eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełżyce › "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264 L Lublin-Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z Miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I "Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264 L Lublin-Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z Miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029263

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Bełżyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdplublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdplublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264 L Lublin-Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z Miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3265128-cf96-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063727/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin-Zemborzyce Tereszyńskie-rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin(skrzyżowanie z ul. Sarnią )- etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdplublin.logintrade.net/zapytania_email,123393,2a3b457f69ad5ac25068064074893db8.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdplublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania ogólne
11.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://zdplublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Tomasz Pruszkowski, email:sekretariat@zdplublin.pl
11.3. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.
11.4. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. W celu korzystania z Platformy konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
11.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://zdplublin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
11.6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11.7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta przetargowa), dopuszczone są jedynie formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej ora minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar
11.8. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.

Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I”
3) prowadzonym w trybie podstawowym;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BiZP.2228.17.2023.JB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin - Zemborzyce Tereszyńskie - rondo "Marynin" na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) - etap I”.
4.2. Szczegółowy zakres prac wskazano w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zwanych w dalszej części „SST”, stanowiących odpowiednio załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.3. UWAGA dotycząca wycinki drzew:
Drzewo z dokonanej przez Wykonawcę wycinki pozostaje własnością zamawiającego, wykonawca jest zobligowany dostarczyć drzewo do siedziby zamawiającego z którym zostanie podpisana umowa na realizację niniejszego zadania inwestycyjnego.
4.4. Zakres zamówienia obejmuje:
4.4.1. w branży drogowej
1) roboty przygotowawcze w tym roboty rozbiórkowe,
2) wycinkę drzew i krzewów,
3) rozbiórkę istniejącej jezdni drogi powiatowej i wykonanie nowej, pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej,
4) wykonanie przy krawędzi jezdni ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,20 m (z krawężnikiem) wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów,
5) wykonanie przy krawędzi jezdni chodników o nawierzchni z betonowej kostki bruko-wej gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 2,20 m (z krawężnikiem),
6) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym gr. 15 cm o szerokości 1,0 m,
7) wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) o szerokości 3,0 m,
8) wykonanie przy zatokach autobusowych peronów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o szerokości 1,7 m (z krawężnikiem),
9) wykonanie przy zatokach autobusowych miejsc pod wiaty przystankowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej) o wymiarach 5,0 m x 1,5 m,
10) regulacja wysokościowa istniejącej zatoki autobusowej poprzez ułożenie nowej na-wierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) wraz regulacją wy-sokościową nawierzchni chodnika (peronu) z betonowej kostki brukowej,
11) przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej z bocznymi drogami gminnymi poprzez roz-biórkę jezdni na wlotach bocznych dróg gminnych i wykonanie nowych, pełnych kon-strukcji jezdni,
12) wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej,
13) wykonanie zjazdów indywidualnych przez ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni asfal-towej (barwionej na czerwono masą chemoutwardzalną) na szerokości ciągu oraz o na-wierzchni bitumicznej (niebarwionej) na dalszym odcinku,
14) wykonanie zjazdów indywidualnych przez chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) na szerokości chodnika oraz o nawierzchni bitu-micznej na dalszym odcinku,
15) wykonanie dojść do kapliczek i posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),
16) przebudowa istniejących, utwardzonych nawierzchni utwardzonych zjazdów i dojść,
17) wykonanie rowów przydrożnych otwartych,
18) ułożenie przepustów pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów,
19) wykonanie przepustów z rur PP pod koroną drogi powiatowej nr 2264L i bocznymi drogami gminnymi,
20) wykonanie rowów krytych z rur Ø40 cm i Ø50 cm wraz ze studniami rewizyjnymi beto-nowymi Ø100 cm,
21) wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø100 cm i Ø150 cm na wlotach
i wylotach projektowanych przepustów pod koroną drogi powiatowej i bocznych dróg gminnych,
22) wykonanie studni wpadowej betonowej Ø200 cm na wlocie przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 2264L,
23) wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego,
24) wykonanie wpustów deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami ściekowymi Ø50 cm wraz z króćcami odpływowymi z rur PP Ø20 cm,
25) wykonanie ścieków korytkowych z betonowych elementów prefabrykowanych,
26) wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów prefabrykowanych,
27) umocnienie skarp rowów poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,
28) lokalne umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi
i betonowymi płytami chodnikowymi,
29) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
30) ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: tablic prowadzących, słupków prowadzących, balustrad, barier ochronnych,
31) wykonanie progów akustyczno-wibracyjnych z masy chemoutwardzalnej barwy czer-wonej,
32) wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruch zapewniającej drożność ko-munikacyjna drogi 2264L.
4.4.2. w branży elektroenergetycznej (przebudowa oświetlenia)
1) przebudowa linii kablowych oświetlenia drogowego,
2) przebudowa latarni oświetlenia drogowego,
3) budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.
4.4.3. w branży elektroenergetycznej (usunięcie kolizji PGE)
1) przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN,
2) przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych SN,
3) sprawdzenie odległości pionowych linii napowietrznych nN i SN,
4) skrzyżowanie z linią napowietrzną WN-110kV (tom IIIa projektu wykonawczego).
4.4.4. w branży sanitarnej (usunięcie kolizji - PSG)
1) demontaż istniejącej sieci gazowej,
2) przebudowa istniejącej sieci gazowej.
4.4.5. w branży teletechnicznej (kanał technologiczny)
1) budowa kanału technologicznego – 4168,0m w tym:
a) budowa kanału ulicznego KTu – 4003,0 m,
b) budowa kanału przepustowego KTp – 165,0m,
c) budowa studni kablowych SK-2 – 4 szt.,
d) budowa studni kablowych SKR-1 – 48 szt.
4.4.6. w branży teletechnicznej (usunięcie kolizji, przebudowa sieci telekomunikacyjnej)
1) wciąganie kabla światłowodowego do rurociągu kablowego – 1470 m
2) wyciąganie kabla światłowodowego z rurociągu kablowego – 1452 m
3) spawanie kabla światłowodowego – 96 spawów
4) ustawienie słupka kablowego – 1 szt.
5) układanie kabli miedzianych w rowie kablowym i rurach osłonowych – 284 m
6) montaż złączy na kablach miedzianych rozdzielczych – 16 szt.
7) montaż złączy na kablach miedzianych abonenckich – 6 szt.
8) wykonanie przewiertów po drogami – 148 m.

4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje powody niedokonania podziału zamówienia na części. Przedmiotowe zadanie stanowi ważny element poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2264. Należy dążyć do zminimalizowania utrudnień związanych z realizacją zadania. Ewentualny podział zadania na części miałby negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu, a wręcz spowodowałoby powstanie dodatkowych zagrożeń. W szczególności Zamawiający nie decyduje się na podział na części mając na uwadze:
1) Aspekt rzeczowy – podział na części spowodowałby brak spójnego systemu odpowiedzialności za przekazany plac budowy oraz wykonane roboty budowlane objęte obligatoryjną gwarancją.
2) Aspekt ekonomiczny – Zamawiający chce uniknąć powielania części kosztów ponoszonych przez Wykonawców a doliczanych do wartości oferty, np. za transport sprzętu na plac budowy, polisę OC itp. Zamawiający zakłada, że przy większym zamówieniu możliwe są do uzyskania większe upusty, a tym samym niższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3) Aspekt terminowy. Podział zadania na części negatywnie wpłynąłby na czas realizacji robót, z uwagi na konieczność odbioru jednego zakresu robót przed dopuszczeniem do prac kolejnego Wykonawcy. Zamawiający nie może sobie pozwolić na opóźnienie w realizacji na żadnym z realizowanych odcinków inwestycji, co skutkowałoby nieterminowym wykonaniem zamówienia.
4) Aspekt rzeczowy – wykonanie całego zakresu przez jednego Wykonawcę ogranicza do minimum ryzyko niespójności całości inwestycji z racji na przyjęte różne schematy realizacji robót budowlanych.
5) Aspekt technologiczny – poszczególne fazy robót są ze sobą powiązane w taki sposób, że wymuszają kompleksową realizację wszystkich zaplanowanych prac.
6) Powyższe wskazuje na brak uzasadnienia dla podziału zamówienia na części.

4.6. Zamawiający będzie wymagał, aby tablice znaków pionowych posiadały umieszczone na tylnej stronie tablicy „nalepki” z następującymi informacjami:
 data produkcji znaku,
 nazwa lub znak handlowy wykonawcy znaku,
 okres gwarancji odpowiedni do typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku (tj. 7 lub 10 lat),
 nazwa zarządcy– Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach.
 tel. 81 516 24 75
 nr drogi ……………L
 km …………… .
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku.

Pełny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie , lub przebudowie drogi powiatowej o klasie minimum „Z” o długości nie mniejszej niż 3 km oraz wartości nie mniejszej niż 6 mln zł brutto i udokumentowanej, że robota została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;
Uwaga:
 Za drogę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.);
 Zamawiający informuje, że dla potrzeb oceny spełniania warunku, opisanego powyżej, jeżeli warunki zostaną podane w innych walutach niż PLN, Zamawiający w celu przeliczenia podanej przez Wykonawcę waluty na PLN przyjmie średni kurs zł/PLN do tej waluty podany przez NBP na dzień publikowania NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego ogłoszenia.

2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane:
kierownika budowy posiadającego:
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 doświadczenie w realizacji minimum 1 roboty budowlanej (1 umowa) na stanowisku kierownika robót w branży drogowej, polegającej na budowie lub przebudowie drogi o długości nie mniejszej niż 3 km.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (w tym powierzchnię oraz rodzaj nawierzchni), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu – pkt 6.1.4, ppkt 1) SWZ.
3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117z późn. zm.).

6.2 Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
6.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4 Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w Rozdziale
8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wadium.
12.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o niżej wymienionej wartości:
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
12.3. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie, 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3,
konto nr: 78 1160 2202 0000 0003 5375 2580
tytułem: „wadium w postępowaniu przetargowym nr BiZP.2228.17.2023.JB”.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia i godziny upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie (data i godzina) znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach.
12.5 Wadium w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wnosi się wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym gwaranta zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 11.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać:
1) jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upo-ważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być spo-rządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
2) nieodwołalne i bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) dotyczy; „wadium w postępowaniu przetargowym BiZP.2228.17.2023”
12.6 W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo.
12.7 Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
12.8 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpie-czenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

20.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp.
20.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projekcie Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdplublin.logintrade.net/zapytania_email,123393,2a3b457f69ad5ac25068064074893db8.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.