. 2 pkt. D ppkt 1) niniejszej SWZ:

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

b. W celu wykazania spełnienia warunku określonego w rozdziale XI ust. 2 pkt. D ppkt 2 a) i b) niniejszej SWZ:

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
2) KOSZTORYS W FORMIE UPROSZCZONEJ w oparciu o załączony przedmiar robót. Przedmiar robot powinien być odczytany łącznie z warunkami projektowanych postanowień umownych, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową. Kosztorys ofertowy wykonawca winien podpisać w sposób właściwy dla oferty złożonej w postępowaniu. Dokument ten stanowi integralną część oferty.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składają odrębnie:
a) Wykonawca/każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ ). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się
Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 6b do SWZ). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;
4) Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - składane
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ- jeżeli dotyczy
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby- w trybie art.118
ust.3 ustawy Pzp, (jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów) – wzór stanowi zał. Nr 6a do SWZ,
6) Przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy) – zgodnie z zapisami ust. 4 Rozdziału VI niniejszej SWZ.
7) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
8) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,(gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 7) powyżej. ) bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej)

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.)
• Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z
dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego jednoznacznie wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówień - zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.1.pdf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.