eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w PrzybyszówceOgłoszenie z dnia 2022-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świlcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świlcza

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swilcza.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1064f46e-d33d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042421/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w
tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty
składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób
przewidziany w sekcji III.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja VIII.8.2
ogłoszenia) 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
ofert): W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych
środków dowodowych oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w pkt. 1) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (email): przetargi@swilcza.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Oferty(w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , inne
dokumenty składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować)
się
na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania
informatycznego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. Ofertę wraz z
załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres poczty elektronicznej (e-mail), na którym prowadzona będzie korespondencja związana
zpostępowaniem.2) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wielkości
przesyłanych plików, odbierania dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę sporządza się,pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym;4) w celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować
zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;6)do oferty
należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
z plikami stanowiącymi ofertę;7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;8)
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty;9) dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób komunikowania
się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz przekazywanie
informacji (innych niż wskazanych w ust. 1 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza2) we wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub
numerem referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do
komunikacji Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): przetargi@swilcza.com.pl;4) za datę przekazania
oświadczeń,wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż
wskazanych w pkt 1 przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na adres poczty elektronicznej
wskazany w pkt 3;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Świlcza, 36-072 Świlcza 168; tel.: 17 8670100, fax: 17 8670157,
email:ug.swilcza@intertele,pl;- inspektorem ochrony danych osobowych u zamawiającego jak
wyżej jest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mpls.com.pl;-
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce, numer referencyjny: RGI.271.10.2022, prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. –Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;- Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;- w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany,stosowanie do art. 22RODO;- posiada Pani/Pan:– na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18ust. 2 RODO***;– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;-
w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia,o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od
osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;- Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie;-
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie:W
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO,wymagało
by niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą,wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie:
Skorzystanie przez osobę,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; *** Wyjaśnienie: Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGI.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa
Przedmiot zamówienia w ramach części I został podzielony na 3 zadania:
3.1. Zadanie 1: Formuła zaprojektuj i wybuduj – odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej od oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn do włączenia do sieci kanalizacyjnej m. Rzeszowa, w oparciu
o załączony Program funkcjonalno-użytkowy (z wyłączeniem odcinków przebiegających przez tereny zamknięte).
3.1.2 Zakres prac:
1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót oraz dostaw w celu wykonania rurociągu kanalizacji tłocznej z oczyszczalni ścieków w Kamyszynie gm. Świlcza do kolektora na terenie Dworzyska m. Rzeszów. Inwestor Gmina Świlcza dysponuje pozwoleniami na budowę w czterech obszarach inwestycji:
a) dla terenu kolejowego zamkniętego PKP – działka nr 1486 – obr 0008 Świlcza decyzja 14/19 Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.06.2019 r.
b) w granicach pasa drogowego drogi ekspresowej S- 19 – działka nr 4846 –obr. 0008 Świlcza decyzja 17/19 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.06.2019 r.
c) w granicach miasta Rzeszowa ul. L. Chmury działki 10/3; 22/5; 5931/1; 5932/9; 5934/67; 5934/68; 5934/69; 5934/78 obr. 22 decyzja 1146/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa wydana 12.11.2018 r.;
d) na terenie oczyszczalni ścieków działka nr 4849/1 – obr. 0008 Świlcza Kamyszyn w toku;
2) Projektowana i wykonana sieć składać się będzie z trzech odcinków łączących w całość wyżej opisane odcinki tak aby możliwy był przesył ścieków z terenu oczyszczalni ścieków w Kamyszynie do m. Rzeszowa;
3.1.3 Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie koncepcji budowy rurociągu tłocznego;
2) opracowanie geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych;
3) wykonanie badań geotechnicznych po trasie rurociągu lub wykorzystanie istniejącego opracowania,
4) wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi np. umowy cywilno - prawne z właścicielami nieruchomości oraz uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót;
5) opracowanie projektu technicznego dla robót stanowiących przedmiot zamówienia w koniecznym zakresie oraz wymaganych branżach i wszystkich innych opracowań koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia;
6) opracowanie kosztorysów oraz specyfikacji dla przedmiotowego zakresu;
7) wykonanie wszystkich robót i dostaw w celu wykonania rurociągu tłocznego od oczyszczalni w Kamyszynie do kolektora kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie Dworzysko;
8) wykonanie prób, badań, sprawdzeń oraz inwentaryzacji przewidzianego do wykonania odcinka sieci kanalizacji tłocznej.
3.1.4 Zakres prac projektowych do wykonania:
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą następujące elementy:
1) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany, wykonane w 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie *dxf oraz *pdf zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami:
a) informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,
c) aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem oraz wyrys działek objętych projektem,
d) uzyskanie brakującej części zgód właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia inwestycji;
2) wykonanie projektów technicznych dla przewidzianego zamierzenia inwestycyjnego, wykonane w 4 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie *dxf oraz *pdf zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami;
3) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót dla przedmiotowego zakresu robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) - 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie *pdf, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych,
4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych - w formie papierowej – 1 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf – 1 egz.,
5) badania geotechniczne w osi projektowanej trasy kanału tłocznego uwzględniające zakres badań gruntowych wymaganych dla metody wykonania rurociągu oraz zastosowanego materiału do budowy rurociągu - w formie papierowej 1 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie*pdf – 1 egz. - (jeżeli będzie konieczne),
6) opracowanie Planu Zapewnienia Jakości zawierającego w szczególności: część ogólną opisującą oraz część szczegółową dla każdego asortymentu robót – 1 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf;
7) inwentaryzacje powykonawcze wykonanych robót wraz ze schematami technologicznymi i elektrycznymi w formie papierowej – 1 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie *pdf – 1 egz.;
8) przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 2 kpl. (jeżeli będzie konieczne);
9) instrukcje eksploatacyjne, rozruchowe i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poż. dla obsługi w warunkach normalnego użytkowania i w sytuacjach awaryjnych;
10) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
11) uzyskanie w imieniu Inwestora Gminy Świlcza prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót dla przewidzianego zakresu związanego z wykonaniem kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej.
3.1.5 Zakres prac montażowych:
Roboty związane z wykonaniem rurociągu kanalizacji tłocznej:
W ramach niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego Wykonawca wykona rurociąg tłoczny od granicy działki 4849/1 - oczyszczalnia ścieków w Kamyszynie nawiązując się do zaprojektowanego odcinka od pompowni ścieków do przekroczenia linii kolejowej Rzeszów –
Kraków. Na przekroczenie w/w linii kolejowej Inwestor – Gmina Świlcza posiada pozwolenie na budowę. Dalej od tego przekroczenia do przekroczenia drogi ekspresowej S 19, na to przekroczenie wydane jest pozwolenie na budowę. Od przekroczenia z drogą S19 do terenu miasta Rzeszowa włączając się do rurociągu grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dworzyska działka 5931/1. Rurociąg tłoczny należy prowadzić w wykopach lub metodą przewiertu sterowanego, na odpowiedniej głębokości, zachowując średnicę zgodną z projektem architektoniczno–budowlanym oraz projektem zagospodarowania terenu dla kolektora ścieków sanitarnych obejmującego teren oczyszczalni ścieków w Kamyszynie.
Na trasie kolektora należy przewidzieć do wykonania studnie napowietrzająco – odpowietrzające, studnie rewizyjne, przekroczenia dróg powiatowej i gminnych oraz przekroczenia cieków wodnych.
Rurociąg wykonać należy z rur polietylenowych łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub przy zastosowaniu kształtek elektrooporowych. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać próbę ciśnieniową a następnie po jej pozytywnym wyniku należy rurociąg zasypać zagęszczając warstwami.
Wykonanie przekroczeń linii kolejowej Rzeszów – Kraków oraz drogi ekspresowej S 19 nie wchodzi w zakres tego opracowania.

Uwaga:
Podany przebieg trasy sieci kanalizacyjnej zawarty w Programie funkcjonalno-użytkowym jest zdaniem Zamawiającego optymalny. Natomiast dopuszcza się inne warianty trasy. Na proponowaną trasę Zamawiający posiada większość umów na wejście w teren.


3.2. Zad. 2: Formuła roboty budowlane – budowa odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej przebiegającej przez tereny zamknięte łączących w całość zadanie 1.
Budowa w oparciu o pozwolenia na budowę wydane przez Wojewodę Podkarpackiego:
• Nr 14/19 z dnia 5-06-2019r. znak I-V.7840.18.2019 (ostateczna 26-06-2019 r.) obejmująca odcinek przekroczenie linii kolejowej,
• Nr 17/19 z dnia 19-06-2019r. znak IV.7840.1.11.2019 (ostateczna 10-07-2019 r.) obejmująca odcinek przekroczenie drogi krajowej S-19.
Wykonawca w okresie trzech lat od daty kiedy decyzja stała się prawomocna musi zgłosić zamiar rozpoczęcia robót.
3.2.2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) przekroczenie linii kolejowej - PKP przewiertem,
2) przekroczenie drogi krajowej - S19 przewiertem.

3.3. Zad. 3 : Formuła roboty budowlane – budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie oczyszczalni ścieków wraz z przebudową i rozbudową przepompowni ścieków. Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłej bezpiecznej pracy.

3.3.2 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1) w zakresie robot budowlanych:
a) balast studni S1 i S2;
b) balast studni S3;
c) balast studni S4 i S5;
d) słup stalowy Sp-1;
e) podesty ze schodami;
2) w zakresie robót sanitarnych:
a) sieć kanalizacyjna grawitacyjna;
b) sieć kanalizacji tłocznej;
c) pompownia ścieków;
Uwaga!!!
Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłej bezpiecznej pracy.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków
Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa trzech zbiorników wody o pojemności V=100m3, na działce 4694/18 w m. Świlcza z siecią wodociągową od zbiorników wody do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w m. Rudna Wielka, budowa zbiornika bezodpływowego o pojemności 9.8m3, budowa rurociągów miedzy obiektowych, budowa kabla sterowniczego, przebudowa odcinka sieci wodociągowej na działce 4694/18 Świlczy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody „Przybyszówka” działkach 4694/63, 4694/18 obręb Świlcza gm. Świlcza.
Przedmiot zamówienia w ramach części II został podzielony na 2 zadania:
4.1 Zad. 1: Formuła roboty budowlane – budowa trzech zbiorników wody o pojemności V=100 m3 na działce nr ewid. 4694/18 w miejscowości w Świlcza wraz z siecią wodociągową od zbiorników wody do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Rudna Wielka, budowa zbiornika bezodpływowego o pojemności 9,8 m3, budowa rurociągów obiektowych, budowa kabla sterowniczego, przebudowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 4694/18, 4759/9, 4759/10, 4759/11, 4694/63 położonych w miejscowości Świlcza oraz na działkach nr 1061, 1062, 1068, 1069, 1077/2, 1078, 1106, 1708, 1707/1, 1707/2, 1713 położonych w miejscowości Rudna Wielka gmina Świlcza.
Na powyższe zadanie uzyskano decyzję:
• Starosty Rzeszowskiego nr 173/4.221/2022 z dnia 08-02-2022 znak AB.6740.4.221.2022 na zadanie j.w.
• Wojewody Podkarpackiego nr 5/22 z dnia 04-02-2022 znak I-V.7840.7.54.2021 na zadanie budowa odcinka sieci wodociągowej – przekroczenie linii kolejowej nr 91 relacji Kraków Główny – Medyka w km 149,908.

4.1.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
1) w zakresie branży budowlanej:
a) zbiorników;
b) utwardzenie powierzchni (dojazd, opaski);
2) w zakresie branży sanitarnej:
a) sieć wodociągowa;
b) uzbrojenie terenu ujęcia;
c) roboty instalacyjno-budowlane w budynku ujęcia wody;
d) roboty elektryczne;
e) ogrodzenie terenu;
f) przekroczenie linii kolejowej PKP przewiertem;
g) rozbudowa części technologicznej stacji uzdatniania wody w Woliczce;

Uwaga!!!
Roboty budowlane związane z umieszczeniem sieci wodociągowej na terenach kolejowych tj.:
- na dz. nr ewid. 1707/1 w Rudnej Wielkiej należy wykonać w terminie do 30.06.2023 r.;
- na dz. nr ewid. 1706/1 w Rudnej Wielkiej należy wykonać w terminie do 06.10.2022 r.;
zgodnie z zawartymi umowami Inwestora z PKP S.A.
Jeżeli będzie potrzeba wydłużenia w/w terminów, Zamawiający wystąpi z odpowiednim wnioskiem do PKP S.A. o zmianę wskazanych terminów. Zgodę musi wyrazić PKP S.A.
4.2 Zad. 2: Formuła zaprojektuj i wybuduj – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody „Przybyszówka” działkach 4694/63, 4694/18 obręb Świlcza gm. Świlcza w formie zaprojektuj
i wybuduj.

4.2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiotem Programu funkcjonalno-użytkowego jest opis wymagań i oczekiwań Zamawiającego stawianych inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej w obrębie ujęcia wody „Przybyszówka” działki 4694/18, 4694/63 obręb Świlcza gm. Świlcza, w formie zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem prac są kompleksowe prace niezbędne do wyposażenia ujęcia wody, w instalację fotowoltaiczną o mocy pokrywającej zapotrzebowanie energetyczne obiektów istniejących i nowoprojektowanych o mocy do 50 kWp (status mikro instalacji), obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej posadowionej na konstrukcji stalowej usytuowanej na gruncie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień z zarządcą sieci energetycznej oraz uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), dostawę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montaż instalacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych, podłączenie do instalacji odgromowej i sieci energetycznej oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, ogrodzenie obiektu.
Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego, stabilnego funkcjonowania działania mikroinstalacji.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków
Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442121-1 - Malowanie budowli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający określa, że w/w warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
Dotyczy części 1 i 2:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że w/w warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
Dotyczy części I:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie co najmniej 3 km kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej z czego przewiertem / metodą bezrozkopową w rurze osłonowej fi 300 o długości nie mniejszej niż 70 m - każda z tych robót budowlanych.
Dotyczy części II:
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie co najmniej 0,5 km sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej z czego przewiertem / metodą bezrozkopową 1 przewiert o długości nie mniejszej niż 70 metrów - każda z tych robót budowlanych;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
c) potencjał kadrowy:
Zamawiający określa, że w/w warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, które pełnić będą funkcję:
Dotyczy części I i II:
 kierownika budowy (branża sanitarna) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń,
 kierownika robót (branża elektryczna) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.
W/w osoby fizyczne muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - w zakresie warunku wskazanego w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 3 lit. a SWZ;
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – w zakresie warunku wskazanego w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 3 lit. b SWZ;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w zakresie warunku wskazanego w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 4 lit. a SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie warunku wskazanego w Rozdziale IX pkt 2 ppkt 4 lit. b SWZ;
5) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia (rozdz. IX SWZ) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez zamawiającego od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy:
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości:
Część 1: Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Część 2: Budowa trzech zbiorników wody o pojemności V=100m3, na działce 4694/18 w m. Świlcza z siecią wodociągową od zbiorników wody do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w m. Rudna Wielka, budowa zbiornika bezodpływowego o pojemności 9.8m3, budowa rurociągów miedzy obiektowych, budowa kabla sterowniczego, przebudowa odcinka sieci wodociągowej na działce 4694/18 Świlczy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody „Przybyszówka” działkach 4694/63, 4694/18 obręb Świlcza gm. Świlcza - 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Dla każdej części oddzielnie wnosi się wadium.
Wnosząc wadium prosi się o zaznaczenie (dopisanie) dla której części jest wnoszone wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy nr rachunku 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 z dopiskiem: „Wadium - nr postępowania RGI.271.10.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Świlcza.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
2) zmiany zakresu prac, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie
3) wprowadzenia do realizacji części zamówienia przez podwykonawcę pomimo, że Wykonawca nie dopuścił takiej możliwości w treści oferty, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców.
4) Z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
5) zmian korzystnych dla Zamawiającego.
6) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana:
a) wystąpieniem wyjątkowo nie sprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,
b) w przypadku gdy przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych nie wynikające z winy Wykonawcy (przedłożone dokumenty uzasadniające powyższe muszą jednoznacznie wskazywać brak winny Wykonawcy.)
c) innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy
d) zmianą umowy określoną w art. 455 ust. 1 Pzp (po spełnieniu przesłanek) a wpływających na termin wykonania robót,
e) natrafienia . przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót;
f) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów
7) ulegną zmianie:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany re będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia.
8) Wprowadzeniu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Warunki zmiany:
1) wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
3) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XX SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą złoży u Zamawiającego przed podpisaniem umowy kalkulację zaoferowanej ceny przedstawionej w ofercie w formie kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Inwestycja pn.: Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce
dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.