eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków, administrowanych przez Gminę Miejską MielecOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków, administrowanych przez Gminę Miejską Mielec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W MIELCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 787 41 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mielec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków, administrowanych przez Gminę Miejską Mielec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-416572c8-cf89-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056580/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie placów zaba i obiektów nowopowstałych w ramach MBO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.um.mielec.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.um.mielec.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje w tym zakresie zostały określone w Rozdziale XIII i XIV IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz wszystkie inne dokumenty wymagane wraz z ofertą sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz innych formatach dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych.
3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 IDW składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych, która dostępna jest pod adresem https://przetargi.um.mielec.pl oraz poczty elektronicznej zamowienia@um.mielec.pl. Platforma posiada formularze do komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, których funkcjonalność i zasady korzystania zostały opisane w Instrukcji obsługi systemu PZP przeznaczonej dla Wykonawców dostępnej na w/w Platformie.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu powinien posiadać konto na Platformie, o której mowa w pkt. 4 powyżej. Instrukcja zakładania konta na Platformie Zamówień Publicznych zawiera wytyczne dotyczące utworzenia konta
Wykonawcy na Platformie.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji obsługi systemu PZP
przeznaczonej dla Wykonawców, Instrukcji zakładania konta na Platformie
Zamówień Publicznych oraz Regulaminie korzystania z platformy, które są dostępne pod adresem: https://przetargi.um.mielec.pl w zakładce: „Idź do ...” –
„Pomoc” – „Instrukcje”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanej Platformy Zamówień Publicznych nie może przekraczać 100 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na wskazaną Platformę Zamówień Publicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Urząd Miejski Mielec;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@um.mielec.pl, oraz nr telefonu 17 787 40 33;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych – dalej zwana ustawą Pzp – wariant II z możliwością fakultatywnych negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP..271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków, administrowanych przez Gminę Miejską Mielec”.
2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi usługa w zakresie kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i skate parków administrowanych przez Gminę Miejską Mielec w roku 2023 oraz naprawa i serwis dozowników do dezynfekcji dłoni zlokalizowanych na terenie Mielca. Jego zakres obejmuje przede wszystkim:
 regularne kontrole techniczne wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych i podobnych obiektów;
 zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni w zależności od zastosowanego jej rodzaju;
 częściowe naprawy;
 wymiany piasku w piaskownicach;
 pielęgnacja zieleni w obrębie obiektów;
 utrzymanie czystości;
 nadzór techniczny i obsługę dozowników do dezynfekcji rąk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział II i III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp do wysokości 111 000,00 zł netto. Zakres i ostateczna wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zostaną ustalone wstępnie w zaproszeniu do negocjacji oraz ostatecznie podczas negocjacji z Wykonawcą przy zachowaniu zasad udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Powyższe nie stanowi o obowiązku Zamawiającego do zlecenia Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, a jedynie wskazuje na możliwość zastosowania opisanej instytucji przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:

Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Czas reakcji w nagłych sytuacjach 40%
RAZEM 100%

2. Kryterium „Cena”
W tym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie wstępnej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

C = [Cmin / Co] x 60 pkt

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w podkryterium „Cena”;
Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł);
Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł).

3. Kryterium „Czas reakcji w nagłych sytuacjach”
To kryterium będzie rozpatrywane na podstawie czasu potrzebnego Wykonawcy na reakcję w sytuacjach awaryjnych, podanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. Najkrótszy możliwy czas reakcji w nagłych sytuacjach to 60 minut. Najdłuższy możliwy czas reakcji w nagłych sytuacjach to 120 minut.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas reakcji dłuższy niż 120 minut, do oceny ofert zostanie przyjęty czas 120 minut i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas reakcji krótszy niż 60 minut, do oceny ofert zostanie przyjęty czas 60 minut i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje czasu w ogóle zostanie odrzucona, gdyż Zamawiający nie będzie mógł dokonać czynności oceny złożonej oferty, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (120 minut) otrzymuje 0 pkt, a w przypadku gdy zaoferuje najkorzystniejszą wartość (60 minut) – 40 punktów.

W przypadku gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową wartość, wszyscy otrzymają maksymalną liczbę punktów (40 pkt). Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponują wartość pośrednią, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:


Tn
Pt = ------------------- x 100 pkt x 40 %
Tob

gdzie:

Pt – punktacja przyznana Wykonawcy za czas reakcji w nagłych sytuacjach
Tn – najkrótszy czas reakcji w nagłych sytuacjach
Tob – czas reakcji w nagłych sytuacjach w ofercie badanej).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:P = C + Pt

gdzie:

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej;
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”;
Pt - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Czas reakcji w nagłych sytuacjach”.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w nagłych sytuacjach

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX IDW, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do właściwego rejestru Marszałka województwa oraz ma nadany numer rejestrowy (zgodnie z art. 49, 50, ust. 1, pkt 5, oraz art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach);
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada stosowny wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 75 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa w powyższym zakresie następujące warunki:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie bieżącego utrzymania obiektów typu place zabaw, siłownie zewnętrzne itp., w tym realizacja bieżących napraw i konserwacji nawierzchni urządzeń zabawowych, lub sportowych, lub elementów siłowni plenerowych (w tym również w ramach utrzymania terenów rekreacyjnych) o wartości min. 80 000,00 zł brutto każda.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
 zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
 zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie;

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadająca uprawnienia do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń technicznych, która będzie wykonywała roczną kontrolę wszystkich elementów wyposażenia obiektów, w tym ogrodzeń, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, pól piaskowych oraz innych nawierzchni;

c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem:
 samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym do 5 t - 1 szt.;
 odkurzaczem do liści – 2 szt.;
 myjką ciśnieniową – 1 szt.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, o których mowa powyżej obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do IDW;

UWAGA: w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia.

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, o których mowa powyżej obejmują:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do IDW;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymin osobami –- załącznik nr 6 do IDW;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 8 do IDW;
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W/w dokument musi być opłacony;
5) wpis do właściwego rejestru Marszałka województwa wraz z nadanym numer rejestrowym;
6) wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do IDW. Wraz
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 IDW;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XI IDW (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XII ust. 4 IDW (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 IDW, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do IDW.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Rozdział II SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.um.mielec.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp przewiduje prowadzenie negocjacji
w celu ulepszenia treści ofert, które podlegać będą ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
Negocjacje, o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyć wyłącznie tych elementów oferty, które podlegać będą ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji stosując wyłącznie kryterium ceny.
Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium ceny. Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują najniższą cenę.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży:
a) umowę regulującą współpracę – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty.
2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile będą już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w świadczenie robót budowlanych. Wykonawca będzie zobligowany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie powierzy realizację przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w niniejszej IDW.
4. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożona zostanie tylko jedna oferta.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.