eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszcz Gda雟ki › Zagospodarowanie terenu przy budynku Szko造 Podstawowej nr 2 - Oddzia造 Przedszkolne w Pruszczu Gda雟kim - Etap IOg這szenie z dnia 2022-05-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu przy budynku Szko造 Podstawowej nr 2 - Oddzia造 Przedszkolne w Pruszczu Gda雟kim – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miejska Pruszcz Gda雟ki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674919

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 20

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pruszcz Gda雟ki

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gda雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 58 775 99 69

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 58 682 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pruszcz-gdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pruszcz-gdanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu przy budynku Szko造 Podstawowej nr 2 - Oddzia造 Przedszkolne w Pruszczu Gda雟kim – Etap I

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a1942d06-84cc-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00160033

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-05-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00018468/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.18 Zagospodarowanie terenu przy budynku Szko造 Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gda雟kim - Oddzia造 przedszkolne; ETAP I - plac zabaw

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00122745/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.) ㄠczna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia: 1506617,59 PLN

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 131492,64 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie rob鏒 oraz wszelkich dostaw lub us逝g, zgodne z opisem przedmiotu zam闚ienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiaj帷ego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegaj帷ych na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej dla istniej帷ych dw鏂h zestaw闚 zabawowych wraz z ich uprzednim demonta瞠m i ponownym monta瞠m w nowej lokalizacji, zgodnie z planem zagospodarowania terenu na terenie dzia趾i nr 1/73 obr. 13 w Pruszczu Gda雟kim, ul. Tysi帷lecia 3, 83-000 Pruszcz Gda雟ki.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45233251-3 - Wymiana nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 241971,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 242039,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 241971,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Przedsi瑿iorstwo Og鏊nobudowlane JT Cydejko Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5932362589

7.3.3) Ulica: ul. Rzeczna 6

7.3.4) Miejscowo嗆: Cieplewo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-031

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 241971,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.