eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › dowożenie osób niepełnosprawnych z miejsc ich zamieszkania do ośrodka przy ul. Zakątek 8 w Poznaniu oraz odwożenie ich po skończonych zajęciach do domu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie transportuOgłoszenie z dnia 2022-05-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
dowożenie osób niepełnosprawnych z miejsc ich zamieszkania do ośrodka przy ul. Zakątek 8 w Poznaniu oraz odwożenie ich po skończonych zajęciach do domu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie transportu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Na Tak

1.3.) Oddział zamawiającego: NaTak

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630159603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płowiecka 15

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-277

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kamyk@natak.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.natak.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dowożenie osób niepełnosprawnych z miejsc ich zamieszkania do ośrodka przy ul. Zakątek 8 w Poznaniu oraz odwożenie ich po skończonych zajęciach do domu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie transportu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e08814a-d4ff-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160174

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://natak.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Zamawiającego z
Wykonawcami odbywa się: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz
wykonawcy przekazują: a)pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, posłańca lub
b)przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail):
kamyk@natak.pl; Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email wykonawca może złożyć
w szczególności np.: wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed
otwarciem ofert); Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej z adresem email: kamyk@natak.pl, może przesyłać do Wykonawców w szczególności
odpowiedzi z wyjaśnieniami treści SWZ, wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub
podmiotowych środków dowodowych, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu
postępowania. Adres strony internetowej https://natak.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się w oryginale;
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem;
3. Podmiotowe środki dowodowe (o których mowa w rozdz. VII SWZ wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415.), sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem oraz przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem;
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 2 i 3 jeśli sporządza się je w postaci papierowej, przekazuje się w oryginale lub jako kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem, o których mowa powyżej, dokonuje:
- w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,
- w przypadku oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii, sporządzonej w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem; poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać również notariusz.

6. Za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email wykonawca może złożyć w szczególności np.:
 wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ (dokumentacja przesyłana przed otwarciem ofert);
7. Zamawiający informuje, że drogą elektroniczną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z adresem email: kamyk@natak.pl, może przesyłać do Wykonawców w szczególności odpowiedzi z wyjaśnieniami treści SWZ, wezwania do złożenia oświadczeń, wyjaśnień lub podmiotowych środków dowodowych, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania.
8. Wykonawca składa ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Stowarzyszeniu Na Tak Ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań, w sekretariacie oraz winien ją oznaczyć poprzez wskazanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresu zamawiającego, nazwy przedmiotu zamówienia oraz wskazać, żeby nie otwierać oferty przed terminem otwarcia ofert – jak poniżej.
9. Oferty należy składać do dnia 23.05.2022 r. do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego tj. w Stowarzyszeniu Na Tak ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań, w sekretariacie Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia
10. Oferta powinna być opatrzona znakiem sprawy: ZP.ŚDS.1.2022.
11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.05.2021 r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego tj. w Stowarzyszeniu Na Tak ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań, w salce na parterze Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub dokonać jej zmiany – na zasadach złożenia oferty z dopiskiem zmiana oferty.
12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1 ze zm.), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych jest
Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań, e-mail:
biuro@natak.pl, adres skrytki na platformie ePUAP/NaTak/stownatak. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych
p. Ewą Bielawą, listownie pod adresem administratora danych lub e-mail: inspektor@natak.plDane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji.Państwa dane oferentów będą
ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych
umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji
niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz będą udostępniane w ramach postępowania
w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że
niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny
obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z
uwagi na konieczność archiwizacji dokumentacji dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego). Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.Przetwarzane dane osobowe nie
będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22
RODO oraz nie będą przekazywane poza EOD i organizacji międzynarodowych.Osobie, której dane
dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO); prawo do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na (zgodnie z art. 18 RODO); prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa o których mowa w art. 15,
16, 18 RODO podlegają wyłączeniu o których mowa w art. 19, 74 i 75 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje:Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3
RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp
stosuje się odpowiednio.Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.ŚDS.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie osób niepełnosprawnych z miejsc ich zamieszkania do ośrodka przy ul. Zakątek 8 w Poznaniu oraz odwożenie ich po skończonych zajęciach do domu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie transportu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Pozostałe
warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przebywania osób niepełnosprawnych w pojeździe

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Podstawienie w razie awarii pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
a) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
b) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
1) dysponuje min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t tj. prawo jazdy kategorii B i minimum 3 letni staż prac na stanowisku kierowcy,
2) dysponuje min. jedną osobą posiadającą ukończony kurs z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej i wykaże minimum trzy-miesięczne doświadczenie w pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych (udokumentowany okres pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych – łącznie przez 3 miesiące).
3) dysponuje min. jednym pojazdem z podwyższonym dachem, który posiada ważne badanie techniczne, są zgodnie z przepisami oznakowane, posiadającymi ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które są wyprodukowane po 31.12.2010 r. i siedzenia wyposażone w trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla każdej przewożonej osoby, klimatyzację i ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (dodatkowe lub osobne), spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO V o ilość miejsc max 9
oraz
- miejsce na przewóz wózka inwalidzkiego - samochód z homologacją do przewozu wózka inwalidzkiego, który jest wyposażony w windę / platformę do transportu (załadunku i wyładunku) wózka inwalidzkiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp) - aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (składany na wezwanie z zastrzeżeniem uwagi i zalecenia poniżej).
b) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 1 lit. b) pkt 1 i 2 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5A do SWZ (składany na wezwanie z zastrzeżeniem uwagi i zalecenia poniżej).
- wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami; potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 1 lit. b) pkt 3 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SWZ (składany na wezwanie z zastrzeżeniem uwagi i zalecenia poniżej).
UWAGA i ZALECENIE!
Zamawiający zaleca załączenie już do oferty aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób oraz wypełnionego załącznika nr 5A i 5b do SWZ, potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy. Powyższe jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania w tym sprawnej i prawidłowej oceny ofert celem wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 274 ust. 2 ustawy Pzp).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy, zgodne z załącznikiem nr 2 do SWZ,
3) wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 5A do SWZ,
4) wykaz pojazdów, zgodnie z załącznikiem 5B do SWZ,
5) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych,
6) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów - o ile zachodzi,
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie o ile zachodzi.
UWAGA:
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt) 1, pkt 2), pkt 5), pkt 6) i pkt 7) składają się na ofertę i są składane w terminie jej złożenia, pozostałe dokumenty można złożyć w odpowiedzi na wezwanie albo już z ofertą – zgodnie z zaleceniem Zamawiającego..

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 2) i 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) - w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub z powodu ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części stanu nadzwyczajnego – jak np. stan epidemii, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego oraz zmiany terminu wykonywania umowy – w tym jego wydłużenia;
- w sytuacjach, których nie można było przewidzieć, innych niż opisane w par. 1 ust. 3 umowy, strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w par. 3 ust. 1 umowy w zakresie do 30 % ustalonej tam wartości. Podstawą ustalenie nowego wynagrodzenia będą wskazane w par. 3 ust. 1 umowy wartości jednostkowe za km oraz za godzinę pracy.
b) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia:
o zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;
o zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;
c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia.
o zmiany pojazdów wskazanych w ofercie, którymi wykonawca świadczy usługę, na inne pojazdy pod warunkiem, że nowe pojazdy będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla pojazdów w specyfikacji warunków zamówienia publicznego;
o zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji warunków zamówienia;
o zmiana miejsc (adresów) przywozu i odwożenia osób;
d) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą:
o wprowadzać wymogów, które gdyby zostały ujęte w ramach dokumentacji przetargowej udzielanego zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie do złożenia ofert o innej treści niż ta pierwotnie wymagana;
o modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia.
e) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki dokonania zmian:
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
2) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,
3) Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2) musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Stowarzyszeniu Na Tak Ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań, w sekretariacie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

wskazane w kryteriach oceny ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.