eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Sporządzenie podziałów nieruchomości - Zalesie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Sporządzenie podziałów nieruchomości – Zalesie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spokojna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-072

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sporządzenie podziałów nieruchomości – Zalesie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5914dc3e-ce09-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060102/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Sporządzenie operatu geodezyjno- prawnego w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła – Zalesie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/747295

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelką korespondencję Zamawiający zamierza prowadzić za pomocą platformy.
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w
tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy i
bezpłatnego formularza „wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu), przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do Zamawiającego” oraz pojawienia się komunikatu, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@powiat.lublin.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych
oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (najlepiej najnowsza wersja).
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (źródłem czasu jest platforma).
h) w razie używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty
kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na platformie w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał się, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy, określone w instrukcjach zamieszczonych na platformie w
zakładce „Instrukcje" oraz uznaje je za wiążące.
7. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”.
ROZDZ. XXXVII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): XXXVIII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem
2016/679”.
ROZDZ. XXXVII SWZ
8. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
9. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności
samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji
o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia.
10. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679.
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający - Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20–074 Lublin,2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres:
m.skoczylas@powiat.lublin.pl,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Sporządzenie podziałów nieruchomości – Zalesie” oznaczenie sprawy: IGM.ZP.272.12.2023.MG1”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGM-ZP.272.12.2023.MG1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest:
1) ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych działki nr 226 o pow. 0,15 ha (dr) i dokonanie podziału tej działki,
2) sporządzenie podziałów działek przylegających do działki nr 226 o pow. 0,15 ha (dr) t.j. nr 217, nr 218, nr 219, nr 220, nr 221, nr 222, nr 224, nr 225, nr 228, nr 229, nr 256, nr 257, nr 258/1, nr 259/1, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.),
3) ustalenie przebiegu granic części działki ewidencyjnej nr 185 o pow. 0,22 ha (dr) na wysokości działek przylegających nr 170/1, nr 184, nr 186 nr 187/1 i dokonanie podziałów tych działek, w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nr 2243 L Krężnica Okrągła – Zalesie – Skrzyniec – odcinek zlokalizowany w obrębie: 0021 Zalesie, gm. Bełżyce.
Przewidywana liczba działek do podziałów: 19 działek.
Podziały mają na celu wydzielenie działek zajętych pod drogę w jej faktycznym przebiegu w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.).
2. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje:
1) Zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie.
2) Zebranie i analizę materiałów źródłowych.
3) Badanie ksiąg wieczystych.
4) Ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych działki nr 226 (dr) i części działki nr 185 (dr) zgodnie z powyżej określonym zakresem (obręb: 0021 Zalesie gm. Bełżyce), w celu regulacji stanu prawnego drogi w jej faktycznym przebiegu.
5) Opracowanie projektu podziału nieruchomości zajętych pod drogę 2243L
w jej faktycznym przebiegu,
Sposób podziału działek – w zależności od potrzeb: co do zasady na 2 części.
6) Wyznaczenie na gruncie nowych punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu
z wyznaczenia.
7) Wykonanie w formie papierowej pięciu egzemplarzy map projektu podziału (uwaga: należy pamiętać o zmianie użytków działek wydzielonych, zajętych pod drogę na „dr”).
8) Zgromadzenie dokumentów wymaganych przez Sąd Rejonowy przy zakładaniu księgi wieczystej.
9) Zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
10) Przygotowanie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do wystąpienia do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji podziałowej zgodnie z art. 95 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: aktualne odpisy ksiąg wieczystych lub inne dokumenty potwierdzające tytuł własności dla danej nieruchomości, aktualne wypisy z rejestru gruntów, protokoły z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, mapa ewidencyjna skala 1:5000.
3. Wykonawca zobowiązany jest skonsultować i uzgodnić z Zamawiającym każdy z etapów wykonania umowy, w szczególności koncepcję zaprojektowanych podziałów nieruchomości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wydane zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: nadane przez Głównego Geodetę Kraju w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i podziały nieruchomości (gruntów).
UWAGA:
Zamawiający uzna kwalifikacje zawodowe uzyskane w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej (odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii) wymagane dla osób objętych opisem przedmiotu zamówienia, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający
żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu tych osób
stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w ust. 4, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, polegających na zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z uwagi na wynikłą w trakcie realizacji zamówienia konieczność uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych bądź innych dokumentów wymaganych prawem, której nie można było przewidzieć w dacie podpisania umowy, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku, który znajduje się na platformazakupowa.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia – 6 m-cy od dnia podpisania umowy (uwaga - wykonawca musi uwzględnić czas przyjęcia dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Magdalena Gajur-Solarz – sprawy formalno-prawne – Referat ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych, e-mail: przetargi@powiat.lublin.pl.
2) Agnieszka Wójciak - w zakresie przedmiotu zamówienia – Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych, e-mail: przetargi@powiat.lublin.pl.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.