eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa materiałów i akcesoriów metalowych, spawalniczych oraz lutowniczych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów i akcesoriów metalowych, spawalniczych oraz lutowniczych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 261137784

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.krusche@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów i akcesoriów metalowych, spawalniczych oraz lutowniczych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67951cd0-cf97-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119920/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Kabel, drut i podobne wyroby

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/3rblog/public/postepowanie?postepowanie=44535561

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywa się przy użyciu platformy
zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/3rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzania i przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych i przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w niniejszym postępowaniu musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj.
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
3. Dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników (druk OFERTA, formularz cenowy) należy sporządzić
zgodnie z tymi wzorami co do wymaganej w nich treści.
4. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym (zaawansowany
podpis elektroniczny) przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy druk Oferta sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zawierający wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w jego treści.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną.
2) sporządzony w postaci elektronicznej wypełniony (zgodnie z zawartymi w nim uwagami) i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz
cenowy - załącznik nr 3 do specyfikacji (*w przypadku podziału zamówienia przez Zamawiającego na części - dla każdego z zadań,
na które wykonawca składa ofertę). Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postępowania).
3) sporządzone w postaci elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem
zaufanym lub osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
4) Przedmiotowe środki dowodowe - zgodnie z dokumentami zamówienia.
5. Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej:
https://portal.smartpzp.pl/3rblog
6. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania i przekazywania korespondencji elektronicznej (w tym przekazywania ofert)
za pośrednictwem wskazanego w pkt. 5 środka komunikacji elektronicznej zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy,
który znajduje się na stornie internetowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog/elearning

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXII SWZ: Klauzula Informacyjna Pzp

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XXII SWZ: Klauzula Informacyjna Pzp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 81/2023/D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów metalowych niezbędnych w procesie napraw sprzętu polowego służby żywnościowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryteriów oceny, którymi w
niniejszym postępowaniu są:
- Cena oferty [C] - Znaczenie/waga kryterium: 100%
Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny będzie brana cena oferty podana przez wykonawcę w załączniku
nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów (100 pkt). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.
C=(C of.n.)/(C of.b.) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
C of. n. – oferta z najniższą ceną
C of. b. – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punków [W] wyliczoną wg. poniższego wzoru:
W=C
gdzie:
W – liczba punktów
C – liczba punktów za kryterium cena
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdego z zadań (części zamówienia).
3. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, w której dokonano poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie od
dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu tych omyłek wykonawca zakwestionuje sposób ich poprawienia zgodnie z brzmieniem
art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, przy czym brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa blach do nadruków sublimacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryteriów oceny, którymi w
niniejszym postępowaniu są:
- Cena oferty [C] - Znaczenie/waga kryterium: 100%
Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny będzie brana cena oferty podana przez wykonawcę w załączniku
nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów (100 pkt). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.
C=(C of.n.)/(C of.b.) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
C of. n. – oferta z najniższą ceną
C of. b. – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punków [W] wyliczoną wg. poniższego wzoru:
W=C
gdzie:
W – liczba punktów
C – liczba punktów za kryterium cena
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdego z zadań (części zamówienia).
3. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, w której dokonano poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie od
dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu tych omyłek wykonawca zakwestionuje sposób ich poprawienia zgodnie z brzmieniem
art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, przy czym brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów lutowniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44315300-4 - Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryteriów oceny, którymi w
niniejszym postępowaniu są:
- Cena oferty [C] - Znaczenie/waga kryterium: 100%
Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny będzie brana cena oferty podana przez wykonawcę w załączniku
nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów (100 pkt). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.
C=(C of.n.)/(C of.b.) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
C of. n. – oferta z najniższą ceną
C of. b. – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punków [W] wyliczoną wg. poniższego wzoru:
W=C
gdzie:
W – liczba punktów
C – liczba punktów za kryterium cena
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdego z zadań (części zamówienia).
3. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, w której dokonano poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie od
dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu tych omyłek wykonawca zakwestionuje sposób ich poprawienia zgodnie z brzmieniem
art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, przy czym brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tworzyw do lutowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44315300-4 - Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryteriów oceny, którymi w
niniejszym postępowaniu są:
- Cena oferty [C] - Znaczenie/waga kryterium: 100%
Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny będzie brana cena oferty podana przez wykonawcę w załączniku
nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów (100 pkt). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.
C=(C of.n.)/(C of.b.) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
C of. n. – oferta z najniższą ceną
C of. b. – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punków [W] wyliczoną wg. poniższego wzoru:
W=C
gdzie:
W – liczba punktów
C – liczba punktów za kryterium cena
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdego z zadań (części zamówienia).
3. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, w której dokonano poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie od
dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu tych omyłek wykonawca zakwestionuje sposób ich poprawienia zgodnie z brzmieniem
art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, przy czym brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnych artykułów metalowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44316400-2 - Drobne artykuły metalowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryteriów oceny, którymi w
niniejszym postępowaniu są:
- Cena oferty [C] - Znaczenie/waga kryterium: 100%
Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny będzie brana cena oferty podana przez wykonawcę w załączniku
nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów (100 pkt). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.
C=(C of.n.)/(C of.b.) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
C of. n. – oferta z najniższą ceną
C of. b. – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punków [W] wyliczoną wg. poniższego wzoru:
W=C
gdzie:
W – liczba punktów
C – liczba punktów za kryterium cena
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdego z zadań (części zamówienia).
3. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, w której dokonano poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie od
dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu tych omyłek wykonawca zakwestionuje sposób ich poprawienia zgodnie z brzmieniem
art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, przy czym brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i materiałów spawalniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44315100-2 - Akcesoria spawalnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu według kryteriów oceny, którymi w
niniejszym postępowaniu są:
- Cena oferty [C] - Znaczenie/waga kryterium: 100%
Zasady oceny w kryterium „cena oferty” (C):
Do oceny będzie brana cena oferty podana przez wykonawcę w załączniku
nr 1 do SWZ – druk OFERTA, w pkt 1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Oferta z najniższą ceną otrzyma
maksymalną ilość punktów (100 pkt). Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty wg kryterium „cena oferty”.
C=(C of.n.)/(C of.b.) x 100
gdzie:
C – liczba punktów za kryterium cena
C of. n. – oferta z najniższą ceną
C of. b. – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punków [W] wyliczoną wg. poniższego wzoru:
W=C
gdzie:
W – liczba punktów
C – liczba punktów za kryterium cena
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona oddzielnie dla każdego z zadań (części zamówienia).
3. Zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, w której dokonano poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją
warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie od
dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu tych omyłek wykonawca zakwestionuje sposób ich poprawienia zgodnie z brzmieniem
art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, przy czym brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie Zamawiający uzna za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. a) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w pkt 1 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
wystawiony/-ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wykazu przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Ustanawiają
wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument z którego treści będzie wynikało umocowanie ustanowionego pełnomocnika do
reprezentowania każdego z tych wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przekazać wraz z ofertą.
3. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz
sposób wykazania braku podstaw wykluczenia przez każdego z tych wykonawców regulują zapisy rozdz. VI i VII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z §13 Projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/3rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 07:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający 3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3 informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2022 r.
weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ww. ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w
dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy, stosuje się sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu odrzuci ofertę Wykonawcy
wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.