eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filia w Żywcu - remont dachu budynku biblioteki pedagogicznejOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filia w Żywcu - remont dachu budynku biblioteki pedagogicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000787224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komorowicka

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 812 45 77

1.5.8.) Numer faksu: 33 812 69 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pbw.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pbw.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej Filia w Żywcu - remont dachu budynku biblioteki pedagogicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2d8b01b-9eba-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045442/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja dachu PBW Filia Żywiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00079059/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 241800,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Jagiellońskiej 15 w Żywcu. (dz. nr 411/4 obręb 0007 Żywiec, jedn. ewid. Żywiec.)
Roboty budowlane obejmują w szczególności:
a) wymianę pokrycia papowego na pokrycie z blachy na rąbek stojący,
b) wymianę poszycia z desek na nowe,
c) wymianę konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
d) wykonanie nowych obróbek blacharskich ścian, murów ogniowych, ściany attykowej, okapów dachu zakończonych rynnami istniejącymi poddanymi adaptacji w dostosowaniu do projektowanego pokrycia,
e) wykonanie obróbek blacharskich (ofasowań) kominów murowanych,
f) wykonanie renowacji "waz betonowych" ściany attykowej wraz z ponownym osadzeniem za pomocą kotew wklejanych w ścianie attyki oraz dodatkowym zabezpieczeniu izolacją przeciwwodną płynną spodu wazy,
g) wykonanie ocieplenia dachu,
h) wykonanie podsufitki w systemie NIDA Poddasze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297414,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 316546,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297414,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Red House” Grzegorz Buczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6561179181

7.3.3) Ulica: Zielona 3

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297414,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.