eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze, odcinek 4B_2 od km 7+600 do km 9+105Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze, odcinek 4B_2 od km 7+600 do km 9+105

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 11A

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-778

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdwgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze, odcinek 4B_2 od km 7+600 do km 9+105

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-207399b6-cf9f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021289/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze, Odcinek 4B_2 od km 7+600 do km 9+105

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/ lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: - pamięć min. 2 GB RAM, - procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja (lub inny procesor o parametrach równoważnych),- jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,- włączona obsługa Java Script,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Szczegółowe informacje techniczne w zakresie korzystania z platformy, m.in. takie jak: specyfikacja połączenia, format przesyłania danych oraz kodowanie i czas odbioru danych znajdują się w Instrukcjach dla Wykonawców udostępnionych na platformie (po wybraniu postępowania) w zakładce „Instrukcje” (na dole strony). Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO określona została w pkt. 21.3 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO określona została w pkt. 21.3 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/WZP/2023/TP/WRI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze, Odcinek 4B_2 od km 7+600 do km 9+105. Zakres robót na odcinku od kilometra 7+600 do kilometra 9+105 Odcinek 4B_2 został wyodrębniony z projektu budowlano -wykonawczego dla zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze Odcinek 4B – od km 7+600 do km 9+524,93”. Przedmiar robót został odpowiednio dostosowany do zakresu na odcinku od km 7+600 do km 9+105.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. odnowę i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni przez co najmniej dwie warstwy jezdne, korektę niwelety i przekroju poprzecznego jezdni w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wód opadowych, wykonanie poboczy, udrożnienie istniejących przepustów pod drogą wojewódzką i pod zjazdami (w razie konieczności remont), remont istniejących zjazdów oraz innych budowli zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej z dostosowaniem do niwelety remontowanej drogi, remont chodnika wraz z wjazdami w miejscowości Ośno, odtworzenie i regulację istniejących rowów wraz z oczyszczeniem ich z drobnej zieleni w postaci krzewów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 125 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą zsumowanych punktów w ramach określonych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność zawodowa Wykonawcy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (oświadczy), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: wykonał należycie co najmniej dwa zadania, w ramach których wykonał budowę lub przebudowę lub remont drogi klasy minimum Z*, o długości odcinka min. 1,3 km każde.

* lub odpowiadających parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (oświadczy), że skieruje do realizacji zamówienia osoby, legitymujące się uprawnieniami i doświadczeniem, określonymi poniżej:
1) Kierownik budowy pełniący jednocześnie funkcję kierownika robót dla branży drogowej: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne oraz posiadający doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przez minimum 70% czasu trwania robót (czas trwania robót to okres od przejęcia terenu budowy do podpisania protokołu odbioru końcowego robót) lub kierownika robót branży drogowej (przez cały okres trwania robót branży drogowej, tj. od rozpoczęcia realizacji robót branży drogowej do podpisania protokołu odbioru końcowego robót branży drogowej) na co najmniej dwóch zadaniach, w ramach których wykonano budowę lub przebudowę lub remont drogi klasy min. „Z” o długości odcinka min. 1,3 km każde.
* lub odpowiadających parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Ponadto patrz pkt. 7 IDW - Rozdział I SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

28 000,00 PLN.
Dodatkowe informacje odnośnie wadium - pkt 18 IDW - Rozdział I SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały szczegółowo wskazane w pkt. 7.7. IDW - Rozdział I SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: 125 dni, w tym:
1) zakończenie robót budowlanych: 105 dni od dnia zawarcia umowy,
2) szacowany termin czynności odbiorowych: 20 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych.

Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawca winien założyć wraz z ofertą – zgodnie z pkt. 10 IDW – Rozdział I SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.