eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Libiąż › "Koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno - odwadniających na terenie Gminy Libiąż w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno - odwadniających na terenie Gminy Libiąż w 2023 roku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIBIĄŻ URZĄD MIEJSKI W LIBIĄŻU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257989

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Działkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Libiąż

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-590

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 624 92 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezamowienia@libiaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.libiaz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno - odwadniających na terenie Gminy Libiąż w 2023 roku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dcb0bca-ce19-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020085/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno-odwadniających na terenie Gminy Libiąż w 2023 roku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4dcb0bca-ce19-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym o Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Zamawiający dopuszcza komunikację pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ezamowienia@libiaz.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny na stronie internetowej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem VII. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIV. SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIV. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno – odwadniających na terenie Gminy Libiąż w 2023 roku.”

2. Zamówienie podzielono na dwie części:
Część I. – Koszenie samosiewów i utrzymanie rowów w pasach drogowych dróg gminnych.
Część II. – Koszenie samosiewów i utrzymanie rowów na gruntach gminnych.

1) Część I. – Koszenie samosiewów i utrzymanie rowów w pasach drogowych dróg gminnych.
Przedmiotem Części I. zamówienia jest wykonanie prac polegających na koszeniu samosiewów traw z wygrabieniem, koszeniu samosiewów traw bez wygrabienia, koszeniu rowów melioracyjno – odwadniających z wygrabieniem, koszeniu lub wycince samosiewów drzew i krzewów, odmulaniu rowów.
3. Planowane ilości (częstotliwość usługi) są szacunkowe i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od warunków pogodowych i wegetacji traw oraz rzeczywistych potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych zawartych w ofercie oraz faktycznie wykonanych usług do wysokości środków przeznaczonych na ten cel określonych w umowie.
4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia z podziałem na części zostały opisane w załącznikach:
- nr 7.1. do SWZ dla Części I. zamówienia,
- nr 7.2. do SWZ dla Części II. zamówienia.
5. Zamawiający informuje, że wymagania jakościowe dla usługi koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno – odwadniających na terenie Gminy Libiąż zostały przedstawione w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie nr 4.
6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp dla Części I., dla Części II.
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Wymóg zatrudnienia dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót objętych niniejszym zamówieniem, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących m.in. prace polegające na: koszeniu samosiewów i utrzymaniu rowów melioracyjno – odwadniających, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
2) Zatrudnianie pracowników na podstawie stosunku pracy powinno trwać przez cały okres realizacji usługi.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każdym etapie prac, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 6 ppkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
4) Postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i w dokumentach zamówienia, zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy – wór umowy (załącznik nr 6.1 do SWZ dla Części I., nr 6.2 do SWZ dla Części II.).
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XIV. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno – odwadniających na terenie Gminy Libiąż w 2023 roku.”
2. Zamówienie podzielono na dwie części:
Część I. – Koszenie samosiewów i utrzymanie rowów w pasach drogowych dróg gminnych.
Część II. – Koszenie samosiewów i utrzymanie rowów na gruntach gminnych.

1) Część II. – Koszenie samosiewów i utrzymanie rowów na gruntach gminnych.
Przedmiotem Części II. zamówienia jest wykonanie prac polegających na koszeniu samosiewów traw z wygrabieniem, koszeniu samosiewów traw bez wygrabienia, koszeniu rowów melioracyjno – odwadniających z wygrabieniem, koszeniu lub wycince samosiewów drzew i krzewów, odmulaniu rowów.

3. Planowane ilości (częstotliwość usługi) są szacunkowe i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od warunków pogodowych i wegetacji traw oraz rzeczywistych potrzeb wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie świadczonych usług odbywać się będzie na podstawie zaoferowanych cen jednostkowych zawartych w ofercie oraz faktycznie wykonanych usług do wysokości środków przeznaczonych na ten cel określonych w umowie.
4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia z podziałem na części zostały opisane w załącznikach:
- nr 7.1. do SWZ dla Części I. zamówienia,
- nr 7.2. do SWZ dla Części II. zamówienia.
5. Zamawiający informuje, że wymagania jakościowe dla usługi koszenie samosiewów na gruntach gminnych, w pasach drogowych, utrzymanie rowów melioracyjno – odwadniających na terenie Gminy Libiąż zostały przedstawione w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie nr 4.
6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp dla Części I., dla Części II.
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Wymóg zatrudnienia dotyczy wyłącznie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót objętych niniejszym zamówieniem, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących m.in. prace polegające na: koszeniu samosiewów i utrzymaniu rowów melioracyjno – odwadniających, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
2) Zatrudnianie pracowników na podstawie stosunku pracy powinno trwać przez cały okres realizacji usługi.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każdym etapie prac, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 6 ppkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
4) Postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp i w dokumentach zamówienia, zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy – wór umowy (załącznik nr 6.1 do SWZ dla Części I., nr 6.2 do SWZ dla Części II.).
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XIV. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać posiadanie w ramach każdej części zamówienia z osobna następującego sprzętu:
a) dla Części I.:
- kosa spalinowa – min. 2 szt.
- kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna – min. 1 szt.
- ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód o ładowności do 3,5 tony przystosowany do zbierania odpadów pochodzących z koszenia – min. 1 szt.

b) dla Części II:
- kosa spalinowa – min. 2 szt.
- kosiarka bijakowa doczepna (wraz z nośnikiem) lub samojezdna – min. 1 szt.
- ciągnik rolniczy z przyczepą lub samochód o ładowności do 3,5 tony przystosowany do zbierania odpadów pochodzących z koszenia – min. 1 szt.


W sytuacji, gdy Wykonawca przedkłada ofertę na więcej niż jedną cześć zamówienia musi wykazać, iż posiada sprzęt techniczny oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Dokument, o którym mowa powyżej w szczególności powinien określać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących odpowiednio wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i określonym w SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: B. Wykaz dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego:
1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonym w SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i określonym w SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
− nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) niniejszego punktu, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3) Dokument, o których mowa w ppkt. 1) i ppkt. 2) niniejszego punktu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: B. Wykaz dokumentów, składanych na wezwanie Zamawiającego:
1. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
2) Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
- Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. Podmiotowe środki dowodowe, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp), występując w postępowaniu m.in. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej.
2. W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty odpowiednie pełnomocnictwo.
Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z pełnomocnikiem.
4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy - wzór umowy stanowi:
- załącznik nr 6.1 do SWZ dla Części I.
- załącznik nr 6.2 do SWZ dla Części II.
2. Umowa dla poszczególnej części zamówienia zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego dla poszczególnej części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA dla Części I., dla Części II.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
a) wypełniony odpowiednio interaktywny „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SWZ –patrz rozdział XI SWZ.
b) wypełniony „Formularz cenowy” sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 do SWZ.
c) odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale XVIII. A. SWZ.
d) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.