eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360712256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 23a, Wałbrzych

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 84 74 150

1.5.8.) Numer faksu: 74 84 74 151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ipaw.walbrzych.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360712256

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Słowackiego 23a

1.11.4.) Miejscowość: Wałrzych

1.11.5.) Kod pocztowy: 58-300

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.11.9.) Numer telefonu: 74 84 74 150

1.11.10.) Numer faksu: 74 84 74 151

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://ipaw.walbrzych.eu/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c68ad98-ce25-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140238/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c68ad98-ce25-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz
ewentualnie poczty elektronicznej email: (p.rychlik@ipaw.walbrzych.eu) (przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia
i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
4) Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
Pozostałe uregulowania w w/w zakresie dostępne są w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Inspektorem Ochrony Danych w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej e-mail: iodo@ipaw.walbrzych.eu tel. 74 84 74 150, (fax) 74 84 74 151.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPAW/ZW/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 800000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP), wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem konsultacji społecznych, badaniami (w tym uwzględnienie i dostosowanie modelu ruchu CUPT), oraz promocją

4.2.6.) Główny kod CPV: 71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zrozumienie podstawowych wyzwań stojących przed SUMP

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: organizacja i metodyka procesu wypracowania SUMP

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: szczegółowy opis metodyki przeprowadzania badań

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis spełnienia warunku:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
3) zdolności zawodowej:
Opis spełnienia warunku:
a) Wykonawca posiada doświadczenie:
tj.: w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli jego okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, przygotował co najmniej dwie analizy i/lub opracowania dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej,
nie będące studium wykonalności, Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Analizą kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych], z których każda łącznie:
• dotyczyła obszaru o liczbie ludności minimum 100 tysięcy mieszkańców;
• zawierała badania jakościowe na próbie przynajmniej 20 osób;
• zawierała badania ilościowe na próbie przynajmniej 700 osób; z czego przynajmniej jedna dotyczyła badań ruchu i/lub zachowań transportowych;
w tym:
• przynajmniej jedna obejmowała konsultacje społeczne;
• przynajmniej jedna obejmowała strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko;
• przynajmniej jedna dotyczyła również transportu publicznego;
• przynajmniej jedna uwzględniała kwestie interakcji między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym.

b) Wykonawca powinien dysponować zespołem składającym się z przynajmniej 5 osób, w tym:
1) Kierownika projektu, który:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) kierował zespołem, który opracował przynajmniej dwie analizy i/lub opracowania dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej dotyczące transportu dla obszaru o liczbie ludności minimum 100 tysięcy mieszkańców, nie będące studium wykonalności, Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Analizą kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych], z czego każda:
- zawierała badania jakościowe na próbie przynajmniej 20 osób,
- zawierała badania ilościowe na próbie przynajmniej 700 osób,
oraz, z których:
- przynajmniej jedna obejmowała przeprowadzenie konsultacji społecznych,
- przynajmniej jedna obejmowała strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko,
- przynajmniej jedna dotyczyła również transportu publicznego.
2) Specjalisty ds. planowania transportu, który:
a) posiada wykształcenie wyższe [w dziedzinie ekonomii lub zarządzania lub inżynierii transportu];
b) jest autorem/współautorem co najmniej dwóch dokumentów strategicznych i/lub operacyjnych, które dotyczyły transportu publicznego dla obszaru o liczbie ludności co najmniej 100 000 mieszkańców;
Dokumenty strategiczne i operacyjne wskazane powyżej muszą być inne, niż Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Analizy kosztów i korzyści związane z wykorzystywaniem autobusów zeroemisyjnych w rozumieniu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
3) Specjalisty ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, który:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) jest autorem/współautorem co najmniej dwóch strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (Prognoz oddziaływania na środowisko) obejmujących swoim zakresem inwestycje/strategie/plany transportowe.
4) Specjalisty ds. partycypacji społecznej, który:
a) posiada wykształcenie wyższe;
b) przeprowadził/koordynował co najmniej trzy procesy partycypacji społecznych, w skład których wchodziły warsztaty i konsultacje społeczne dotyczące transportu i/lub planowania przestrzennego,
5) Specjalisty ds. planowania przestrzennego, który:
a) posiada wykształcenie wyższe uprawniające do sporządzania dokumentów planistycznych (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym): architektura i urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub studia podyplomowe z gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego albo urbanistyki;
b) jest autorem/współautorem przynajmniej dwóch dokumentów planistycznych lub operacyjnych dotyczących planowania przestrzennego lub rewitalizacji dla obszaru o liczbie ludności co najmniej 100 000 mieszkańców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dot. doświadczenia określony w SWZ rozdziale XIV ust. 1 pkt 3 lit a musi spełniać w całości

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia
Wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy – to w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVI pkt. 1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywany rodzaj i zakres zmian, przewidziany został w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o zamówienie wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835), tj.:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022, poz. 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022, poz. 1480) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006
i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.