eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w StrzelinieOgłoszenie z dnia 2022-05-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@strzelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f13e8a3-d4fd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027936/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez
środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę,
oświadczenia, o
którym mowa wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
bądź kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji:elektronicznie na adres e-mail: zamowieniapubliczne@strzelin.pl lub za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl w
zakładce„Korespondencja”. 4.Ogólne zasady korzystania z Platformy,a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie:
https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl,lubhttps://oneplace.marketplanet.pl. b) Wykonawca po wybraniu
opcji „Przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia
hasło, następnie powtarza hasło,wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”. c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia Oferty w postaci elektronicznej.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku
rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.d) Po założeniu konta
Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.5.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 5.1.
dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 5.2. dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny
plik z podpisem.6.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,
tiff, geotiff, png,svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml,xsd,gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf. 7. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka11, 57-100Strzelin;- Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, ul.
Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin: e-mail: umig@strzelin.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora danych osobowych;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;-
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane,zgodnie z art.78 ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;a po tym czasie przez okres wymagany
przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA:
dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5
lat)natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres
przechowywania10 lat);- obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;-
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:−na podstawie art.15RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; −prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym
mowa wart. 20RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO. -przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: „Termomodernizacja budynku PSP nr 4 w Strzelinie wraz z montażem zewnętrznej windy dla osób
niepełnosprawnych”
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynku PSP nr 4 w Strzelinie, tj. budynku głównego - A,
budynku łącznika - B oraz budynku sali gimnastycznej – C m.in. poprzez:
a) demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich,
b) demontaż reklam, anten oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prace budowlane;
c) oczyszczenie i przemalowanie krat, barierek stalowych i zadaszeń;
d) usunięcie starych warstw farb i mas szpachlowych z tynków;
e) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm metodą lekką-mokrą;
f) wykonanie ocieplenia ościeży okiennych styropianem gr. 2 cm;
g) wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie o fakturze baranek;
h) montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej stalowej powlekanej;
i) montaż nowych rur spustowych;
j) wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki betonowej;
k) remont przyłączy kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PVC klasy S szereg S 16,7 (SDR 34) średnicy Dy=200 mm, z
kielichami uszczelnionymi przy pomocy uszczelek gumowych;
l) remont schodów zewnętrznych do łącznika wraz z wykonaniem nowych okładzin schodowych;
m) montaż na schodach głównych okładzin antypoślizgowych;
n) montaż na zadaszeniu schodów głównych płyt poliwęglanowych kolorowych;
o) montaż nowych lamp oświetleniowych nad wejściami do budynku;
p) docieplenie stropodachów;
q) remont pokrycia dachów;
r) wymianę stolarki okiennej. Nowe okna z PVC czterokomorowego w kolorze białym, skrzydła rozwieralne i uchylne z
wbudowanym nawiewnikiem z regulacją ciśnieniową z przekładką termiczną. Współczynnik przenikania ciepła Umax =
0,9W/m2K. Okna do sali gimnastycznej z aluminium profil ciepły szkło bezpieczne.
s) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej;
t) wymiana uszkodzonych elementów instalacji odgromowej;
u) odtworzenie dylatacji systemowych pomiędzy poszczególnymi segmentami budynków, wykonanie dylatacji warstwy
termoizolacyjnej;
v) remont murków betonowych wraz z czapami z lastryka przed wejściem głównym do budynku.
2. Przedmiotem zamówienia jest również rozbudowa budynku PSP nr 4 w Strzelinie o windę zewnętrzną dostosowaną dla
osób niepełnosprawnych m.in. poprzez:
a) budowę windy zewnętrznej osobowej z napędem elektrycznym przylegającej do północnej elewacji budynku, dostępnej z
zewnątrz dla osób niepełnosprawnych obsługującej 4 kondygnacje;
b) rozbiórkę płyt betonowych, kostki kamiennej w miejscu projektowanej windy;
c) wykonanie nowych podejść do windy o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm;
d) wykonanie fundamentu w postaci płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych żelbetowych o grubości 25 cm;
e) demontaż ścian w miejscu projektowanych drzwi windy;
f) wykonanie nowych ścianek działowych;
g) demontaż istniejącej stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, grzejników w miejscu projektowanej
windy;
h) zabezpieczenie rurą ochronną przewodu kanalizacji sanitarnej;
i) wykonanie odwodnienia zadaszenia windy poprzez rynnę Ø75 i rurę spustową Ø63 na zadaszeniu szybu, odprowadzenie
wody do kanalizacji deszczowej;
j) montaż nowych grzejników;
k) montaż nowych drzwi wewnętrznych;
l) wycinka drzewa wraz z żywopłotem – kolidujących z projektowanymi utwardzeniami;
przełożenie rury spustowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45313100-5 - Instalowanie wind

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: a) Cena oferty (C) - 60 punktów, b) Okres gwarancji i rękojmi (G) - 40
punktów. Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości = wartość
punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i rękojmi).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: „Termomodernizacja budynków PSP nr 5 w Strzelinie”
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynków wchodzących w skład Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 5 w Strzelinie, tj.
a) szatni przy sali gimnastycznej - nr 1;
b) sali gimnastycznej – nr 2;
c) zaplecza sali gimnastycznej – nr 3;
d) budynku głównego – nr 4;
e) łącznika – nr 5;
f) części nowej – nr 6, 7, 8,
g) kotłowni – nr 9
h) pomieszczenia gospodarczego – nr 10
i) stacji trafo – nr 11
m.in. poprzez:
a) demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich;
b) demontaż reklam, anten oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prace budowlane;
c) usunięcie starych warstw farb i mas szpachlowych z tynków;
d) usunięcie ocieplenia cokołów, ścian oraz ościeży ze styropianu;
e) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 6 cm metodą lekką-mokrą;
f) wykonanie ocieplenia ościeży okiennych styropianem gr. 2 cm;
g) wykonanie nowej elewacji budynku tynkiem cienkowarstwowym silikatowym barwionym w masie o fakturze baranek;
h) wzmocnienie siatką podłoża w miejscach istniejących pęknięć na elewacji;
i) montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej;
j) montaż nowych rur spustowych;
k) ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej (budynki nr 4, 5, 6, 7, 8);
l) ocieplenie styropapą (budynki nr 1, 2, 3, 9, 10, 11);
m) remont przyłączy kanalizacji deszczowej;
n) montaż nowych lamp oświetleniowych zewnętrznych;
o) wymianę instalacji odgromowej;
p) wykonanie instalacji odgromowej – pionowe zwody;
q) częściową wymianę stolarki okiennej. Nowe okna z PVC czterokomorowego w kolorze białym, skrzydła rozwieralne i
uchylne z wbudowanym nawiewnikiem z regulacją ciśnieniową z przekładką termiczną. Współczynnik przenikania ciepła
Umax = 0,9W/m2K. Okna do Sali gimnastycznej z aluminium profil ciepły szkło bezpieczne;
r) częściową wymianę stolarki drzwiowej – profil aluminiowy ciepły – szkło bezpieczne, kompletne z samozamykaczami oraz
dwoma kompletami zamków;
s) odtworzenie dylatacji systemowych pomiędzy poszczególnymi segmentami budynków, wykonanie dylatacji warstwy
termoizolacyjnej;
t) wykonanie izolacji wodochronnej ścian fundamentowych w budynkach;
u) wykonanie docieplenia ścian fundamentowych;
v) oczyszczenie i przemalowanie krat, barierek i zadaszeń;
w) demontaż istniejącej opaski z kostki betonowej, grysu granitowego oraz betonu i jej ponowne wykonanie;
x) remont kominów i murków ogniowych;
y) remont pokrycia dachów;
z) montaż dzwonka przyzywowego przy drzwiach głównych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: a) Cena oferty (C) - 60 punktów, b) Okres gwarancji i rękojmi (G) - 40
punktów. Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości = wartość
punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i rękojmi).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: „Termomodernizacja budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie”
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje termomodernizację budynków szkoły muzycznej w Strzelinie, tj. budynku
głównego - A, budynku nowego - B oraz łącznika łączącego oba budynki na kondygnacji I piętra – C m.in. poprzez:
a) demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich;
b) demontaż reklam, anten oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prace budowlane;
c) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany;
d) usunięcie wszystkich tynków głuchych i uszkodzonych;
e) rozbiórkę elementów schodów zewnętrznych;
f) usunięcie starych warstw farb i mas szpachlowych z tynków;
g) rozbiórkę opasek betonowych przy budynku uniemożliwiających odkopanie budynku do poziomu fundamentów;
h) ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz płytami termoizolacyjnymi – z wyłączeniem elewacji północnej (A-D)
i) naprawę gzymsów oraz ubytków tynkarskich w detalach;
j) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm metodą lekką-mokrą – dotyczy tylko elewacji A-D;
k) wykonanie nowych tynków zewnętrznych w miejscach skutych tynków;
l) odkopanie ścian fundamentowych i wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej, montaż ocieplenia, montaż foli kubełkowej;
m) montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytan-cynk;
n) montaż nowych obróbek blacharskich na gzymsach oraz daszkach z blachy tytan-cynk;
o) zamurowanie otworów okiennych w części piwniczej – stanowiących zasyp składu opału;
p) remont przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z rur spustowych;
q) remont schodów zewnętrznych;
r) remont drzwi wejściowych głównych;
s) montaż nowych drzwi od strony elewacji tylnej oraz do kotłowni;
t) montaż nowych daszków granitowych na murkach przy schodach oraz montaż nowej barierki schodowej – przy wejściu
głównym;
u) montaż zadaszenia na elewacji tylnej nad wejściem do kotłowni;
v) montaż nowych rur spustowych;
w) ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej;
x) montaż nowych lamp oświetleniowych zewnętrznych;
y) instalację odgromową – pionowe zwody oraz nowy uziom otokowy budynku;
z) wykonanie opasek wokół budynku grysowych oraz z kostki betonowej
aa) montaż daszka nad schodami zewnętrznymi prowadzającymi do kotłowni;
bb) częściową wymiana stolarki okiennej. Nowe okna z PVC czterokomorowego w kolorze białym, skrzydła rozwieralne i
uchylne z wbudowanym nawiewnikiem z regulacją ciśnieniową z przekładką termiczną. Współczynnik przenikania ciepła
Umax = 0,9W/m2K.
cc) częściową wymianę stolarki drzwiowej;
dd) wykonanie nowej elewacji budynku;
ee) ocieplenie stropu drewnianego – podłogi strychu dostępnego nieogrzewanego;
ff) oczyszczenie i przemalowanie krat, barierek i zadaszeń;
gg) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z kostki polbrukowej niefazowanej;
hh) montaż nowej drabinki ewakuacyjnej na dachu budynku B;
ii) montaż opasek wokół budynku;
jj) remont pokrycia dachów;
kk) rozbiórkę składu opału;
ll) montaż ogrodzenia w miejscu zlikwidowanego zsypu na opał wraz z montażem bramy od strony dz. nr 54;
mm) wykonanie utwardzeń terenu;
nn) wymiana pokrycia papowego na dachu magazynu – budynek B;
oo) renowacja drzwi głównych do budynku głównego – A.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: a) Cena oferty (C) - 60 punktów, b) Okres gwarancji i rękojmi (G) - 40
punktów. Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości = wartość
punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (okres gwarancji i rękojmi).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w ramach części nr 1 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
doświadczenia, tj. że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie/rozbudowie/przebudowie lub
termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion
złotych).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych
wartości porównywalnych.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117).
Połączenie stanowisk, o których mowa w pkt 1.4. ust. 2 lit. a) – b) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łącznie
wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla poszczególnych stanowisk.
2. O udzielenie zamówienia w ramach części nr 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
doświadczenia, tj. że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie/rozbudowie/przebudowie lub
termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony
złotych).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych
wartości porównywalnych.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117).
3. O udzielenie zamówienia w ramach części nr 3 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
doświadczenia, tj. że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonali należycie jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie/rozbudowie/przebudowie lub
termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion
złotych).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych
wartości porównywalnych.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie
dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi
zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117).
2.5. W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
Przez budynek użyteczności publicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tj. z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)
należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy
lub socjalny.
2.6. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie lub więcej części, wykazane przez niego, na potwierdzenie
spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia,
Zamawiający dopuszcza zrealizowanie tej samej roboty budowlanej dla każdej części.
2.7. W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na dwie lub więcej części, wykazane przez niego, na potwierdzenie
spełniania zdolności warunku zdolności technicznej lub zawodowej, minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza zatrudnienie jednego kierownika budowy do obsługi
każdej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1.1 W ramach części nr 1: oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do SWZ. 1.2 W ramach części nr 2: oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3.2 do SWZ.1.3 W ramach części nr 3: oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3.3 do SWZ. 2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe. 3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień
złożenia. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7.1 do SWZ dla części nr 1, nr 7.2 do SWZ dla części nr 2, nr
7.3 do SWZ dla części nr 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert: 1.1 W ramach części nr 1: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem
nr 2.1 do
SWZ. 1.2 W ramach części nr 2: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do
SWZ. 1.3 W ramach części nr 3: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do
SWZ. 2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia. 4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy
obejmują: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5.1 do SWZ dla części nr 1, nr 5.2 do SWZ dla części nr 2, nr
5.3 do SWZ dla części nr 3. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne
w/w oświadczenie. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – zgodnie z załącznikiem 6.1 do SWZ dla części nr 1, nr 6.2 do SWZ dla części nr 2, nr 6.3 do SWZ dla części nr 3. W
przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw wykluczeniu z postępowania i potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: a) pełnomocnictwo
upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę
składa pełnomocnik; b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10.1 do SWZ dla części nr 1, nr
10.2 do SWZ dla części nr 2, nr 10.3 do SWZ dla części nr 3 (jeżeli dotyczy); d) oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w
postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4.1 do SWZ dla części nr 1, nr 4.2 do SWZ dla części nr 2, nr 4.3 do SWZ dla
części nr 3 (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo. 2. Pełnomocnik pozostaje w
kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,korespondencję, itp. 3. Oferta
wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: a) oferta wspólna
powinna być sporządzona zgodnie z SWZ, b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:- dokumenty, dotyczące
własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu; -dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i
przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Przed
podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego
przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu
działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i
rękojmi. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt 20.2.1., pkt 20.2.2. oraz pkt 20.2.3. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż
warunek określony odpowiednio w pkt 20.2.1.4. ppkt 1) i 2), pkt 20.2.2.4. ppkt 1) i 2) oraz pkt 20.2.3.4. ppkt 1) i 2) SWZ
winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
przypadku, o którym mowa w pkt 20.2.1.4., pkt 20.2.2.4. oraz pkt 20.2.3.4. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ dla części nr 1, załącznik nr 1.2 do
SWZ dla części nr 2 oraz załącznik nr 1.3 do SWZ dla części nr 3 składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
1.1. W ramach części nr 1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego, tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka,
samochód ciężarowy;
b) czynności związane z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu;
c) czynności związane z wykonaniem obróbek blacharskich;
d) czynności związane z dociepleniem ścian styropianem metodą lekką-mokrą;
e) czynności tynkarskie;
f) czynności związane z montażem stolarki okiennej;
g) czynności związane z montażem stolarki drzwiowej;
h) czynności związane z montażem zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych;
i) czynności związane z wykonywaniem opaski wokół budynku z kostki betonowej;
j) czynności związane z pracami wykończeniowymi.
1.2. W ramach części nr 2 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego, tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka,
samochód ciężarowy;
b) czynności związane z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu;
c) czynności związane z wykonaniem obróbek blacharskich;
d) czynności związane z dociepleniem ścian styropianem metodą lekką-mokrą;
e) czynności tynkarskie;
f) czynności związane z montażem stolarki okiennej;
g) czynności związane z montażem stolarki drzwiowej;
h) czynności związane z wykonywaniem opaski wokół budynku z kostki betonowej;
i) czynności związane z pracami wykończeniowymi;
1.3. W ramach części nr 3 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego, tj. m.in.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka,
samochód ciężarowy;
b) czynności związane z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu;
c) czynności związane z wykonaniem obróbek blacharskich;
d) czynności związane z dociepleniem ścian styropianem metodą lekką-mokrą;
e) czynności tynkarskie;
f) czynności związane z montażem stolarki okiennej;
g) czynności związane z montażem stolarki drzwiowej;
h) czynności związane z wykonywaniem opaski wokół budynku z kostki betonowej;
i) czynności związane z pracami wykończeniowymi.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.