eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piasek › Realizacja działań związanych z ochroną żubra w Nadleśnictwie Kobiór- "Dostawa nawozów i wapna w 2023 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Realizacja działań związanych z ochroną żubra w Nadleśnictwie Kobiór- "Dostawa nawozów i wapna w 2023 roku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Kobiór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 141

1.5.2.) Miejscowość: Piasek

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-211

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322188181

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobior@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobior.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja działań związanych z ochroną żubra w Nadleśnictwie Kobiór- "Dostawa nawozów i wapna w 2023 roku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-428aaba5-cf2f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00158289/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wapna na potrzeby Rezerwatu Żubrowisko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym załącznik nr od 10 do 15 do SWZ.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy JOSEPHINE wynosi w przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust. 8 poniżej. lub złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/
5. Zamawiający. określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ tj.
a. Połączenie z Internetem umożliwiające prawidłowe korzystanie z sieci www.;
b. Przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 13.0 i wyżej
c. Google Chrome;
d. W celu zapewnienia płynnego uczestnictwa w systemie Josephine, przeznaczonym do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych z obowiązkowym zastosowaniem podpisu elektronicznego, należy zainstalować element ICA PKIService Host i odpowiednie akcesoria do przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox. Szczegóły dotyczące instalacji i odsyłacze do pobrania komponentu i odpowiednich dodatków można znaleźć po kliknięciu przycisku "Test el. podpisu" lub na link https://josephine.proebiz.com/pl/test-podpis;
e. W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE.
f. Jeżeli do komunikacji w poczcie elektronicznej w systemie JOSEPHINE wymagany jest podpis elektroniczny, komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie Java;
g. Konieczne jest włączenie obsługi Java Script w przeglądarce internetowej i włączenie plików cookie.
6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 11 ust. 1 - 3 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: „RODO”, informuję, że:

a. Administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór.
adres: 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141
adres e-mail: kobior@katowice.lasy.gov.pl
nr telefonu: 32 2188181
b. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Kobiór wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanego z postępowaniem o udzielenie zamówienia zn. spr. ZE.270.1.2021
c. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa Kobiór, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
d. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
e. Posiada Pan/Pani następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
f. Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZE.270.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I- Nawozy mineralne
Obejmuje dostawę nawozu wieloskładnikowego ,granulowanego o następującej zawartości składników chemicznych: N - 4 % , P2O5 – 16 %, K2O- 18 % wraz z mikroskładnikami- w ilości 7 ton, w opakowaniach big-bag

4.2.5.) Wartość części: 30800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert – z zastrzeżeniem, iż każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena (C) 60 %
2 Termin płatności (Tp)
40 %
RAZEM 100 %

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższa ilością przyznanych punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
a) W ramach kryterium „Cena (C)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
C n - najniższa cena (wartość brutto) spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty (wartość brutto) ocenianej.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto za zaoferowaną przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia podaną w formularzu oferty (załączniki nr 1 do SWZ).

b) W ramach kryterium „Termin płatności- Tp” zostaną przyznane punkty według poniższego zestawienia:

Termin płatności Liczba punktów
7 dni 0 pkt
14 dni 20 pkt
21 dni 30 pkt
30 dni 40 pkt

Tp - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 40 pkt.
Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie terminu zadeklarowanego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.
Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.
Minimalny termin płatności 7 dni.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 7 dni to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 7 dniowy termin płatności.
W przypadku zaoferowania terminu płatności dłuższego niż 30 dni to Zamawiający przyzna punktację odpowiednią dla 30 dni.
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + Tp
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
TP – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium –termin płatności
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania SWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o powyższy wzór.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II- Wapno nawozowe/Kreda nawozowa
Obejmuje dostawę wapna nawozowego/kredy nawozowej (CaO -min.50 %) - w ilości 24 tony, w opakowaniach big-bag

4.2.5.) Wartość części: 10800 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44921200-4 - Wapno

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44921200-4 - Wapno

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert – z zastrzeżeniem, iż każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena (C) 60 %
2 Termin płatności (Tp)
40 %
RAZEM 100 %

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższa ilością przyznanych punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
a) W ramach kryterium „Cena (C)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
C n - najniższa cena (wartość brutto) spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty (wartość brutto) ocenianej.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto za zaoferowaną przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia podaną w formularzu oferty (załączniki nr 1 do SWZ).

b) W ramach kryterium „Termin płatności- Tp” zostaną przyznane punkty według poniższego zestawienia:

Termin płatności Liczba punktów
7 dni 0 pkt
14 dni 20 pkt
21 dni 30 pkt
30 dni 40 pkt

Tp - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 40 pkt.
Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie terminu zadeklarowanego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.
Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.
Minimalny termin płatności 7 dni.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 7 dni to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 7 dniowy termin płatności.
W przypadku zaoferowania terminu płatności dłuższego niż 30 dni to Zamawiający przyzna punktację odpowiednią dla 30 dni.
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + Tp
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
TP – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium –termin płatności
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania SWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o powyższy wzór.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Wapno tlenkowe
Obejmuje dostawę wapna tlenkowego (CaO) do dezynfekcji obiektów infrastruktury służącej żubrom - w ilości 800 kg.

4.2.5.) Wartość części: 960 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44921200-4 - Wapno

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44921200-4 - Wapno

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert – z zastrzeżeniem, iż każda część zamówienia będzie oceniana odrębnie - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena (C) 60 %
2 Termin płatności (Tp)
40 %
RAZEM 100 %

1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższa ilością przyznanych punktów, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
a) W ramach kryterium „Cena (C)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
C n - najniższa cena (wartość brutto) spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty (wartość brutto) ocenianej.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto za zaoferowaną przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia podaną w formularzu oferty (załączniki nr 1 do SWZ).

b) W ramach kryterium „Termin płatności- Tp” zostaną przyznane punkty według poniższego zestawienia:

Termin płatności Liczba punktów
7 dni 0 pkt
14 dni 20 pkt
21 dni 30 pkt
30 dni 40 pkt

Tp - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium, przyjmuje się 40 pkt.
Kryterium terminu płatności będzie rozpatrywane na podstawie terminu zadeklarowanego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.
Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni.
Minimalny termin płatności 7 dni.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż 7 dni to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 7 dniowy termin płatności.
W przypadku zaoferowania terminu płatności dłuższego niż 30 dni to Zamawiający przyzna punktację odpowiednią dla 30 dni.
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
Lp = C + Tp
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
TP – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium –termin płatności
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania SWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o powyższy wzór.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ust. 1 i 2 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
b. Posiadają wiedzę i doświadczenie – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
d. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
e. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: . Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555) Wykonawca składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale 6 SWZ, należy złożyć:

L.p. Wymagany dokument
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Ustawy PZP (Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ). Dokumenty wymienione w pkt. 1 składane są wspólnie (wymagania mają być spełnione łącznie).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o których mowa w rozdziale 7 SWZ w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 Specustawy, należy złożyć:

L.p. Wymagany dokument
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1 Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenia i dokument musi być złożony dla każdego z nich oddzielnie.
2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem.
3 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) albo informacja o tym, że Wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ). Lista lub informacja składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.
6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, świadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. 7 i 8 SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider). Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Pełnomocnik powinien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia.

2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, najpóźniej przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zostaną wezwani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego.

4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć osobne oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

5. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający informuje, że wszelka korespondencja na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz na etapie wykonywania umowy, a nadto rozliczenia wykonania przedmiotu umowy będzie prowadzona z liderem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w przepisach ustawy PZP, w szczególności zmiana terminu realizacji w przypadku:
a)działania siły wyższej (powódź, pożar, zmiany obowiązujących przepisów) uniemożliwiającej wykonanie dostaw w określonym pierwotnie terminie,)
b)zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy,
3. Zmiany stawki podatku VAT (zarówno w górę jak i w dół). W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego – bez potrzeby aneksowania niniejszej umowy.
4. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu zakończenia umowy nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.
5.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.