eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km ok 17+120 do km ok.18+465 (Janików - Skrzyńsko) na terenie gminy, powiat przysuski, województwo mazowieckie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km ok 17+120 do km ok.18+465 (Janików – Skrzyńsko) na terenie gminy, powiat przysuski, województwo mazowieckie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km ok 17+120 do km ok.18+465 (Janików – Skrzyńsko) na terenie gminy, powiat przysuski, województwo mazowieckie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52afe3a3-cee3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041165/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km ok 17+120 do km ok. 18+465 (Janików – Skrzyńsko) na terenie gminy, powiat przysuski, województwo mazowieckie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52afe3a3-cee3-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-52afe3a3-cee3-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamówienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w „Centrum pomocy”.
4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Umożliwiają one również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6.Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (dotyczy w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@gminaprzysucha.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
11. Pozostałe informacje są dostępne w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha; ul. Plac Kolberga 11, 26 – 400 Przysucha.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przysucha jest Pani Paula Słowik, email: inspektor@cbi24.pl, pocztą tradycyjną na adres: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 727 na odcinku od km ok 17+120 do km ok. 18+465 (Janików – Skrzyńsko) na terenie gminy, powiat przysuski, województwo mazowieckie, numer referencyjny postępowania: ZPI.271.16.2023.PS prowadzonym w trybie: podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.1.2.Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art.14RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.16.2023.PS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km ok. 17+120 do km ok. 18+465 (Janików – Skrzyńsko) na terenie gminy Przysucha, powiat przysuski, województwo mazowieckie, która będzie służyć do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz do realizacji robót budowlanych na jej podstawie.
1) Stan obecny: Droga na odcinku przeznaczonym do rozbudowy posiada: szerokość jezdni od 6,0 do 6,5 m; posiada nieutwardzone pobocza o szerokości ok. 1,0 m. Długość przeznaczonego do rozbudowy odcinka drogi wynosi 1345 m.
2) Zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia: Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej polegać będzie w szczególności na: wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 6,5 m w terenie zabudowanym oraz 7,0 m na terenie niezabudowanym; wykonaniu chodnika o szerokości min. 2,0 m z ewentualnym poszerzeniem do 3,0 m; wykonaniu pobocza o szerokości – 1,25 m; uporządkowaniu systemu odwodnienia: budowa i przebudowa rowów, przepustów; wykonanie zjazdów na przyległe nieruchomości. Planowane zagospodarowanie terenu jak i projektowane elementy drogi zawierają rysunki zagospodarowania terenu będące integralną częścią Koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km ok. 17+120 do 18+465 (Janików – Skrzyńsko) stanowiącej opis planowanego zadania budowlanego.
3) Informacje dodatkowe. Zamawiający posiada opracowaną i uzgodnioną z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich koncepcję rozbudowy przedmiotowej drogi pod nazwą: Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km ok. 17+120 do 18+465 (Janików – Skrzyńsko) stanowiącą załącznik do niniejszej SWZ.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności;
1) Wykonanie dokumentacji geodezyjno–prawnej - map podziałowych do nabycia z mocy prawa nieruchomości niezbędnych pod rozbudowę drogi;
2) Wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektów budowlanych;
3) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej podłoża gruntowego w zakresie umożliwiającym określenie wszystkich formacji i warstw gruntu wpływających na rozbudowę drogi.
4) Przeprowadzenie badań natężenia ruchu .
5) Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do ewentualnego wycięcia - jeśli wystąpią kolizje z przebudowywaną drogą.
6) Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - jeżeli będzie wymagana;
7) Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - jeżeli będzie wymagana;
8) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zawierającej w szczególności: Projekt zagospodarowania terenu; Projekt architektoniczno-budowlany i Projekt techniczny; Projekt wykonawczy.
9) Zaprojektowanie kanału technologicznego, chyba że zarządca drogi otrzyma w drodze decyzji zwolnienie z takiego obowiązku.
10) Uzyskanie opinii, uzgodnień, decyzji właściwych zarządców dróg, organów administracyjnych zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz innymi aktami prawnymi i wykonawczymi.
11) Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12) Wykonanie innych opracowań niezbędnych do uzyskania wyżej wymienionych decyzji i zezwoleń.
13) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu;
14) Opracowanie kosztorysów inwestorskich;
15) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
16) Wykonanie innych opracowań niezbędnych do skutecznego uzyskania w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
17) Współpraca z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie wszelkich uzgodnień i opinii dotyczących przedmiotu umowy.
18) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
5. Gwarancja jakości.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości za wady wykonanych prac projektowych. Okres gwarancji upływa odpowiednio po upływie 1 roku od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub w przypadku braku wymogu jego uzyskania po upływie 1 roku od dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie na podstawie projektu budowlanego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia lub po upływie 5 lat od daty uzyskania prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przypadku niezrealizowania zadania objętego dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: dwa kryteria procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Prawo zamówień publicznych i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Warunki w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
3. Posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania.
4. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie i nie będzie dokonywał oceny jego spełniania
5. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – to znaczy wykażą, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, dla której została wydana prawomocna decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2023 poz. 162 z p. zm.).
2) Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do projektowania oraz posiada doświadczenie w projektowaniu w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie kryterium oceny ofert pod nazwą „Doświadczenie projektanta – KD” aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie: Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz kryterium Doświadczenie projektanta:
1) Wykaz wykonanych usług projektowych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane w załączonym wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dokumentami tymi są: referencje lub inne dokumenty. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wystawionego przez odbiorców na rzecz których realizował usługi składa oświadczenie.
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc funkcję projektanta w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia. Do sporządzenia wykazu osób należy wykorzystać załączony do SWZ wzór – Załącznika nr 5 i 5 a do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu, oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert – Załącznik nr 3 i 3a (w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego) należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności, podpisanego podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy wykonawca.
3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub osobistym) - Załącznik nr 4.
4) Pełnomocnictwo (upoważnienie) osób podpisujących ofertę - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru wykonawcy, to do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać takie pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach tzw. Wspólnej oferty w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych) pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
1) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa w tym samym zakresie.
3) Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu powinno zawierać w szczególności: wskazanie postępowania, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby oraz numeru identyfikacyjnego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie elektronicznej.
3. Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z Wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie.
5. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone wg załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę, Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
7. Wszelka korespondencja w sprawie postępowania przetargowego będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać na formularzu oferty.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach:
2. W zakresie wynagrodzenia umownego: w przypadku wystąpienia w czasie trwania niniejszej umowy zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w postaci zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) (zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać).
3. W zakresie zmian wynagrodzenia na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa wyżej będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą kosztów związanych z realizacją umowy,
2) Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
3) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS,
4) Za początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje się poziom cen w I kwartale 2023 roku,
5) Poziom zmiany kosztów uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia przyjmuje się na poziomie 2% w stosunku do I kwartału 2023 r,
6) Strona umowy wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na powyższej podstawie, będzie zobowiązana wykazać zasadność tej zmiany: poprzez przedstawienie pisemnej kalkulacji uzasadniającej wpływ zaistniałej zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na odpowiednio wzrost albo obniżenie faktycznych kosztów realizacji przedmiotu umowy; wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
7) Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy na powyższej podstawie nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 65 ust. 1 umowy,
8) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na powyższej podstawie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.
4.Zmiany umowy w zakresie podwykonawstwa określa wzór umowy.
5.Zmiany w zakresie osób wskazanych do realizacji zamówienia. Zmiany projektanta, w przypadku uzasadnionej konieczności zastąpienia tych osób, w szczególności z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w tym: śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby, pod warunkiem że Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia kwalifikacjach. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków spełniać będzie wymagania określone w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem https://ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis sposobu przygotowania i składania oferty.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
4. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego. Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
7. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
8. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
9. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
11. Szczegółowy opis sposobu przygotowania i składania oferty zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.