eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Modernizacja kot這wni na terenie Szko造 Podstawowej im. Tadeusza Ko軼iuszki w G瑿icachOg這szenie z dnia 2023-03-31

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja kot這wni na terenie Szko造 Podstawowej im. Tadeusza Ko軼iuszki w G瑿icach

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Obs逝gi Szk馧 i Przedszkoli w Mogilnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340396747

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 1A

1.5.2.) Miejscowo嗆: Mogilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroc豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@mogilno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://zosip.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: Zesp馧 Obs逝gi Szk馧 i Przedszkoli w Mogilnie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340396747

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: Narutowicza 1a

1.11.4.) Miejscowo嗆: Mogilno

1.11.5.) Kod pocztowy: 88-300

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroc豉wski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@mogilno.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: zosip.bip.net.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kot這wni na terenie Szko造 Podstawowej im. Tadeusza Ko軼iuszki w G瑿icach

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-cf3a8242-ced4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00159358

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-31

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00041609/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Modernizacja kot這wni na terenie Szko造 Podstawowej im. Tadeusza Ko軼iuszki w G瑿icach

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zosip_mogilno

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w post瘼owaniu,w
tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub konkursie,wymiana
informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy zamawiaj帷ym a wykonawc, z
uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie p.z.p., odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog
elektroniczn (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 2. Ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art.125 ust.1
p.z.p., podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego
zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych, w
szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 3. Zawiadomienia, o鈍iadczenia,wnioski lub
informacje Wykonawcy przekazuj: 1) drog elektroniczn: oswiata@mogilno.pl
2)poprzez Platform, dost瘼n pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/zosip_mogilno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiaj帷y podaje wymagania techniczne zwi您ane z korzystaniem z
Platformy:1) sta造 dost瘼 do sieci Internet i minimalna pr璠ko嗆 po陰czenia internetowego nie mniejsza
ni 512 KB/S, 2) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GBRam,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows7,Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa,w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) w陰czona obs逝ga JavaScript, 5)zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, 6) oznaczenie czasu odbioru
danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss)generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Instytutu Miar,7)ofert, a tak瞠
o鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
post瘼owania sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod kt鏎ym s dost瘼ne narz璠zia, urz康zenia lub formaty plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: https://platformazakupowa.pl/pn/zosip_mogilno

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w
zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:1) administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Zamawiaj帷y – Zesp馧 Obs逝gi Szk馧 i Przedszkoli w Mogilnie, ul. Narutowicza 1A, 88-300 Mogilno, tel. tel. 52
315 2769, reprezentowany przez Dyrektora Zespo逝 Obs逝gi Szk馧 i Przedszkoli w Mogilnie;2) administrator wyznaczy Inspektora
Danych Osobowych pod adresem e-mail: arnold.partner@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym
post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym
udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana
dane osobowe b璠 przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia
zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;6) obowi您ek podania przez Pani/Pana
danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w
przepisanych ustawy P.Z.P.,zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w
spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta
Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie
膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz
nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo
膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu
trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych
mowa w art. 18 ust. 2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii
Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych
narusza przepisy RODO;9) nie przys逝guje Pani/Panu:a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usuni璚ia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa
w art.20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;10)przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla
przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOSIP.261.5.2023.AB

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kot這wni na terenie Szko造 Podstawowej im. Tadeusza Ko軼iuszki w G瑿icach”
2. Kody CPV:
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331110-0 Instalowanie kot堯w
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewn皻rznej
45262522-6 Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

3. Zakres rob鏒 obj皻ych niniejszym post瘼owaniem przede wszystkim obejmuje:
1) Modernizacje kot這wni – budowa instalacji zbiornikowej gazu p造nnego LPG o pojemno軼i V=2x4850dm3 /zbiorniki podziemne/, instalacji wewn皻rznej i zewn皻rznej gazu LPG wraz z urz康zeniem grzewczym, instalacji zewn皻rznej c.o. oraz wewn皻rznej linii energetycznej zasilaj帷ej urz康zenie grzewcze na terenie Szko造 Podstawowej im. Tadeusza Ko軼iuszki w G瑿icach
2) W cenie za wykonanie zadania inwestycyjnego nale篡 tak瞠 uj望:
1) Utylizacj istniej帷ych w obiekcie kot堯w grzewczych i armatury – z przedstawieniem dla Zamawiaj帷ego dokumentu utylizacji;
2) koszty wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikaj帷ych z Prawa budowlanego;
3) koszty zwi您ane z zagospodarowaniem placu budowy oraz wszelkich prac porz康kowych zwi您anych z zako鎍zeniem inwestycji;
4) koszty zorganizowania zaplecza wykonawcy 陰cznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, dozorowania oraz uporz康kowanie terenu po likwidacji zaplecza;
5) koszty ochrony mienia, zapewnienia warunk闚 bezpiecze雟twa i ochrony p. po.
na placu budowy;
6) koszty zwi您ane z zagospodarowaniem odpad闚;
7) koszty wykonania odkrywek element闚 rob鏒 budz帷ych w徠pliwo嗆 w celu sprawdzenia jako軼i ich wykonania, je瞠li wykonanie tych rob鏒 nie zosta這 zg這szone do sprawdzenia przed ich zakryciem;
8) koszt przeprowadzenia pr鏏, pomiar闚 i sprawdze zgodnie ze Specyfikacj Techniczn, warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob鏒, obowi您uj帷ymi normami i przepisami;
9) dokumentacja i koszty zwi您ane z przeprowadzeniem badania technicznego przez Urz康 Dozoru Technicznego
10) inne koszty niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zam闚ienia;
11) podatek VAT.
4. Szczeg馧owy przedmiot zam闚ienia jest zawarty w dokumentacji projektowej zawartej w za陰czniku nr 8 do SWZ.
5. Za豉twienie wszystkich formalno軼i i koszt闚 zwi您anych z wykonaniem przedmiotu zam闚ienia le篡 po stronie Wykonawcy i zawiera si w jego wynagrodzeniu.
6. Do wykonania zam闚ienia Wykonawca zobowi您any jest u篡 materia堯w gwarantuj帷ych odpowiedni jako嗆, o parametrach technicznych i jako軼iowych odpowiadaj帷ych w豉軼iwo軼iom materia堯w dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu rob鏒 budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami okre郵onymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
7. Transport materia堯w na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urz康ze obci捫aj Wykonawc.
8. Wykonawca ma obowi您ek posiada w stosunku do u篡tych materia堯w i urz康ze dokumenty potwierdzaj帷e pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, 鈍iadectwa jako軼i, itp.).
9. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udost瘼ni Zamawiaj帷emu wgl康 w materia造 budowlane, kt鏎e b璠 u篡te do wykonania przedmiotu zam闚ienia.
10. Wykonawca zabezpiecza teren rob鏒 maj帷 w szczeg鏊no軼i na wzgl璠zie mienie Zamawiaj帷ego i w豉sne. Koszt zabezpieczenia terenu rob鏒 musi by w陰czony w cen oferty.
11. Wykonawca w trakcie wykonywania rob鏒 ponosi odpowiedzialno嗆 za bezpiecze雟two swoich pracownik闚 oraz innych os鏏 znajduj帷ych si w obr瑿ie przekazanego placu budowy z tytu逝 prowadzonych rob鏒.
12. Po zako鎍zeniu rob鏒, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiaj帷ego Wykonawca zobowi您any jest do uporz康kowania terenu budowy wraz z terenem przyleg造m.
13. Po wykonaniu przez Wykonawc rob鏒 przewidzianych niniejsz SWZ Zamawiaj帷y dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie nale篡tego wykonania tych rob鏒, tzn. zgodnie z projektem budowlanym.
14. Przed przyst徙ieniem do ko鎍owego odbioru rob鏒 Wykonawca przedstawia Zamawiaj帷emu protoko造 z wykonanych pr鏏 i bada, jakie by造 niezb璠ne do prawid這wej realizacji zam闚ienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materia造, dokumentacj powykonawcz.
15. Rozwi您ania r闚nowa積e:
1) Ewentualne podane w opisach nazwy w豉sne nie maj na celu naruszenia art. 99,102 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych, a maj jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwa jako軼iowych i technologicznych Zamawiaj帷ego,
2) Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym w dokumentacji projektowej, stanowi帷ej za陰cznik do SWZ, o cechach technicznych, jako軼iowych, funkcjonalnych nie ni窺zych ni opisane w przedmiocie zam闚ienia,
3) Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym przez zamawiaj帷ego, jest obowi您any wykaza, 瞠 oferowane przez niego roboty budowlane spe軟iaj wymagania okre郵one przez zamawiaj帷ego,
4) Przyj璚ie rozwi您a r闚nowa積ych powoduj帷ych konieczno嗆 ingerencji w dokumentacj projektow i wydane decyzje administracyjne wymagaj ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty zwi您ane z konieczno軼i zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych le膨 po stronie Wykonawcy
5) Termin wykonania ca這軼i przedmiotu zam闚ienia musi uwzgl璠nia czas niezb璠ny na wykonanie ewentualnych zmian zwi您anych z przyj璚iem rozwi您a r闚nowa積ych.
16. Informacje dodatkowe:
1) Zasadne jest, aby wykonawca zapozna si z przedmiotem zam闚ienia oraz zawar w cenie oferty wszystkie koszty rob鏒 niezb璠nych do prawid這wego ich wykonania, zgodnie z technologi rob鏒 okre郵on polskimi normami przenosz帷ymi normy europejskie lub normy innych pa雟tw cz這nkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz帷ych te normy.
2) Wykonawca zobowi您any jest do wykonania rob鏒 budowlanych zgodnie ze sztuk budowlan, obowi您uj帷ymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepis闚 BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uci捫liwo軼i rob鏒 prowadzonych u Zamawiaj帷ego. Wykonawca gwarantuje tak瞠 wykonanie przedmiotu zam闚ienia pod kierownictwem os鏏 posiadaj帷ych wymagane przygotowanie zawodowe do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3) Wykonawca zabezpiecza teren rob鏒 maj帷 w szczeg鏊no軼i na wzgl璠zie mienie Zamawiaj帷ego i w豉sne.
17. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prac wszystkie osoby wykonuj帷e roboty budowlane obj皻e zakresem zam闚ienia wskazanym w Opisie przedmiotu zam闚ienia, w tym prace fizyczne oraz operator闚 sprz皻u podczas realizacji zam闚ienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynno軼i polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowi您ek ten dotyczy tak瞠 podwykonawc闚 – wykonawca jest zobowi您any zawrze w ka盥ej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowi您uj帷e podwykonawc闚 do zatrudnienia na umow o prac wszystkie osoby wykonuj帷e wskazane wy瞠j czynno軼i.
18. Zatrudnienie, o kt鏎ym mowa w ust. 17 powinno trwa co najmniej przez ca造 okres realizacji ka盥ego z zada inwestycyjnych.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne isanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie imurowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kot堯w

45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewn皻rznej

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-05-08 do 2023-08-25

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Wyb鏎 oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wed逝g nast瘼uj帷ych kryteri闚 oceny ofert:
1) Cena – 60 %
Spos鏏 przyznania punkt闚 w kryterium „cena” (C):
najni窺za cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena ofertowa w ofercie ocenianej

2) Liczba miesi璚y gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urz康zenia, licz帷 od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 – 30%

Spos鏏 przyznania punkt闚 w kryterium „gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urz康zenia, licz帷 od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒” (G):
Punkty zostan przyznane, w zale積o軼i od wysoko軼i zaoferowanej przez Wykonawc liczby miesi璚y gwarancji, w nast瘼uj帷y spos鏏:
1) je瞠li Wykonawca zadeklaruje gwarancj na wykonane roboty i zamontowane urz康zenia, licz帷 od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 do 24 miesi璚y – otrzyma 0 pkt,
2) je瞠li Wykonawca gwarancj na wykonane roboty i zamontowane urz康zenia, licz帷 od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 do 36 miesi璚y – otrzyma 30 pkt,
3) je瞠li Wykonawca gwarancj na wykonane roboty i zamontowane urz康zenia, licz帷 od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 od do 48 miesi璚y – otrzyma 60 pkt,
3) je瞠li Wykonawca gwarancj na wykonane roboty i zamontowane urz康zenia, licz帷 od dnia podpisania protoko逝 odbioru ko鎍owego rob鏒 do 60 miesi璚y – otrzyma 100 pkt.
Spos鏏 przyznania punkt闚 w kryterium „liczba miesi璚y gwarancji”
(G): ilo嗆 punkt闚 za zadeklarowan liczb miesi璚y gwarancji x 30%

3) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego rozumiany, jako czas przybycia serwisant闚 na miejsce od momentu zg這szenia awarii – 10%

Przez czas reakcji rozumiany jest przyjazd serwisanta do miejsca realizacji przedmiotu zam闚ienia i podj璚ie czynno軼i zmierzaj帷ych do naprawy uprzednim zg這szeniu usterki za pomoc faksu, e-maila lub telefonicznie. Soboty, niedziele i 鈍i皻a nie s wliczane w czas reakcji serwisu.
1) je瞠li Wykonawca zadeklaruje czas reakcji 24 godz. – otrzyma 100 pkt,
2) je瞠li Wykonawca zadeklaruje czas reakcji 36 godz. – otrzyma 50 pkt,
3) je瞠li Wykonawca zadeklaruje czas reakcji 48 godz. – otrzyma 0 pkt.
Spos鏏 przyznania punkt闚 w kryterium „czas reakcji”
(R): ilo嗆 punkt闚 za zadeklarowany czas reakcji x 10%

2. Najwi瘯sza ilo嗆 punkt闚 (S) wyliczonych w powy窺zy spos鏏, decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejsz: S = C + G + R

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie lub przebudowie kot這wni gazowej lub olejowej, o warto軼i zam闚ienia nie mniejszej ni 120 000,00 z這tych (s這wnie: sto dwadzie軼ia tysi璚y z這tych 00/100).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ych mowa w pkt 2), sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. Dokument, o kt鏎ym mowa powy瞠j, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 2), zast瘼uje si je w ca這軼i lub cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Zamawiaj帷y nie wzywa do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li:
1) mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne, o ile wykonawca wskaza w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych 鈔odk闚;
2) podmiotowym 鈔odkiem dowodowym jest o鈍iadczenie, kt鏎ego tre嗆 odpowiada zakresowi o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1.
Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e zamawiaj帷y posiada, je瞠li wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆 i aktualno嗆.
W zakresie nieuregulowanym ustaw p.z.p. lub niniejsz SWZ do o鈍iadcze i dokument闚 sk豉danych przez Wykonawc w post瘼owaniu zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i przepisy rozporz康zenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy oraz rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty – za陰cznik nr 5 do SWZ.
Zamawiaj帷y nie wzywa do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, je瞠li:
1) mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne, o ile wykonawca wskaza w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych 鈔odk闚;
2) podmiotowym 鈔odkiem dowodowym jest o鈍iadczenie, kt鏎ego tre嗆 odpowiada zakresowi o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1.
Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, kt鏎e zamawiaj帷y posiada, je瞠li wykonawca wska瞠 te 鈔odki oraz potwierdzi ich prawid這wo嗆 i aktualno嗆.
W zakresie nieuregulowanym ustaw p.z.p. lub niniejsz SWZ do o鈍iadcze i dokument闚 sk豉danych przez Wykonawc w post瘼owaniu zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i przepisy rozporz康zenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy oraz rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 5 000,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y z這tych 00/100);
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) por璚zeniach bankowych, lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 83 1020 1462 0000 7302 0325 2186 z dopiskiem „Wadium – nr post瘼owania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.
5. Wadium wnoszone w formie por璚ze lub gwarancji musi by z這穎ne jako orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej i spe軟ia co najmniej poni窺ze wymagania:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w ustawie p.z.p.
2) z jej tre軼i powinno jednoznacznej wynika zobowi您anie gwaranta do zap豉ty ca貫j kwoty wadium;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) termin obowi您ywania por璚zenia lub gwarancji nie mo瞠 by kr鏒szy ni termin zwi您ania ofert (z zastrze瞠niem i pierwszym dniem zwi您ania ofert jest dzie sk豉dania ofert);
5) w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania;
6) beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest: Zesp馧 Obs逝gi Szk馧 i Przedszkoli w Mogilnie.
7) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-17 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: platformazakupowa.pl/pn/zosip_mogilno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-16

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.