eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica › "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na świetlicę wiejską w m. Borzyszkowy"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na świetlicę wiejską w m. Borzyszkowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Słomińskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lipnica@lipnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na świetlicę wiejską w m. Borzyszkowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdc84fc9-cf9f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043331/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na świetlicę wiejską w m. Borzyszkowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cdc84fc9-cf9f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy
do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju
podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: lipnica@lipnica.pl,
a.lukowicz@lipnica.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w związku z RODO zostały określone w rozdziale 20 swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w związku z RODO zostały określone w rozdziale 20 swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły na świetlicę wiejską
w m. Borzyszkowy”
Zakres prac obejmuje m.in.:
- prace rozbiórkowe,
- budowę i przebudowę m.in. - układu konstrukcyjnego istniejącego budynku ,
- wykonania nowych wieńców ,
- odtworzenia ścian szczytowych,
- budowę nowego skrzydła budynku, przedsionka,
- wykonanie balustrad ,
- czyszczenie i konserwację ścian ,
- wykonanie nowej więźby dachowej oraz pokrycia dachowego,
- wykonanie izolacji termicznej - wykonanie oblicówki z płytek elewacyjnych,
- wymiana oraz wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrznej i zewnętrznej ,
- wyposażenie zaplecza kuchennego oraz toalet - montaż chłodni ,
- zagospodarowanie terenu m.in.:
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz tarasu zewnętrznego ,
- wykonanie rekultywacji niwelacji terenu,
- wykonanie podjazdu dla zaopatrzenia,
- wykonanie miejsc postojowych,
- wykonanie nowego ogrodzenia,
- wykonanie nasadzeń,
- roboty instalacyjne m.in. - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz oświetleniem awaryjnym,
- wyposażenie w sprzęt nagłaśniający,
- wykonanie m.in.: instalacji odgromowej, wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, hybrydowej nawiewno – wywiewnej, instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o pompę ciepła powietrzewoda.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dodatek Nr 1 do SWZ dokumentacja projektowa tj.
Projekt Budowlany
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Przedmiary robót.


- Roboty składające się na przedmiot zamówienia objęte dokumentacją projektową i SWZ należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, z należytą starannością, zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zapewniając przy tym dobrą jakość wykonania i właściwą organizację pracy.

Przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników oraz uwzględnia wymagania osób niepełnosprawnych.

Wszystkie zastosowane elementy maja być fabryczne nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.

Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach
do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych stosownie do postanowień pzp w tym art. 101. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Edycja trzecia PGR

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale 18 swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1. W zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu jednej roboty budowlanej tj. obejmującą budowę lub/przebudowę lub/ rozbudowę budynku o kubaturze minimum 1.800 m 3- wykazać w/w doświadczenie na załączniku nr 4 do swz.
[wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;]

1.2. W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w tym w szczególności co najmniej przedstawi:
- jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika budowy/ robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykazać w/w osobę na załączniku nr 5 do swz- wykaz osób,

[wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;]

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu robót budowlanych stanowiący załącznik nr 4 do swz (zgodnie z wymaganiami rozdziału 7 pkt 1.4.1 swz)
- wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do swz (zgodnie z wymaganiami rozdziału 7 pkt 1.4.2 swz)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do swz (składają również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot udostępniający zasoby oraz podwykonawca jeżeli
udostępnia zasoby- jeżeli dotyczy),
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do swz (składają również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot udostępniający zasoby oraz podwykonawca jeżeli udostępnia zasoby - jeżeli dotyczy)
- pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik,
- zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy określając wymagania z art. 118 ust 4 pzp),
- oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załącznik nr 6 do swz – jeżeli dotyczy
- oświadczenia należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, popisem
zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
z plikami stanowiącymi ofertę.
- wadium (w przypadku wadium wnoszonym w formie gwarancji lub poręczenia oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w formie elektronicznej
Do oferty należy dołączyć: Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z rejestru z którego Zamawiający może samodzielnie sprawdzić sposób reprezentacji i pobrać z bezpłatnych baz danych np. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru ,pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł). Pozostałe informacje doytczące wadium znajdują się w rozdz. 21 swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do swz (składają również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do swz (składają również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie
2. W przypadku, wspólnego składania oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Na podstawie art. 117 ust 4 Wykonawcy wspólnie składający ofertę przedstawiają wraz z nią oświadczenie z którego wynika które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy (przedmiotowe oświadczenie stanowi wzór załącznika nr 6 do swz).
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile Zamawiający tego zażąda.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w załączniku nr 7 do swz. 2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia ofert dostępnego na platformie e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy. W porozumieniu z Zamawiającym zostanie ustalony harmonogram rzeczowo-finansowy na potrzeby rozliczenia dofinansowania. W przypadku braku porozumienia Zamawiający samodzielnie określa harmonogram w oparciu o załącznik do uchwały nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałe informacje nie zawarte w niniejszym ogłoszeniu ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały zawarte w swz.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.