eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi serwisu, przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR.Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi serwisu, przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych
w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Mazowiecki Oddział Regionalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010613083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-175

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: waldemar.kiszka@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi serwisu, przeglądów i napraw samochodów eksploatowanych
w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a0d8fe0-d2ba-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty możliwe jest przez Wykonawców, którzy posiadają konto na Platformie Zakupowej oraz przez Wykonawców nieposiadających konta na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj się” w kolejnym kroku należy wybrać „Załóż
konto”, następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora.
W przypadku Wykonawców niezalogowanych w celu złożenia oferty niezbędne jest podanie adresu email (na który wysłane będzie potwierdzenie złożenia oferty), nr NIP oraz nazwy przedsiębiorstwa i nr telefonu.
2) Złożenie oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; dalej: „ustawa”), składanych w trakcie toczącego się postępowania wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3) Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia oferty zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
4) Podpisanie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio każdym z tych podpisów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOR07.2619.2.2022.WK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisu, przeglądów i napraw samochodów różnych marek: KIA, FIAT, SUZUKI, DACIA, SKODA, eksploatowanych w Mazowieckim Oddziale Regionalnym ARiMR, wynikających z awarii technicznych i przeglądów okresowych, zgodnych z ustalonymi przez producenta warunkami eksploatacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany upust od cen części zamiennych, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych i gumowych obowiązujących w katalogu na stronie internetowej www.intercars.com.pl

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że:
a) należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi (tj. zrealizował co najmniej dwie Umowy) polegające na serwisowaniu floty co najmniej 30 samochodów w okresie nie krótszym niż 11 miesięcy każda z usług.
(Pod pojęciem flota samochodowa Zamawiający rozumie zespół pojazdów samochodowych użytkowanych w ramach jednego podmiotu tj. - przedsiębiorstwo, firma, instytucja, itp.)
W przypadku, gdy Wykonawca aktualnie wykonuje usługę Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji usługi do dnia wystawienia dowodu określającego czy ta usługa jest wykonywana należycie upłynęło 11 miesięcy, a liczba samochodów objętych usługą jest nie mniejsza niż 30.
Uwaga:
Warunek doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją określonej liczby usług, albo jeden z wykonawców występujących wspólnie wykaże się realizacją tych usług (warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy występujący wspólnie w sumie wykażą się zrealizowaniem wymaganych usług, ale żaden z nich nie posiada tego doświadczenia samodzielnie), albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu – podmiot ten musi wykazać samodzielnie zrealizowanie odpowiedniej liczby usług.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wymaganej wartości minimalnej.

b) minimum 1 osobą, pełniącą nadzór nad serwisem, która posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie przy nadzorze nad naprawami samochodów osobowych;
c) co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające łącznie odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie mechaniki, elektryki z elektroniką oraz diagnostyki komputerowej samochodów;
d) jedną stacją obsługi samochodów, do której dojazd z siedziby lub powrót do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, wg licznika tras optymalnych na stronie internetowej www.targeo.pl nie przekracza 10 km, której dane adresowe wskaże, a w niej funkcjonuje 7 stanowisk naprawczych, wyposażonych w podnośniki umożliwiające podniesienie całego samochodu, w tym: stanowisko do kontroli zawieszenia i układu hamulcowego, stanowisko diagnostyczne do kontroli i regulacji układu jezdnego (w tym geometrii kół), stanowisko naprawcze zespołów napędowych (skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe) oraz: 2 stanowiska elektryka samochodowego, stanowisko wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie diagnostyczne do diagnostyki silnika i części elektronicznych samochodów będących przedmiotem zamówienia, posiadające czytnik kodów usterek i umożliwiające modyfikacje ustawień oraz programowanie (np. nowego klucza do samochodu), urządzenie do napełniania i odgrzybiania klimatyzacji obsługującym gaz r1234yf, minimum 1 autolaweta.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej Umowy, jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
a) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku: – zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnego od stron Umowy, które uniemożliwi terminowe wykonanie zamówienia. Przedłużenie terminu wykonania usługi nastąpi odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z działania „siły wyższej” lub nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji Umowy,
b) zmiana zakresu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia lub wynagrodzenie Wykonawcy lub zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług (VAT) – stosownie do zmiany tej stawki;
c) zmiany załącznika nr 1 do Umowy i zmiany będące konsekwencją, tj. zmiana katalogu części zamiennych — zmiana może zostać dokonana na wniosek Zamawiającego poprzez:
− zamianę pojazdu wykazanego w załączniku nr 1 do Umowy na inny,
− dodanie pojazdu,
− usunięcie pojazdu wykazanego w załączniku nr 1 do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowe informacje wskazano w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.