eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, sieci kanalizacyjnych i deszczowych z wpustami ulicznymi oraz odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów, a także dokonywanie napraw i usuwanie awariiOgłoszenie z dnia 2022-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, sieci kanalizacyjnych i deszczowych z wpustami ulicznymi oraz odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów, a także dokonywanie napraw i usuwanie awarii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, sieci kanalizacyjnych i deszczowych z wpustami ulicznymi oraz odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów, a także dokonywanie napraw i usuwanie awarii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bea4b03b-d0fd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087147/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, sieci kanalizacyjnych i deszczowych wraz z wpustami ulicznymi oraz odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta, wniosek oraz przedmiotowe
środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym
podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dot. wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie
korespondencji znajdują się w treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 63/KPW/INFR/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych, sieci kanalizacyjnych i deszczowych wraz z wpustami ulicznymi oraz odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku świadczenia tej usługi a także dokonywanie napraw i usuwanie awarii związanych z realizacją niniejszej umowy w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego w Gdyni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka RBG – cena brutto za 1 roboczogodzinę (1 Rbg) usunięcia awarii/dokonania naprawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Opis spełnienia warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydaną przez właściwy organ ze względu na miejsce świadczenia usługi, tj.: Prezydenta Miasta Gdynia, na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151.)

2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Opis spełnienia warunku „doświadczenie”:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień spełniających następujące warunki:
- przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę lub pojedyncze, odrębne zobowiązanie;
- zamówienie polegało/polega na wykonaniu usługi czyszczenia urządzeń sozotechnicznych, sieci kanalizacyjnych i wpustów ulicznych;
- wartość zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień zakończonych) /części zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień trwających), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyniosła co najmniej 75 000,00 zł brutto
oraz potwierdzi, że wskazane zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualną decyzję/zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydaną przez właściwy organ ze względu na miejsce świadczenia usługi, tj.: Prezydenta Miasta Gdynia, na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. z dnia 18.10.2019 r. poz. 2010.z póżn. zm.)

b) Wykazu wykonanych (zakończonych lub trwających), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania, wartości i podmiotu na rzecz którego usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (wzór – załącznik nr 6 do SWZ). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale XXI pkt. 1 ppkt 4 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wskazane w treści SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zawierają umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku:
a) zmian organizacyjnych u Zamawiającego powodujących zmianę umowy polegającą
na ograniczeniu zakresu świadczonej usługi, a tym samym pomniejszenia kwoty należności za wykonywaną usługę wymienioną w § 5 ust. 1 umowy,
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
c) braku płynności finansowania umowy lub zmiany limitu finansowego określonego
w zatwierdzonym planie finansowym na dany rok budżetowy;
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości sprzętu podlegającego obsłudze, konserwacji, nadzorowi oraz naprawie. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Zamawiającego i pomniejszy odpowiednio kwotę o wartość usługi, której nie wykonał.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w ramach wartości umowy, do wyznaczenia innych urządzeń podlegających obsłudze, konserwacji i nadzorowi przedmiotowo zbieżnych z opisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. Ewentualnie: koszty obsługi i konserwacji innych urządzeń zostaną rozliczone stawką za roboczogodzinę, określoną w § 5 ust. 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpwgdynia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XV.A PODSTAWY WYKLUCZENIA, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835)
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 3 powyższej ustawy w przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający
odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust.
1.
3. Zgodnie z art. 7 ust. 6 oraz 7 powyższej ustawy osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w
okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w
drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
4. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem załącznika 4 a do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.