eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie"Ogłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbb4a251-d2b3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034648/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji dla zadania parking powierzchniowy przy ul. 3 Maja w Gnieźnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym , a
Wykonawcami w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w
szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
2. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art.
61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
zakupowej https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez Wykonawcę
(Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).
Wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
1.1.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
1.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel. 61 424 07 06; administrator
wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-gniezno.pl
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 uPzp oraz w ceku wykonania umowy w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 RODO oraz w celu archiwizacji.3.Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w - art. 74 uPzp. 5.W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w
sytuacji, w której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej. Po upływie terminu na
skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim pseudonimowaniu.6.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publ.7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane - art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.8.Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizacji ustalony w JRWA- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych
krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.10.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.11.Posiada Pani/Pan: a)na podst art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c)na podst art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12.Nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
14.W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, danych
osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników,
kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych
administratora/Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych
osobowych na zasadach określonych powyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.272.3.2022.WI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie”.
2. W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację techniczną (projekt budowlany oraz techniczny) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy parkingu powierzchniowego płaskiego dla samochodów osobowych. Działki na których ma zostać zlokalizowany parking to działki:
• 106/2 ark. 19
• 107/2 ark. 19
• 23/5 ark. 11
• 23/6 ark. 11
Stanowią one własność Powiatu Gnieźnieńskiego oraz mają łączną powierzchnię ok 1459 m2.
Obsługa komunikacyjna powinna odbywać się poprzez wjazd na teren szpitala z ul. 3 Maja, a następnie drogami wewnętrznymi do działki 106/2.
Parking powinien przewidywać zapewnienie miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz dwa miejsca ładowania samochodów elektrycznych.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej (projekt budowlany oraz techniczny),
2) uzyskanie uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gnieźnie,
3) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę, a także innych niezbędnych pozwoleń lub odstępstw od przepisów prawa (jeżeli będzie to niezbędne),
4) sporządzenie projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,
6) opracowywanie projektów odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej, zadawane przez oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego, a umożliwiającym udzielenie odpowiedzi zgodnie z terminem wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych,
7) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o wykonaną dokumentację, obejmującego co najmniej 3 (trzy) pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego i wskazanych przez niego terminach w okresie realizacji robót (stosownie do wskazań Zamawiającego), przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), a obowiązkowa liczba wizyt, o której mowa powyżej, dotyczyć będzie z osobna każdego z projektantów uczestniczących w wykonaniu dokumentacji, przy czym w liczbie 3 wizyt nie uwzględnia się pobytów projektanta lub projektantów, wynikających z błędów projektowych lub nieścisłości w dokumentacji projektowej,
8) trzykrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego – wykonaną w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego,
9) udzielanie odpowiedzi na pytania oraz przygotowywanie dokumentów żądanych przez instytucję finansującą lub pośredniczącą, gdy Zamawiający będzie składał wnioski o dofinansowanie, uzupełniał wnioski lub dokumentację itp. – w każdym przypadku nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia . Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia, sposobu i terminu finansowania zamówienia i płatności określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 8 do SWZ.
4. Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego dokumentacji.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w części XVIII SWZ.
2) Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres równy okresowi gwarancji, nie krótszy jednak niż okres rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.
Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określone zostały w § 8 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
3) Ubezpieczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach wskazanych w § 11 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
5. Rozliczenia/płatność:
1) Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
2) Podstawą do wystawienia faktury VAT, będzie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3) Płatność, o której mowa w pkt 1 powyżej, będzie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz kopią protokołu odbioru końcowego na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.
6. Rozwiązania równoważne:
Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu usługi do przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 99 ust. 1-6 ustawy. Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do określenia parametrów materiałów lub urządzeń, których spełnienie będzie powodowało uznanie, że zaoferowane materiały lub urządzenia są równoważne. Równocześnie Wykonawca opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretne podmioty wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz kryteriów równoważności. Uzasadnienie składa się wraz z dokumentacją projektową pod rygorem nieodebrania dokumentacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria :
A. Cena
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
LP=najniższa cena brutto (zł)spośród ofert nie podlegających odrzuceniu / cena brutto badanej oferty(zł) x 60% x 100
B. Okres gwarancji na przedmiot umowy:

Dla celów powyższego kryterium w formularzu ofertowym - według załącznika nr 1 do SWZ, Wykonawca uprawniony jest do zadeklarowania „okresu gwarancji na przedmiot umowy”.
Zaproponowanie okresu gwarancji w przedziale od 25 do 60 miesięcy będzie podlegało punktacji według poniższego wzoru:
LP= Okres gwarancji badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu x 20% x 100

* zaoferowany (punktowany) okres gwarancji nie może być krótszy niż 25 miesięcy
** zaoferowany (punktowany) okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy
C. Doświadczenie projektanta:
Zamawiający, w ramach kryterium doświadczenie projektanta będzie przyznawał punkty za przedstawione doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko projektanta w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
- 10 pkt – jeżeli osoba wskazana na stanowisko projektanta branży architektonicznej wykonała dwie dokumentacje techniczne, obejmujące swoim zakresem co najmniej budowę parkingu lub placów magazynowo - postojowych lub terenów utwardzonych o wartości minimum 10 000,00 zł każda;
- 20 pkt - jeżeli osoba wskazana na stanowisko projektanta branży architektonicznej wykonała trzy (lub więcej) dokumentacje techniczne, obejmujące swoim zakresem budowę parkingu lub placów magazynowo - postojowych lub terenów utwardzonych o wartości minimum 10 000,00 zł każda.
2. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane (liczone do dwóch miejsc po przecinku) LP= A+B+C

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty co najmniej jedną dokumentację techniczną, obejmującą swoim zakresem co najmniej budowę parkingu lub placów magazynowo - postojowych lub terenów utwardzonych o wartości minimum 10 000,00 zł brutto,

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli powyższe zadanie jest zakończone.
- W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej co najmniej jeden z Wykonawców musi spełnić warunek w całości, tj. musi wykazać się co najmniej jedną usługą zakresem obejmującą powyższe wymagania.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, usługa wykazana w wykazie usług, o którym mowa w części VIII ust. 2 lit. a) SWZ o dotyczy usługi, w której wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
- W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
- Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, w zakresie posiadanego potencjału osobowego.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę - projektanta. Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych oraz innych adekwatnych przepisów prawa lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunek.
- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby mogą łącznie spełniać warunek.
- Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób
w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
- Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, tj.:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z dowodami określającymi czy usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznikiem nr 6 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w ust. 2 lit. a), b), składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 2 lit. a), dotyczy zamówień, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ,
- Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
- Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca,
- podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy)
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
c) w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
- pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
- informacje dotyczące składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego zamówienia zostały określone w sekcji V pkt 5.7) ogłoszenia;
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;
- przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić
Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w następujących przypadkach i zakresach:
1) zmiana terminów wykonania Umowy w następujących przypadkach:
a) zaistnieje przypadek siły wyższej, niezależnej od Wykonawcy, niestanowiącej przejawów problemów organizacyjnych jego lub podwykonawców, której nie można było przewidzieć, która uniemożliwia w sposób decydujący wykonanie przedmiotu Umowy w terminie – w takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania siły wyższej lub o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej,
b) z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o charakterze organizacyjnym, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie w umówionym terminie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, w tym obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy - o czas występowania tych okoliczności,
c) zaistnienie konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - w takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,
d) zaistnienie utrudnień będących wynikiem stanu epidemiologicznego, uniemożliwiającego wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczególności okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), w wymiarze, którego nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności – o czas występowania tych okoliczności;
2) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że:
a) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub
b) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie osób złożonym przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba wskazana do przejęcia tych obowiązków będzie posiadała przygotowanie i kwalifikacje co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w SWZ; Zmiana może nastąpić w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, w szczególności takich jak: śmierć, choroba, jak również w przypadku ustania stosunku pracy, zmiany zakresu obowiązków, nienależytego wykonywania obowiązków, a także okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.).
2. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową podmiotom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowego podmiotu udostępniającego swoje zasoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanego przez Wykonawcę nowego podmiotu będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia podmiotu wymaganego w specyfikacji warunków zamówienia lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.