eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dziedzińca przed Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dziedzińca przed Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury ZAMEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Marcin 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-809

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 64 65 265

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ckzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ckzamek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dziedzińca przed Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d04d0bb3-ceeb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115125/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dziedzińca przed Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcjeZamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenie, Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący
format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAWARTE W SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z treścią punktu 23 Specyfikacji Warunków Zamówienia - DA/V/2023.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią punktu 23 Specyfikacji Warunków Zamówienia - DA/V/2023.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA/V/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz związanych z nimi usług w ramach zadania pn. Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dziedzińca przed Centrum Kultury ZAMEK przy ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu.

Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:
- ułożenie nowych instalacji podziemnych: wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej oraz iluminacji;
- instalacja elementów retencji wody, fontanny i poideł;
nasadzenia zieleni wysokiej, średniej, niskiej i pnącej;
- modernizacja powierzchni utwardzonych kamiennych, poprzez ułożenie nowej podbudowy, renowację istniejących płyt oraz uzupełnienia płyt uszkodzonych;
- budowa rampy dla osób z niepełnosprawnością;
- budowa i wyposażenie pawilonu przeznaczonego na potrzeby kulturalne i gastronomiczne;
- wykonanie mebli zewnętrznych: stałych z lastrico i drewna oraz mobilnych ze stali;
- montaż stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

Szczegółowy zakres robót opisany został za pomocą dokumentacji projektowej pn. „Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dziedzińca przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, położonej w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 80/82”, wykonanej przez: ALEKSANDER WADAS STUDIO, ul. Jagiellońska 54/145a, 03-463 Warszawa, przekazanej przez Zamawiającego jako załącznik do niniejszej SWZ, na którą składają się:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
- przedmiary,
- wizualizacje poglądowe,
- makieta poglądowa,
- ekspertyzy techniczne (charakterystyka energetyczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną, projekt geotechniczny),
- pozwolenia.

Obiekt Centrum Kultury ZAMEK jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A 213 decyzją z dnia 6 marca 1979 r.

Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę (decyzja nr 1758/2921 z dnia 25.10.2021 r.) oraz pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków (pozwolenie nr 800/2021 z dnia 20.08.2021 r.) na prowadzenie robót.

Inwestycja musi być realizowana w sposób umożliwiający prowadzenie bieżącej działalności Centrum Kultury ZAMEK i Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956. Przez cały okres wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do wejścia A lub B do CK ZAMEK oraz do wejścia do Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956r., w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71351914-3 - Usługi archeologiczne

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia, w zakresie czynności określonych w przedmiarze robót i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia, z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.

W szczególności Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotyczących:
1) montażu opraw do iluminacji budynku Zamku,
2) oznaczenia nawierzchni tj. systemu fakturowych oznaczeń nawierzchniowych FON,
3) poręczy na schodach do wejścia B zgodnej ze standardami dostępności.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z punktem 18.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót drogowych

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie:

a) wykonania (dotyczy tylko robót zakończonych) należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/ przebudowie/ remoncie drogi lub placu z nawierzchnią z kostki kamiennej lub betonowej i/lub płyt kamiennych lub betonowych, o powierzchni co najmniej 400 m2 każda z tych robót, obejmujących budowę/ przebudowę/ remont sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, deszczowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wraz z wykonaniem zieleni i małej architektury, na terenie leżącym w strefie ochrony konserwatorskiej.

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

b1) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, spełniającą łącznie następujące wymagania:
- posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- posiadającej co najmniej 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, obejmujące wykonanie co najmniej 2 usług polegających na pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej co najmniej roboty w branżach konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej i sanitarnej, dotyczącej zabytku nieruchomym lub obiektu położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, o wartości kierowanych robót w każdej z tych usług co najmniej 2.000.000,00 zł brutto.

b2) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót drogowych, spełniającą łącznie następujące wymagania:
- posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub uprawnienia równoważne, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych, obejmujące wykonanie co najmniej 2 usług polegających na pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych przy inwestycji, w ramach której wykonano co najmniej 400 m2 nawierzchni kamiennej (np. z płyt kamiennych lub kostki kamiennej).

b3) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b4) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b5) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót teletechnicznych, posiadającej świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

b6) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w zakresie zieleni, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie ogrodnicze, rolnicze, leśne, ochrony środowiska lub architektury krajobrazu oraz minimum 6-letnie doświadczenie w zakresie sadzenia roślin oraz specjalistycznej pielęgnacji zieleni.

b7) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, spełniającą łącznie następujące wymagania:
- posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki ze specjalnością konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego;
- spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

b8) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję nadzoru archeologicznego, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37e ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).Zamawiający wyjaśnia, że:
- za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).
- wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach/latach należy liczyć od uzyskania uprawnień budowlanych (włącznie z miesiącem uzyskania uprawnień) do miesiąca marca 2023 r. (włącznie);
- zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88);
- art. 37c. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) stanowi, że robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowego dokumentu w formie elektronicznej w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, Zamawiający samodzielnie pobierze go z bazy danych);

e) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór: załącznik nr 11 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz robót budowlanych w zakresie określonym w pkt 9.1.2 lit. a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okres liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór: załącznik nr 9 do SWZ);

Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;


c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór: załącznik nr 10 do SWZ);


d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - nr rachunku bankowego: 51 1090 1359 0000 0001 1508 7234, z adnotacją: Wadium „Plac przed Zamkiem”. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert.

12.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

12.6 Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców obok pełnomocnika, składane jest wadium.

12.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż ich suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość wniesionego wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie;

2) warunek określony w pkt 9.1.2 lit. a) SWZ musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólnie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjałów Wykonawców w zakresie wymaganego doświadczenia;

3) warunki, o których mowa w pkt 9.1.2 lit. b) oraz pkt 9.1.3 SWZ zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą określone kwalifikacje;

4) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 8 do SWZ stanowiącego oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21. Zawarcie i zmiana umowy:

21.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z załącznikiem nr 1 do SWZ i na warunkach w nim określonych.

21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych we wzorze umowy.

21.3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-24 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ckzamek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-24 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych.
2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

4. Zamawiający informuje, iż nie dokonał podziału zamówienia na części w niniejszym postępowaniu.
Przedmiot zamówienia jest niepodzielny ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych. Plac, który zostanie zagospodarowany w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego znajduje się na jednej działce przeznaczonej pod budowę. Opracowano jednolitą i spójną wielobranżową dokumentację projektową, na którą została wydana jedna decyzja pozwolenia na budowę i jedno pozwolenie MKZ. Łączna i jednoczesna realizacja robót budowlanych pozwala na zredukowanie kosztów wykonania zamówienia przez Zamawiającego oraz uniknięcie trudności na etapie realizacji w potencjalnym udziale różnych wykonawców w obrębie przekazanego terenu budowy i prowadzonych prac.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin wykonania zamówienia upływa dnia następnego.

7. Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 2,5% całkowitej ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust 2 oraz w art. 452 ust. 4 Ustawy.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska, nr rachunku bankowego: 51 1090 1359 0000 0001 1508 7234.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.