eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piastów › Wykonanie prac ogrodniczo porządkowych na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i operatami pielęgnacyjnymiOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie prac ogrodniczo porządkowych na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i operatami pielęgnacyjnymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Piastów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 2

1.5.2.) Miejscowość: Piastów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-820

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@piastow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piastow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac ogrodniczo porządkowych na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie, zgodnie z dokumentacją powykonawczą i operatami pielęgnacyjnymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ead17c51-cf94-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034459/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prace porządkowo - ogrodnicze na wybranych terenach zielonych w Mieście Piastowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ead17c51-cf94-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postepowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośrednio zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „ Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Piastowa, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów; administrator wyznaczył inspektora danych osobowych w Urzędzie Miejskim, kontakt: adres e-mail iod@piastow.pl; lub tel. 22 770 52 14;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części I jest wykonanie prac ogrodniczo porządkowych w parkach: zespół parkowy przy ul. 11 Listopada, Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich, Zieleniec przy ul. Warszawskiej, Park przy ul. St. Kostki, ul. Bohaterów Wolności – teren przy Willi Millera. Warunki realizacji zamówienia oraz zakres usług dla części I, II, III i IV zawarte zostały we Wzorze Umowy, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie opisanym w SWZ. oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących integralną część SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena – waga kryterium 60 %; ilość osób zatrudnionych do realizacji umowy - waga kryterium 20 %; termin płatności faktur - waga kryterium 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość osób zatrudnionych do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części II jest wykonanie prac ogrodniczo porządkowych przy pomnikach i terenach zielonych wokół pomników: Część II A: skwer im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” przy skrzyżowaniu ul. J. Dąbrowskiego i ul. Wojska Polskiego, miejsce pamięci na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Bohaterów Wolności; Część II B: Plac Słoneczny, Plac Zgody, park przy ul. J. Sowińskiego, zieleniec przy SP nr 3 – Al. Tysiąclecia, ul. E. Orzeszkowej /Harcerska. Warunki realizacji zamówienia oraz zakres usług dla części I, II, III i IV zawarte zostały we Wzorze Umowy, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie opisanym w SWZ. oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących integralną część SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena – waga kryterium 60 %; ilość osób zatrudnionych do realizacji umowy - waga kryterium 20 %; termin płatności faktur - waga kryterium 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość osób zatrudnionych do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części III jest wykonanie prac ogrodniczo porządkowych – pasy drogowe: ul. E. Orzeszkowej, ul. H. Sienkiewicza, ul. Harcerska/ul. Kosińskiego, ul. Ks. J. Popiełuszki, ul Sowińskiego, Al. Tysiąclecia, Al. Wojska Polskiego, Rejon wiaduktu im. Gen. Okulickiego, ul. Warszawska odc. Wschodni. Warunki realizacji zamówienia oraz zakres usług dla części I, II, III i IV zawarte zostały we Wzorze Umowy, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie opisanym w SWZ. oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących integralną część SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena – waga kryterium 60 %; ilość osób zatrudnionych do realizacji umowy - waga kryterium 20 %; termin płatności faktur - waga kryterium 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość osób zatrudnionych do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części IV jest wykonanie prac ogrodniczo porządkowych – place zabaw i siłownie plenerowe: ul. Popiełuszki, ul. Wysockiego, ul. Warszawska, ul. Dworcowa, ul. 11 Listopada. Warunki realizacji zamówienia oraz zakres usług dla części I, II, III i IV zawarte zostały we Wzorze Umowy, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie opisanym w SWZ. oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących integralną część SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena – waga kryterium 60 %; ilość osób zatrudnionych do realizacji umowy - waga kryterium 20 %; termin płatności faktur - waga kryterium 20%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość osób zatrudnionych do realizacji umowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie zapisów w pkt. 10 SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia); spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Pzp dotyczące: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE; uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE; sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dla części I, II, III i IV – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Kopię polisy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganych składek. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentu, Zamawiający potraktuje jako odmowę podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego; zdolności technicznej lub zawodowej – dla części I, II, III i IV - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac pielęgnacyjno-ogrodniczych na terenach publicznych, o wartości min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Do prac pielęgnacyjnych, ogrodniczych zalicza się: podlewanie, cięcia krzewów i żywopłotów, pielenie, grabienie, nawożenie, opryski, mulczowanie krzewów; koszenie trawników, grabienie trawników, podlewanie. UWAGA!!! Dotyczy I, II, III i IV części zamówienia - Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie i cenie dla wykazania spełniania przedmiotowego warunku w zakresie wymaganej usługi referencyjnej. Wykonawca przedstawi dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie w ramach Konsorcjum ww. doświadczenie musi posiadać jeden z Wykonawców samodzielnie. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. osobę posiadającą przygotowanie do zawodu w zakresie architektury krajobrazu lub ogrodnictwa z wykształceniem wyższym kierunkowym, oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru nad wykonywaniem prac ogrodniczych na terenach publicznych zieleni. UWAGA!!! Dotyczy I, II, III i IV części zamówienia – W przypadku ubiegania się tego samego Wykonawcy o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, Wykonawca obowiązany jest wykazać dla każdej z części oddzielny wykaz osób. Zamawiający dopuszcza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na ten sam potencjał osobowy dla więcej niż jednej części zamówienia
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku do którego zaistnieją przesłanki wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. oraz określonych w art. 7 ust. 1 pkt.1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 835). Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość wykluczenia Wykonawcy w sytuacjach określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w 11 pkt. 1 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415) - wg załącznika nr 9 do SWZ; oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 roku, poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr 5 do SWZ odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla I, II, III i IV części zamówienia - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. wykaz usług tj. co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu prac pielęgnacyjno-ogrodniczych na terenach publicznych, o wartości min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Do prac pielęgnacyjnych, ogrodniczych zalicza się: podlewanie, cięcia krzewów i żywopłotów, pielenie, grabienie, nawożenie, opryski, mulczowanie krzewów; koszenie trawników, grabienie trawników, podlewanie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 6 do SWZ; dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA!!! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj. osobę posiadającą przygotowanie do zawodu w zakresie architektury krajobrazu lub ogrodnictwa z wykształceniem wyższym kierunkowym, oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru nad wykonywaniem prac ogrodniczych na terenach publicznych zieleni wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 7 do SWZ. UWAGA!!! Dotyczy I, II, III i IV części zamówienia – W przypadku ubiegania się tego samego Wykonawcy o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, Wykonawca obowiązany jest wykazać dla każdej z części oddzielny wykaz osób. Zamawiający dopuszcza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na ten sam potencjał osobowy dla więcej niż jednej części zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Wykonawcy zobowiązani są złożyć w ofercie, następujące dokumenty oraz oświadczenia: formularz ofertowy (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SWZ); UWAGA!!! Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż na jedną część zamówienia – dla każdej z części Zamawiający wymaga złożenia odrębnego formularza ofertowego. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (załącznik nr 2 do SWZ);
UWAGA!!! Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż na jedną część zamówienia – dla każdej z części Zamawiający wymaga złożenia odrębnego oświadczenia. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy); pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy, załącznik własny Wykonawcy); zobowiązanie podmiotu, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, (jeśli dotyczy, załącznik nr 3 do SWZ); oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – podział zadań (jeśli dotyczy, załącznik nr 8 do SWZ); dowód wniesienia wadium.
UWAGA!!! Oświadczenia, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty muszą być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla I części – 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych);
Dla II części – 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych); Dla III części – 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych); Dla IV części – 1 380,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 310, 836 i 1572). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Nr konta: Bank Pekao S.A. Oddział w Pruszkowie, Nr rachunku: 92 1240 5497 1111 0010 7489 5048. W tytule przelewu należy wpisać znak sprawy postępowania. UWAGA!!! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. 11 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wg załącznika nr 8 do SWZ. Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. 8 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia/przedstawienia: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 złotych. Kopię polisy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganych składek. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentu, Zamawiający potraktuje jako odmowę podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego; oraz przedłożenia Zamawiającemu, przedmiarów prac, w oparciu o który dokonał kalkulacji ceny ofertowej. Ww. przedmiary prac muszą dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, a suma jego pozycji musi odpowiadać cenie ofertowej zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.