eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieluń › "Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wieluń: Zadanie nr 1 - Rejon I, Zadanie nr 2 - Rejon II"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wieluń: Zadanie nr 1 - Rejon I, Zadanie nr 2 - Rejon II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELUŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kazimierza Wielkiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438860249

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wieluń: Zadanie nr 1 - Rejon I, Zadanie nr 2 - Rejon II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b13553be-cec3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050530/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Wieluń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b13553be-cec3-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem
składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail: zp@um.wielun.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Możliwość korzystania w postępowaniu z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dot. treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako
załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: Komputer PC:
Tablet/Telefon−parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowa. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2 format danych oraz kodowanie formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Dokumenty o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl;
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ustawy Pzp;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty Postępowania;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania;
10) osobie, której dane osobowe dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości dróg, ulic, placów i parkingów obejmujące wykonanie następujących prac:
Oczyszczanie pasa drogowego, w tym ciągów komunikacyjnych oraz ulic wymienionych poniżej, znajdujących się przy tych ulicach ścieków ulicznych, zatok parkingowych i kratek kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń stałych i ciekłych, błota, piasku, liści, posuszu gałęzi i konarów opadłych podczas silnych wiatrów, innych odpadów (w tym padłych zwierząt) oraz likwidację przerostów roślin tj. trawy, chwastów w strefie przykrawężnikowej oraz występujących na chodnikach przy słupach, znakach i innych elementów małej architektury oraz drzewach, gdzie powierzchnia całkowita występujących chwastów nie przekracza łącznie 1m2 (dopuszcza się stosowanie środków chemicznych ze szczególnym zachowaniem bhp), oczyszczanie pasów drogowych z odpadów powstałych na skutek zdarzeń komunikacyjnych, usuwanie złamanych konarów drzew z zachowaniem czasu reakcji zgodnie ze złożoną ofertą i udostępnienie służbom porządkowym tj. policji, straży pożarnej, straży miejskiej całodobowego nr telefonu do zgłaszania zdarzeń w powyższych sprawach. Bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów znajdujących się w pasach drogowych polegająca na usuwaniu konarów drzew wchodzących w skrajnie jezdni, nadłamanych, suchych lub wchodzących w kolizję ze znakami drogowymi, budynkami oraz ciągami komunikacyjnymi oraz pielenie chwastów, koszenie traw, podlewanie nowo posadzonych drzew i krzewów oraz grabienie liści znajdujących się w obrębie zieleni zorganizowanej pasa drogowego (drzewach i krzewach posadzonych przez Zamawiającego) oraz usuwanie odrostów pniowych drzew jak również usuwanie opalikowania drzew znajdujących się na działkach objętych niniejszym zamówieniem w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oczyszczanie ulic poprzez zamiatanie obejmuje powierzchnię jezdni wraz z przyległymi wszystkimi zatokami parkingowymi oraz powierzchnię parkingów. W miejscach uniemożliwiających korzystanie z zamiatarki, sprzątania ulic należy dokonywać ręcznie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc stałego postoju pojazdów oraz w sytuacjach szczególnych, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym. W pozostałych przypadkach sprzątania ulic należy dokonywać przy użyciu samojezdnej zamiatarki 3-szczotkowej o masie całkowitej nieprzekraczającej 5t gwarantującej odpowiednią jakość wykonania usługi. Ponadto pas drogowy będzie czyszczony poprzez ręczne wyzbieranie lub wygrabienie zalegających odpadów z całej drogi gminnej zgodnie z granicami działki stanowiącą drogę gminną (dotyczy całej szerokości pasa drogowego, z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji prywatnych). Wyznacza się dwutygodniowy termin, począwszy od zakończenia sezonu zimowego ustalony wspólnie z Zamawiającym na podstawie prognoz długoterminowych na doprowadzenie wszystkich dróg, ulic placów i parkingów objętych umową do stanu czystości.
Wykonawca zobowiązany jest również do koszenia pasów drogowych ulic osiedlowych lub dróg prowadzących bezpośrednio do osiedla (zabudowy wielorodzinnej) jeżeli wysokość trawy przekracza 10 cm (częstotliwość koszenia w porozumieniu z administracją osiedlową):
- ulic wewnętrznych os. Armii Krajowej (Rejon I);
- ulic wewnętrznych os. Bugaj (Rejon I);
- ulicy Okólnej wzdłuż bloku nr 10 (Rejon I).
Utrzymanie wiat i słupków przystankowych z terenu Gminy Wieluń wraz z opróżnianiem koszy ulicznych (w tym koszy na psie odchody), obejmujące wykonanie następujących prac:
1) zamiatanie całej powierzchni przystanków wraz z zatoką, obejmujące teren o długości zatoki przystankowej, na przystankach bez zatoki teren o długości 10 m (tj. po 5 m z każdej strony boku wiaty lub po 5 m z każdej strony słupka) oraz całej szerokości chodnika, na którym usytuowana jest wiata lub słupek;
2) utrzymanie w czystości terenu w promieniu 5 m wokół wiaty;
3) teren przystanku należy uprzątnąć z piachu, niedopałków, papierów i innych zanieczyszczeń, zaś nieczystości wywieźć na składowisko odpadów. Prace należy wykonywać przez 7 dni w tygodniu, dni ustawowo wolne od pracy i święta;
4) likwidację przerostów roślin tj. trawy, chwastów znajdujących się pomiędzy kostką i płytkami na powierzchni przystanków określonych powyżej;
5) koszenie trawy jeżeli przekroczy wysokość 10 cm na powierzchni określonej w pkt. 2;
6) bieżące utrzymywanie w czystości wiat i słupków przystankowych obejmuje:
- usuwanie naklejanych ogłoszeń, reklam itp. z wiat i słupków oraz malowanych farbami rysunków i napisów z wiat,
- ścieranie z ławek i siedzisk usytuowanych w wiatach i w obrębie przystanku kurzu i innych powstałych zanieczyszczeń typu: rozlane płyny, materiały sypkie itp.;
7) mycie wiat przystankowych z częstotliwością 3 razy w roku; w miesiącu marcu, czerwcu
i październiku które obejmuje:
- mycie całej powierzchni wiat wraz z usuwaniem namalowanych napisów oraz naklejonych ogłoszeń, reklam itp.
- mycie szyb wraz z usunięciem namalowanych napisów oraz naklejonych ogłoszeń, reklam itp.,
- mycie ławek znajdujących się pod wiatą i innych znajdujących się w obrębie przystanku,
8) utrzymanie przystanków w okresie zimowym (w przypadku wystąpienia okresu zimowego w okresie trwania zamówienia) poprzez:
- usuwanie śniegu z powierzchni przystanków określonej w pkt. 1 w sposób nie niszczący
ich nawierzchni oraz likwidację śliskości materiałami zakupionymi przez Wykonawcę – odśnieżanie do tzw. „gołej płytki”. Odgarnięty śnieg winien być składowany w pryzmy w taki sposób by nie utrudniał ruchu pieszego i kołowego oraz wsiadania i wysiadania z pojazdów pasażerom. Do likwidacji śliskości na przystankach dopuszcza się piasek, zabrania zaś stosowania chlorku sodu i innych środków chemicznych;
- usuwanie śniegu z dachu wiat przystankowych oraz sopli lodu – w razie potrzeby zgodnie z życzeniem Zamawiającego;
- podczas odśnieżania w obrębie przystanku autobusowego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu w taki sposób by umożliwić swobodne dojście osób oczekujących na autobusy z wiaty przystankowej (słupka przystankowego) do autobusu.
9) w przypadku zakończenia okresu zimowego Zamawiający zobowiązany jest do usunięcie z przystanków pozostałości po zimowym utrzymaniu tzn. zalegającego piasku, błota, darni z całej powierzchni przystanku określonej w pkt. 1 i obrzeży chodnikowych;
10) doraźne interwencyjne sprzątanie przystanków i wywóz odpadów typu szkło z wybitych szyb lub zanieczyszczeń z koszy wywróconych, zniszczonych lub przepełnionych. Wykonawca powinien wykonać zgłoszoną pracę w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego lub Straż Miejską,
11) usuwanie odpadów, bez względu na ich pochodzenie, z koszy ustawionych wzdłuż ulic oraz wokół nich, na terenie miasta a także koszy na przystankach przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta:
- w przypadku ulic sprzątanych codziennie co najmniej dwa razy dziennie (przed godziną 1000, po godzinie 1700) lub w razie potrzeby częściej, nie dopuszczając do ich przepełnienia,
- na pozostałym obszarze ulic co najmniej raz dziennie w godzinach dopołudniowych, lub w razie potrzeby częściej nie dopuszczając do ich przepełnienia,
- konserwacja i naprawa (prostowanie, spawanie, malowanie, uzupełnianie elementów wiaty przystankowej lub przystanku) po zakończeniu sezonu zimowego oraz każdorazowo w razie potrzeby, po uprzednim zakupieniu materiałów na koszt Zamawiającego,
- uzupełnianie koszy na psie odchody o woreczki dostarczone przez Zamawiającego,
- utrzymanie czystości w miejscu ustawienia koszy, zamiatanie i zbieranie śmieci wysypanych poza kosz w promieniu do 5 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w ust. 5.1 i 5.2. SWZ, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w ust. 5.1 i 5.2. SWZ, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe oraz w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Warunki udzielenia zamówień: zamówienia zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym m.in. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, zasad rozliczeń, kar umownych. Podstawą wyceny zamówień będzie przedmiar przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę podlegał będzie negocjacjom w zakresie czynników cenotwórczych (w tym cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny dla każdego z zadań jest:
cena – 60 %
termin płatności faktur – 10 %
czas reakcji – 30 %
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Ptpf+Pr
gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
Ptpf – ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności faktur
Pr – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji
C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
A) Kryteria oceny oferty, waga kryterium, sposób punktowania.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Cena 60%
Sposób punktowania - Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.
Termin płatności faktur 10%
Termin płatności faktur (minimalnie 14 dni, maksymalnie 30 dni). Do wyliczenia terminu Zamawiający przyjmie „Termin płatności” wskazany w Formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-zamówienia.
Zaoferowanie terminu płatności krótszego niż 14 dni lub dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Czas reakcji 30%
Oceniany będzie zaoferowany przez Wykonawcę czas reakcji. Czas reakcji przystąpienia do oczyszczania pasa drogowego poprzez usunięcie odpadów powstałych na skutek zdarzeń komunikacyjnych lub usunięcie złamanego konaru drzewa leżącego na jezdni lub chodniku 1-3 godz.
Sposób punktowania - Czas reakcji będzie oceniany w przedziale od 0 do 100 pkt na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-zamówienia. Minimalny możliwy do zaoferowania czas reakcji to 1 godzina. Maksymalny możliwy do zaoferowania czas reakcji to 3 godziny.
Pcr – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji
B) Sposób oceny ofert.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1. Kryterium – cena oferty 60%
1.1. Punktacja :
Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 60% gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert.
Co – cena ocenianej oferty.
2. Kryterium – termin płatności faktur 10%
2.1. Punktacja:
Ptpf = (To/Tmax) * 100 pkt * 10%
gdzie
To – termin płatności w ocenianej ofercie.
Tmax – termin płatności najdłuższy ze złożonych z ofert
3. Kryterium – czas reakcji 30 %
3.1. Punktacja:
Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji:
1 godzina- otrzyma 100 pkt
2 godziny- otrzyma 50 pkt
3 godziny- otrzyma 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym czasu reakcji jw., Zamawiający przyjmie, że oferowany czas reakcji wynosi 3 godziny. Jeżeli Wykonawca określi czas dłuższy niż maksymalny możliwy do zaoferowania oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku wskazania krótszego czasu niż minimalny, Zamawiający do wyliczeń przyjmie czas reakcji 1 godzina.
Pcr – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji
Pr = Pcr*30 % gdzie Pcr – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji
w ocenianej ofercie.
Punkty, otrzymane w poszczególnych kryteriach, po sumowaniu stanowić będą ocenę badanej oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie czystości dróg, ulic, placów i parkingów obejmujące wykonanie następujących prac:
Oczyszczanie pasa drogowego, w tym ciągów komunikacyjnych oraz ulic wymienionych poniżej, znajdujących się przy tych ulicach ścieków ulicznych, zatok parkingowych i kratek kanalizacji deszczowej z zanieczyszczeń stałych i ciekłych, błota, piasku, liści, posuszu gałęzi i konarów opadłych podczas silnych wiatrów, innych odpadów (w tym padłych zwierząt) oraz likwidację przerostów roślin tj. trawy, chwastów w strefie przykrawężnikowej oraz występujących na chodnikach przy słupach, znakach i innych elementów małej architektury oraz drzewach, gdzie powierzchnia całkowita występujących chwastów nie przekracza łącznie 1m2 (dopuszcza się stosowanie środków chemicznych ze szczególnym zachowaniem bhp), oczyszczanie pasów drogowych z odpadów powstałych na skutek zdarzeń komunikacyjnych, usuwanie złamanych konarów drzew z zachowaniem czasu reakcji zgodnie ze złożoną ofertą i udostępnienie służbom porządkowym tj. policji, straży pożarnej, straży miejskiej całodobowego nr telefonu do zgłaszania zdarzeń w powyższych sprawach. Bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów znajdujących się w pasach drogowych polegająca na usuwaniu konarów drzew wchodzących w skrajnie jezdni, nadłamanych, suchych lub wchodzących w kolizję ze znakami drogowymi, budynkami oraz ciągami komunikacyjnymi oraz pielenie chwastów, koszenie traw, podlewanie nowo posadzonych drzew i krzewów oraz grabienie liści znajdujących się w obrębie zieleni zorganizowanej pasa drogowego (drzewach i krzewach posadzonych przez Zamawiającego) oraz usuwanie odrostów pniowych drzew jak również usuwanie opalikowania drzew znajdujących się na działkach objętych niniejszym zamówieniem w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oczyszczanie ulic poprzez zamiatanie obejmuje powierzchnię jezdni wraz z przyległymi wszystkimi zatokami parkingowymi oraz powierzchnię parkingów. W miejscach uniemożliwiających korzystanie z zamiatarki, sprzątania ulic należy dokonywać ręcznie. Dotyczy to przede wszystkim miejsc stałego postoju pojazdów oraz w sytuacjach szczególnych, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym. W pozostałych przypadkach sprzątania ulic należy dokonywać przy użyciu samojezdnej zamiatarki 3-szczotkowej o masie całkowitej nieprzekraczającej 5t gwarantującej odpowiednią jakość wykonania usługi. Ponadto pas drogowy będzie czyszczony poprzez ręczne wyzbieranie lub wygrabienie zalegających odpadów z całej drogi gminnej zgodnie z granicami działki stanowiącą drogę gminną (dotyczy całej szerokości pasa drogowego, z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji prywatnych). Wyznacza się dwutygodniowy termin, począwszy od zakończenia sezonu zimowego ustalony wspólnie z Zamawiającym na podstawie prognoz długoterminowych na doprowadzenie wszystkich dróg, ulic placów i parkingów objętych umową do stanu czystości.
Wykonawca zobowiązany jest również do koszenia pasów drogowych ulic osiedlowych lub dróg prowadzących bezpośrednio do osiedla (zabudowy wielorodzinnej) jeżeli wysokość trawy przekracza 10 cm (częstotliwość koszenia w porozumieniu z administracją osiedlową):
- ulic wewnętrznych os. Wyszyńskiego, odchodzącej od ul. Wendta, od ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w stronę bloku nr 3 , 7, ul. Wyszyńskiego oraz ul. Prymasa 1000 – lecia (Rejon II);
- ulic wewnętrznych os. Stare Sady tj. ul. Urocza, ul. Owocowa, ul. Malinowa, ul. Ogrodowa (Rejon II);
- tereny zielone przy os. Kopernika – działki o nr ewidencyjnych 415 i 603/1 obręb 8 miasta Wielunia (Rejon II).
Utrzymanie wiat i słupków przystankowych z terenu Gminy Wieluń wraz z opróżnianiem koszy ulicznych (w tym koszy na psie odchody), obejmujące wykonanie następujących prac:
1) zamiatanie całej powierzchni przystanków wraz z zatoką, obejmujące teren o długości zatoki przystankowej, na przystankach bez zatoki teren o długości 10 m (tj. po 5 m z każdej strony boku wiaty lub po 5 m z każdej strony słupka) oraz całej szerokości chodnika, na którym usytuowana jest wiata lub słupek;
2) utrzymanie w czystości terenu w promieniu 5 m wokół wiaty;
3) teren przystanku należy uprzątnąć z piachu, niedopałków, papierów i innych zanieczyszczeń, zaś nieczystości wywieźć na składowisko odpadów. Prace należy wykonywać przez 7 dni w tygodniu, dni ustawowo wolne od pracy i święta;
4) likwidację przerostów roślin tj. trawy, chwastów znajdujących się pomiędzy kostką i płytkami na powierzchni przystanków określonych powyżej;
5) koszenie trawy jeżeli przekroczy wysokość 10 cm na powierzchni określonej w pkt. 2;
6) bieżące utrzymywanie w czystości wiat i słupków przystankowych obejmuje:
- usuwanie naklejanych ogłoszeń, reklam itp. z wiat i słupków oraz malowanych farbami rysunków i napisów z wiat,
- ścieranie z ławek i siedzisk usytuowanych w wiatach i w obrębie przystanku kurzu i innych powstałych zanieczyszczeń typu: rozlane płyny, materiały sypkie itp.;
7) mycie wiat przystankowych z częstotliwością 3 razy w roku; w miesiącu marcu, czerwcu
i październiku które obejmuje:
- mycie całej powierzchni wiat wraz z usuwaniem namalowanych napisów oraz naklejonych ogłoszeń, reklam itp.
- mycie szyb wraz z usunięciem namalowanych napisów oraz naklejonych ogłoszeń, reklam itp.,
- mycie ławek znajdujących się pod wiatą i innych znajdujących się w obrębie przystanku,
8) utrzymanie przystanków w okresie zimowym (w przypadku wystąpienia okresu zimowego w okresie trwania zamówienia) poprzez:
- usuwanie śniegu z powierzchni przystanków określonej w pkt. 1 w sposób nie niszczący
ich nawierzchni oraz likwidację śliskości materiałami zakupionymi przez Wykonawcę – odśnieżanie do tzw. „gołej płytki”. Odgarnięty śnieg winien być składowany w pryzmy w taki sposób by nie utrudniał ruchu pieszego i kołowego oraz wsiadania i wysiadania z pojazdów pasażerom. Do likwidacji śliskości na przystankach dopuszcza się piasek, zabrania zaś stosowania chlorku sodu i innych środków chemicznych;
- usuwanie śniegu z dachu wiat przystankowych oraz sopli lodu – w razie potrzeby zgodnie z życzeniem Zamawiającego;
- podczas odśnieżania w obrębie przystanku autobusowego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu w taki sposób by umożliwić swobodne dojście osób oczekujących na autobusy z wiaty przystankowej (słupka przystankowego) do autobusu.
9) w przypadku zakończenia okresu zimowego Zamawiający zobowiązany jest do usunięcie z przystanków pozostałości po zimowym utrzymaniu tzn. zalegającego piasku, błota, darni z całej powierzchni przystanku określonej w pkt. 1 i obrzeży chodnikowych;
10) doraźne interwencyjne sprzątanie przystanków i wywóz odpadów typu szkło z wybitych szyb lub zanieczyszczeń z koszy wywróconych, zniszczonych lub przepełnionych. Wykonawca powinien wykonać zgłoszoną pracę w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego lub Straż Miejską,
11) usuwanie odpadów, bez względu na ich pochodzenie, z koszy ustawionych wzdłuż ulic oraz wokół nich, na terenie miasta a także koszy na przystankach przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta:
- w przypadku ulic sprzątanych codziennie co najmniej dwa razy dziennie (przed godziną 1000, po godzinie 1700) lub w razie potrzeby częściej, nie dopuszczając do ich przepełnienia,
- na pozostałym obszarze ulic co najmniej raz dziennie w godzinach dopołudniowych, lub w razie potrzeby częściej nie dopuszczając do ich przepełnienia,
- konserwacja i naprawa (prostowanie, spawanie, malowanie, uzupełnianie elementów wiaty przystankowej lub przystanku) po zakończeniu sezonu zimowego oraz każdorazowo w razie potrzeby, po uprzednim zakupieniu materiałów na koszt Zamawiającego,
- uzupełnianie koszy na psie odchody o woreczki dostarczone przez Zamawiającego,
- utrzymanie czystości w miejscu ustawienia koszy, zamiatanie i zbieranie śmieci wysypanych poza kosz w promieniu do 5 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w ust. 5.1 i 5.2. SWZ, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w ust. 5.1 i 5.2. SWZ, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe oraz w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Warunki udzielenia zamówień: zamówienia zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym m.in. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, zasad rozliczeń, kar umownych. Podstawą wyceny zamówień będzie przedmiar przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę podlegał będzie negocjacjom w zakresie czynników cenotwórczych (w tym cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny dla każdego z zadań jest:
cena – 60 %
termin płatności faktur – 10 %
czas reakcji – 30 %
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Ptpf+Pr
gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
Ptpf – ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności faktur
Pr – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji
C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
A) Kryteria oceny oferty, waga kryterium, sposób punktowania.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Cena 60%
Sposób punktowania - Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.
Termin płatności faktur 10%
Termin płatności faktur (minimalnie 14 dni, maksymalnie 30 dni). Do wyliczenia terminu Zamawiający przyjmie „Termin płatności” wskazany w Formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-zamówienia.
Zaoferowanie terminu płatności krótszego niż 14 dni lub dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Czas reakcji 30%
Oceniany będzie zaoferowany przez Wykonawcę czas reakcji. Czas reakcji przystąpienia do oczyszczania pasa drogowego poprzez usunięcie odpadów powstałych na skutek zdarzeń komunikacyjnych lub usunięcie złamanego konaru drzewa leżącego na jezdni lub chodniku 1-3 godz.
Sposób punktowania - Czas reakcji będzie oceniany w przedziale od 0 do 100 pkt na podstawie wypełnionego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-zamówienia. Minimalny możliwy do zaoferowania czas reakcji to 1 godzina. Maksymalny możliwy do zaoferowania czas reakcji to 3 godziny.
Pcr – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji
B) Sposób oceny ofert.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria wyboru:
1. Kryterium – cena oferty 60%
1.1. Punktacja :
Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 60% gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert.
Co – cena ocenianej oferty.
2. Kryterium – termin płatności faktur 10%
2.1. Punktacja:
Ptpf = (To/Tmax) * 100 pkt * 10%
gdzie
To – termin płatności w ocenianej ofercie.
Tmax – termin płatności najdłuższy ze złożonych z ofert
3. Kryterium – czas reakcji 30 %
3.1. Punktacja:
Wykonawca, który zaoferuje czas reakcji:
1 godzina- otrzyma 100 pkt
2 godziny- otrzyma 50 pkt
3 godziny- otrzyma 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym czasu reakcji jw., Zamawiający przyjmie, że oferowany czas reakcji wynosi 3 godziny. Jeżeli Wykonawca określi czas dłuższy niż maksymalny możliwy do zaoferowania oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku wskazania krótszego czasu niż minimalny, Zamawiający do wyliczeń przyjmie czas reakcji 1 godzina.
Pcr – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji
Pr = Pcr*30 % gdzie Pcr – ilość uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji
w ocenianej ofercie.
Punkty, otrzymane w poszczególnych kryteriach, po sumowaniu stanowić będą ocenę badanej oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która otrzyma największą ilość punktów.
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, które umożliwiają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową niezbędną do realizacji zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.
4) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Zamawiający stawia warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) w celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej usługi o podobnym charakterze tj.:
Rejon I - polegającej na utrzymaniu czystości terenów publicznych przez okres 12 miesięcy o wartości minimum 100 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy,
Rejon II - polegającej na utrzymaniu czystości terenów publicznych przez okres 12 miesięcy o wartości minimum 100 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.
lub
Rejon I i Rejon II - polegającej na utrzymaniu czystości terenów publicznych przez okres 12 miesięcy o wartościach jak wyżej dla Rejonu I i Rejonu II w ramach oddzielnych umów (jak wyżej) lub o wartości minimum 200 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.
b) w zakresie potencjału technicznego za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie:
Rejon I - 1 zamiatarką samojezdną 3-szczotkową o masie całkowitej nieprzekraczającej 5t gwarantującą odpowiednią jakość wykonania usługi;
Rejon II - 1 zamiatarką samojezdną 3-szczotkową o masie całkowitej nieprzekraczającej 5t gwarantującą odpowiednią jakość wykonania usługi;
lub
Rejon I i Rejon II - minimum 2 zamiatarkami samojezdnymi 3-szczotkowymi o masie nieprzekraczającej 5t .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Niżej wymienione podmiotowe środki dowodowe Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego, nie należy ich składać wraz z ofertą:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie wymagał:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z zm.) według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej.
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych - według wzoru określonego w załączniku nr 8a do SWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed je złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca ma niezbędne do wykonania doświadczenie jest według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie usług opisanych w ust. 28.1 pkt 4a SWZ. W przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie usług obejmuje różne rodzaje usług, w wykazie usług oprócz wskazania danych z ww. dokumentu Wykonawca winien wyszczególnić żądaną przez Zamawiającego usługę wraz z jej wartością, która jest wymagana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w ust. 28.1 pkt 4a SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
b) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (Rejonu I i Rejonu II ) jest Wykaz sprzętu – według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania wskazanym sprzętem. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie sprzętem opisanym w ust. 28.1 pkt 4b SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz sprzętu, którymi dysponują lub będą dysponować.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja) lub spółki cywilne, należy złożyć Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SWZ.
Formularz Ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Uwaga! Formularz ofertowy należy podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego zgodnie z ust. 22.9 SWZ.
dowód wniesienia wadium
wypełnioną kalkulacje cenową – załącznik 1a, 1b do SWZ;
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w ust. 28.3 niniejszej SWZ, w celu wykazania czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, obowiązany jest złożyć załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, załącza do oferty zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 4 do SWZ,
g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 12.04.2023 r. do godz. 13:00 w wysokości:
Rejon I - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
Rejon II - 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie nr 83 9256 0004 0723 5034 2000 0100.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 32.2 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego.
Poręczenie, gwarancja stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia będzie akceptowane pod warunkiem, że:
1) ww. dokument będzie zawierał wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp,
2) okres ważności ww. dokumentu nie będzie krótszy niż okres związania ofertą określony w niniejszej specyfikacji.
Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja) lub spółki cywilne, należy złożyć
dodatkowo:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja) lub spółki cywilne, należy złożyć Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy/ów oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawców.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe:
Załączniku nr 6 do SWZ Wykaz usług - W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz sprzętu – W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz sprzętu, którymi dysponują lub będą dysponować.
Załącznik nr 8 do SWZ - W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy są uregulowane w projekcie umowy (Załącznik nr 9 do SWZ). Zmiana
postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.