eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czelad › 安iadczenie us逝g odbioru, transportu i przechowywania zw這k oraz wykonywania sekcji zw這k pacjent闚 zmar造ch w Powiatowym Zespole Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej.Og這szenie z dnia 2023-03-31


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g odbioru, transportu i przechowywania zw這k oraz wykonywania sekcji zw這k pacjent闚 zmar造ch w Powiatowym Zespole Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiatowy Zesp鏊 Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278209300

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 40

1.5.2.) Miejscowo嗆: Czelad

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-250

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 731 22 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzzoz.bedzin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.pzzoz.bedzin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g odbioru, transportu i przechowywania zw這k oraz wykonywania sekcji zw這k pacjent闚 zmar造ch w Powiatowym Zespole Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-67863181-cfa3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00159820

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-31

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00115706/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g odbioru, transportu i przechowywania zw這k oraz wykonywania sekcji zw這k pacjent闚 zmar造ch w Powiatowym Zespole Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzzoz

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, o鈍iadcze, wniosk闚, dokument闚 i o鈍iadcze sk豉danych w post瘼owaniu na wezwanie
Zamawiaj帷ego oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie poprzez platform zakupow:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzzoz z u篡ciem formularza Wy郵ij wiadomo嗆 dost瘼nego na stronie dotycz帷ej
post瘼owania (UWAGA: formularz Wy郵ij wiadomo嗆 nie s逝篡 do sk豉dania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open
Nexus Sp. z o.o. (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
2. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Oferta musi by sporz康zona pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym os鏏 uprawnionych do sk豉dania o鈍iadcze woli w
imieniu Wykonawcy, tj. osob (osoby) reprezentuj帷 Wykonawc, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we w豉軼iwym rejestrze lub osob (osoby) upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy. Pod poj璚iem „sporz康zenia oferty w formie elektronicznej” Zamawiaj帷y rozumie dostarczenie pliku cyfrowego w formacie, o kt鏎ym mowa w pkt. 9 bez wzgl璠u na spos鏏 jego stworzenia (wygenerowany plik cyfrowy lub skan).
4. Zaleca si, aby podpis elektroniczny zawiera znacznik czasu oraz dane umo磧iwiaj帷e weryfikacj w豉軼iwo軼i podpisu po wyga郾i璚iu certyfikatu.
5. Zamawiaj帷y zaleca:
- z這瞠nie dokument闚 w formie elektronicznej w formacie.pdf z podpisem elektronicznym osadzonym wewn徠rz pliku (tzw. PAdES).
W przypadku podpisania pliku podpisem zewn皻rznym (tzw. XAdES) konieczne jest wys豉nie pary plik闚: pliku podpisanego i pliku
zawieraj帷ego podpis;
- podczas podpisywania plik闚 stosowanie algorytmu skr鏒u SHA2 zamiast SHA1;
- aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Mo瞠 to skutkowa naruszeniem
integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty w post瘼owaniu.
6. W przypadku kompresji (pakowania) plik闚 ka盥e o鈍iadczenie, dokument nale篡 opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie folderu skompresowanego b璠zie traktowane przez zamawiaj帷ego jako podpisanie ka盥ego spakowanego dokumentu. Jest to r闚noznaczne z po鈍iadczeniem przez wykonawc za zgodno嗆 z orygina貫m wszystkich
elektronicznych kopii dokument闚 zawartych w tym pliku, z wyj徠kiem kopii po鈍iadczonych odpowiednio przez innego wykonawc ubiegaj帷ego si wsp鏊nie z nim o udzielenie zam闚ienia, przez podmiot na kt鏎ego zdolno軼iach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawc.
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚:
a) .zip
b) .7Z
Zamawiaj帷y informuje, i w przypadku przesy豉nia przez Wykonawc dokument闚 elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone s wy陰cznie formaty danych wskazane w Rozporz康zeniu Rady Ministr闚 z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych.W鈔鏚 format闚 powszechnych, a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty z這穎ne w takich
plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.
8. Wykonawca sk豉da ofert zgodnie z instrukcj, o kt鏎ej mowa w cz窷ci XI pkt. 6 SWZ na https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzzoz.
9. Zalecane formaty przesy豉nych danych: .pdf, .xlsx, .docx. Do danych zawieraj帷ych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne dopuszcza si:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv; .xml.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuj, 瞠:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zesp馧 Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej z siedzib w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.
• Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa za pomoc adresu e-mail: iod@pzzoz.bedzin.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn.: „安iadczenie us逝g odbioru, transportu i przechowywania zw這k oraz wykonywania sekcji zw這k pacjent闚 zmar造ch w Powiatowym Zespole Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej” prowadzonym w trybie art. 275 ustawy Prawo zam闚ie publicznych;
• dane udost瘼nione przez Pana/Pani mog by udost瘼niane osobom uprawnionym na podstawie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa, w szczeg鏊no軼i art. 18 oraz art. 74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p騧n. zm);
• Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zam闚ie publicznych, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
• W przypadku wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, okres przechowywania danych:
- zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) - 5 lat od pocz徠ku roku nast瘼uj帷ego po roku obrotowym;
- nie d逝瞠j ni 10 lat licz帷 od ko鎍a roku kalendarzowego, w kt鏎ym zako鎍zono umow dla cel闚 ustalania lub dochodzenia przez Zamawiaj帷ego roszcze cywilnoprawnych w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i, a tak瞠 obrony przed takimi roszczeniami;
• obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Prawo zam闚ie Publicznych, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego;
• konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Prawo zam闚ie publicznych;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
• Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Prawo zam闚ie publicznych oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.;
- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa wart. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
• Nie przys逝guje Pani/Panu:
- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZA.381.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g odbioru, transportu i przechowywania zw這k oraz wykonywania sekcji zw這k pacjent闚 zmar造ch w Powiatowym Zespole Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej.
Us逝ga b璠zie 鈍iadczona z ni瞠j wymienionych plac闚kach PZZOZ:
- Szpital, ul. Ma豉chowskiego 12, 42-500 B璠zin,
- Szpital, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czelad.
Szczeg馧owe wymagania Zamawiaj帷ego co do realizacji przedmiotu zam闚ienia zosta造 przedstawione w:
Za陰czniku nr 2 do SWZ, nr 4 do SWZ, nr 5 do SWZ oraz we wzorze umowy - Za陰cznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 98370000-7 - Us逝gi pogrzebowe ipodobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33940000-1 - Sprz皻 iartyku造 do transportu iprzechowywania zw這k

33942000-5 - 字odki transportu zw這k

60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

85112000-7 - Dodatkowe us逝gi szpitalne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zakres us逝g polega b璠zie na powt鏎zeniu podobnych us逝g, co w zam闚ieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zam闚ienia podstawowego. Zam闚ienie, o kt鏎ym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach okre郵onych w ustawie Pzp w trybie zam闚ienia z wolnej r瘯i.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteri闚 okre郵onych w SWZ oraz ich wag. W
trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s punkty za poni窺ze kryterium wed逝g nast瘼uj帷ych
zasad

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Cz窷ci VII SWZ oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
2.1 zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie,
2.2 uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚: Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie,
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni w wysoko軼i: 370 000,00 z (s這wnie: trzysta siedemdziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100) lub dla walut obcych na kwot w wysoko軼i r闚nowa積ej liczonej wed逝g 鈔edniego kursu z這tego w stosunku do walut obcych og這szonego przez NBP obowi您uj帷ego w dniu, w kt鏎ym opublikowano og這szenie o niniejszym zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych.
2.4 zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
2.4.1 Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawc, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona nale篡cie lub wykonuje zam闚ienia polegaj帷e na 鈍iadczeniu us逝g odbioru, transportu i przechowywania zw這k oraz wykonywania sekcji zw這k na rzecz podmiotu leczniczego, o warto軼i 陰cznej minimum 360 000,00 z brutto, kt鏎ego nale篡te wykonanie zosta這 potwierdzone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego by造 wykonane, w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟ienia warunku dotycz帷ego do鈍iadczenia;
2.4.2 Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawc, 瞠 dysponuje minimum jedn (1) osob, kt鏎a zostanie skierowana do realizacji zam闚ienia, posiadaj帷 uprawnienia do wykonywania sekcji zw這k, tzn. lekarza posiadaj帷ego specjalizacj patomorfologa lub lekarza medycyny s康owej;
2.4.3 Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawc, 瞠 dysponuje minimum 4 pojazdami przystosowanymi do przewozu zw這k spe軟iaj帷ymi warunki wymagane obowi您uj帷ym prawem, wyposa穎nymi w kapsu造 do transportu zw這k zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwole i za鈍iadcze na przew霩 zw這k i szcz徠k闚 ludzkich (Dz. U z 2007 r., nr 249, poz. 1866), celem zapewnienia ci庵這軼i us逝gi transportu, tak瞠 w przypadku awarii, zdarze drogowych i/lub losowych;
2.4.4 Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje pomieszczeniami do przechowywania zw這k spe軟iaj帷ymi wymagania przewidziane w rozporz康zeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zw這k i szcz徠k闚 (Dz. U. z 2011, nr 75, poz. 405), w kt鏎ych ilo嗆 pojedynczych stanowisk do przechowywania zw這k b璠zie wynosi豉 minimum sze嗆 (6).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Zamawiaj帷y wymaga za陰czenia do oferty nast瘼uj帷ych dokument闚:
1. Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik;
2. Pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie, jak sk豉dana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub podpisem osobistym).
Dopuszcza si tak瞠 z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by uwierzytelniona przez
upe軟omocnionego.
3. O鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚;
W przypadku powo造wania si przez Wykonawc na potencja podmiotu trzeciego, celem potwierdzenia spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da podmiot udost瘼niaj帷y zasoby;
4. Formularz Oferty wg. wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 1 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca si wykorzystanie Formularza Oferty, kt鏎ego wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiaj帷ego wzoru, w tre軼i oferty nale篡 zamie軼i wszystkie informacje wymagane w Formularzu Oferty.
5. Formularz asortymentowo-cenowy – wg wzoru stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 do SWZ.
6. O鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 z這瞠nia takiego o鈍iadczenia na druku formularza oferty - vide pkt. 11 formularza oferty (Za陰cznik nr 1 do SWZ) – dotyczy Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
7. Przedmiotowe 鈔odki dowodowe: nie dotyczy
8. Zobowi您anie innych podmiot闚 do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolno軼i lub sytuacji innych podmiot闚 - wz鏎 stanowi Za陰cznik nr 6 do SWZ - je郵i dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty. Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w cz窷ci VIII pkt. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚, celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wskazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane/dostawy/us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 z這瞠nia takiego o鈍iadczenia na druku formularza oferty - vide pkt. 11 formularza oferty (Za陰cznik nr 1 do SWZ)
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian um闚 oraz warunki ich wprowadzenia okre郵aj wzory um闚 Za陰cznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/pzzoz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-11

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.