eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przechlewo › Zakup i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy PrzechlewoOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przechlewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Człuchowska 26

1.5.2.) Miejscowość: Przechlewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-320

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@przechlewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przechlewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a3f1cdd-cf91-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045649/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/748029

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/748029

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP., podmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 9 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platforma zakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) dostępną pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/przechlewo i formularza „Wyślij
wiadomość dla zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert). Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ - Rozdział II Ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRP.ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Zakup i dostawa płyt drogowych ażurowych o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm z betonu
klasy nie mniejszej niż C25/30 - ilość ogółem 1.680 szt.
• Przechlewo – 1.300,00 szt.
• Sołectwo Przechlewo – 100 szt.
• Sołectwo Przechlewko – 100 szt.
• Sołectwo Łubianka – 80 szt.
• Sołectwo Nowa Wieś – 100 szt.
Płyty winny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1339:2005 lub równoważną. Płyty winny być krzyżowo zbrojone stalą wg PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak lub równoważnych w strefie dolnej i górnej o grubości prętów minimum 6 mm (Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbrojenia z dwóch siatek, gdzie jedna z siatek będzie się składała z prętów o gr. 8 oraz 6 mm, druga z siatek z prętów zbrojeniowych o grubości 6 oraz 4,5 mm). Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych - 30 mm ± 5 mm. Odporność na ścieranie poniżej 18 000/5 000 (mm3/mm2). Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności nie mniejszy niż F 150; Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu nie mniejsza niż C25/30; nasiąkliwość poniżej 5%. Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. Odchyłki od wymiarów nominalnych: długość ± 5 mm, szerokość ± 5 mm, grubość ± 3 mm. Do dostarczonej partii płyt Wykonawca przedłoży certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą. Dostawa płyt będzie się odbywać w godzinach 07:00 do 15:00. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku . Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na dostarczone materiały na okres min. 24 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości zamówienia podstawowego do 20%.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia rezygnacji lub dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy;
b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy. Do obliczenia wartości dostaw w ramach prawa opcji będą przyjęte ceny jednostkowe wskazane w złożonym przez Wykonawcę Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - 60 pkt;
2) Termin płatności faktury - waga kryterium 40 % - 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%

C = cena najniższa brutto*: cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x
60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin płatności faktury - waga 40 %
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:


B= Termin płatności faktur oferty badanej : Najdłuższy termin płatności faktur spośród ofert badanych x 100 pkt x 40%
Minimalny termin płatności faktur wynosi 7 dni.
Przy zaoferowaniu terminu płatności faktur wynoszącego 7 dni Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Maksymalny termin płatności faktur oceniany przez Zamawiającego wynosi 30 dni.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu płatności faktur wynoszącego więcej niż 30 dni oceniona będzie wartość 30 dni.
Oferty z termin płatności faktur krótszym niż 7 dni zostaną odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zakup i dostawa piasku frakcji 0/2 mm - ilość ogółem 730 t.
• Przechlewo – 550,00 t
• Sołectwo Przechlewo – 43 t
• Sołectwo Przechlewko – 43 t
• Sołectwo Łubianka – 34 t
• Sołectwo Nowa Wieś – 60 szt
Dostawa piasku będzie się odbywać w godzinach 07:00 do 15:00. Wykonawca w cenę przedmiotu zamówienia musi wliczyć koszty transportu i rozładunku . Wykonawca jest odpowiedzialny za ilość i jakość przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14211000-3 - Piasek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości zamówienia podstawowego do 20%.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia rezygnacji lub dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy;
b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy;
c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych);
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy. Do obliczenia wartości dostaw w ramach prawa opcji będą przyjęte ceny jednostkowe wskazane w złożonym przez Wykonawcę Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - 60 pkt;
2) Termin płatności faktury - waga kryterium 40 % - 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60%

C = cena najniższa brutto*: cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x
60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Termin płatności faktury - waga 40 %
Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty:


B= Termin płatności faktur oferty badanej : Najdłuższy termin płatności faktur spośród ofert badanych x 100 pkt x 40%
Minimalny termin płatności faktur wynosi 7 dni.
Przy zaoferowaniu terminu płatności faktur wynoszącego 7 dni Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Maksymalny termin płatności faktur oceniany przez Zamawiającego wynosi 30 dni.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu płatności faktur wynoszącego więcej niż 30 dni oceniona będzie wartość 30 dni.
Oferty z termin płatności faktur krótszym niż 7 dni zostaną odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu należy złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3.1, 3.2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/748029

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.