eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szyd這wiec › Przebudowa drogi gminnej nr 400502W 安ini闚-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W ζziska-Zdziech闚 Szyd這wiec, do granicy miejscowo軼i Zastronie w miejscowo軼i 安ini闚, gmina Szyd這wiecOg這szenie z dnia 2023-03-30

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 400502W 安ini闚-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W ζziska-Zdziech闚 Szyd這wiec, do granicy miejscowo軼i Zastronie w miejscowo軼i 安ini闚, gmina Szyd這wiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA SZYDΜWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223391

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: RYNEK WIELKI 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Szyd這wiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6178630

1.5.8.) Numer faksu: 48 6170510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@szydlowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.szydlowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 400502W 安ini闚-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W ζziska-Zdziech闚 Szyd這wiec, do granicy miejscowo軼i Zastronie w miejscowo軼i 安ini闚, gmina Szyd這wiec

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-33b0bd74-cefa-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00158608

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00044001/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 400502W 安ini闚-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W ζziska-Zdziech闚 Szyd這wiec, do granicy miejscowo軼i Zastronie w miejscowo軼i 安ini闚, gmina Szyd這wiec

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Budowa lub modernizacja dr鏬 lokalnych w ramach poddzia豉nia „Wsparcie inwestycji zwi您anych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow wszystkich rodzaj闚 ma貫j infrastruktury, w tym inwestycji w energi odnawialn i w oszcz璠zanie energii” obj皻ego Programem Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33b0bd74-cefa-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl .
W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj Wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-Zam闚ienia, Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szydlowiec.pl (nie dotyczy sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia. Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚 oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.
2. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w Rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie.
3. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne, z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania
i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie, przekazywane w post瘼owaniu lub w konkursie, sporz康za si w postaci:
1) elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne lub 2) jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).
5. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
6. Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie e-Zam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
7. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zwi您ku z prowadzeniem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego jest Burmistrz Szyd這wca, 26-500 Szyd這wiec, pl. Rynek Wielki 1,
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych osobowych, z kt鏎ym mo積a si
kontaktowa pod adresem e-mail: iod@szydlowiec.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy,
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art.18 ust. 2 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO,
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
• w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZD.271.13.2023.PK

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest przebudowa drogi gminnej nr 400502W 安ini闚-Wysoka, ,od drogi powiatowej nr 4022W ζziska-Zdziech闚 Szyd這wiec, do granicy miejscowo軼i Zastronie w miejscowo軼i 安ini闚, gmina Szyd這wiec. Zakres rob鏒 obejmuje w szczeg鏊no軼i:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) podbudowy,
4) nawierzchnia,
5) roboty wyko鎍zeniowe.
Szczeg馧owy zakres, spos鏏 wykonania oraz ilo嗆 rob鏒 obj皻ych przedmiotem zam闚ienia okre郵aj ni瞠j wymienione dokumenty b璠帷e za陰cznikami do niniejszej SWZ:
• projekt budowlany (za陰cznik nr 9 do SWZ),
• szczeg馧owa specyfikacja techniczna (za陰cznik nr 10 do SWZ).
2. Jako element pomocniczy do wyceny rob鏒 budowlanych obj皻ych planowanym zam闚ieniem w za陰czniku nr 11 do SWZ za陰czono przedmiar rob鏒 (w przypadku rozbie積o軼i pomi璠zy przedmiarem, a projektem budowlanym tzn. pomi璠zy ilo軼i rob鏒 przewidzianych w projekcie, a ilo軼i rob鏒 okre郵on w przedmiarze Wykonawca zobowi您any jest do wykonania pe軟ego zakresu rob鏒 zgodnie z dokumentacj projektow).
W przypadku dostrze瞠nia rozbie積o軼i pomi璠zy poszczeg鏊nymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowi您any jest wyst徙i do Zamawiaj帷ego o ich wyja郾ienie przed z這瞠niem oferty. Zamawiaj帷y oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizacje zam闚ienia wszystkich rob鏒 koniecznych dla prawid這wego wykonania zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i w sytuacji, gdy w kt鏎ymkolwiek z dokument闚 przetargowych roboty te zosta造 przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyj皻ej technologii albo zinnych powod闚 jest niezb璠ne dla prawid這wego wykonania zam闚ienia.
Wykonawca obowi您any jest uwzgl璠ni w cenie oferty ca這嗆 prac wynikaj帷ych z dokumentacji projektowej. Za uj璚ie wszystkich prac ponosi odpowiedzialno嗆 tylko i wy陰cznie Wykonawca.
Jednocze郾ie informuje, 瞠 przewidziany do rozbi鏎ki w przedmiarze rob鏒 w poz. 1.4 niesort kamienny stanowi w豉sno嗆 Zamawiaj帷ego i Wykonawca zobowi您any jest do jego odwozu w miejsce wskazane przez Zamawiaj帷ego.
3. Rozwi您ania r闚nowa積e - w przypadku u篡cia w dokumentacji opisuj帷ej przedmiot zam闚ienia odniesie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e z opisywanym. Wykonawca analizuj帷 dokumentacj projektow powinien za這篡, 瞠 ka盥emu odniesieniu u篡temu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz„lub r闚nowa積e".
W przypadku, gdy w dokumentacji opisuj帷ej przedmiot zam闚ienia zosta造 u篡te znaki towarowe, oznacza to, 瞠 s podane przyk豉dowo i okre郵aj jedynie minimalne oczekiwane parametry jako軼iowe oraz wymagany standard. Wykonawca mo瞠 zastosowa materia造 lub urz康zenia r闚nowa積e, lecz o parametrach technicznych i jako軼iowych podobnych lub lepszych, kt鏎ych zastosowanie w 瘸den spos鏏 nie wp造nie negatywnie na prawid這we funkcjonowanie rozwi您a przyj皻ych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, kt鏎y zastosuje urz康zenia lub materia造 r闚nowa積e b璠zie obowi您any wykaza w trakcie realizacji zam闚ienia, 瞠 zastosowane przez niego urz康zenia i materia造 spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
U篡cie w dokumentacji opisuj帷ej przedmiot zam闚ienia etykiety oznacza, 瞠 Zamawiaj帷y akceptuje wszystkie etykiety potwierdzaj帷e, 瞠 dane roboty budowlane, spe軟iaj r闚nowa積e wymagania okre郵onej przez Zamawiaj帷ego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezale積ych nie mo瞠 uzyska okre郵onej przez zamawiaj帷ego etykiety lub r闚nowa積ej etykiety, zamawiaj帷y, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, o ile dany wykonawca udowodni, 瞠 roboty budowlane, kt鏎e maj zosta przez niego wykonane, spe軟iaj wymagania okre郵onej etykiety lub okre郵one wymagania wskazane przez Zamawiaj帷ego.
U篡cie w dokumentacji opisuj帷ej przedmiot zam闚ienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostk oceniaj帷 zgodno嗆 lub sprawozdania z bada przeprowadzonych przez t jednostk jako 鈔odka dowodowego potwierdzaj帷ego zgodno嗆 z wymaganiami lub cechami okre郵onymi w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zam闚ienia oznacza, 瞠 zamawiaj帷y akceptuje r闚nie certyfikaty wydane przez inne r闚nowa積e jednostki oceniaj帷e zgodno嗆. Zamawiaj帷y akceptuje tak瞠 inne odpowiednie 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dost瘼u do certyfikat闚 lub sprawozda z bada, ani mo磧iwo軼i ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost瘼u nie mo瞠 by przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem 瞠 dany Wykonawca udowodni, 瞠 wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj wymogi lub kryteria okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia.
Je瞠li w opisie przedmiotu zam闚ienia uj皻o zapis wynikaj帷y z KNR lub KNNR wskazuj帷y na konieczno嗆 wykorzystywania przy realizacji zam闚ienia konkretnego sprz皻u o konkretnych parametrach Zamawiaj帷y dopuszcza u篡wanie innego sprz皻u o ile zapewni to osi庵ni璚ie zak豉danych parametr闚 projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodno軼i wykonanych prac z dokumentacj techniczn.
4. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawc, lub Podwykonawc, os鏏 na podstawie stosunku pracy
1) Zamawiaj帷y wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac, przez ca造 okres realizacji zam闚ienia, wszystkich os鏏 wykonuj帷ych prace fizyczne, operator闚 sprz皻u bior帷ych udzia w realizacji przedmiotu zam闚ienia.
2) Obowi您ek o kt鏎ym mowa w pkt 1. dotyczy tak瞠 Podwykonawc闚. Wykonawca zobowi您any jest zawrze w ka盥ej umowie o podwykonawstwo na roboty budowlane i us逝gi stosowne zapisy zobowi您uj帷e podwykonawc闚 do zatrudnienia na umow o prac wszystkich os鏏 wykonuj帷ych wskazane wy瞠j czynno軼i.
3) Wykonawca sk豉da wykaz os鏏 oddelegowanych do realizacji zam闚ienia wraz z o鈍iadczeniem o tym, 瞠 s zatrudnieni na podstawie umowy o prac przed przyst徙ieniem do wykonania przedmiotu zam闚ienia.
4) Ka盥orazowa zmiana wykazu os鏏 o kt鏎ym mowa w pkt 3. nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korekt listy os鏏 oddelegowanych do wykonania zam闚ienia do wiadomo軼i Zamawiaj帷ego).
5) W trakcie realizacji zam闚ienia Zamawiaj帷y uprawniony jest do wykonywania czynno軼i kontrolnych odno郾ie spe軟iania przez Wykonawc lub Podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i o kt鏎ych mowa w pkt 1. W celu weryfikacji spe軟iania tych wymaga Zamawiaj帷y uprawniony jest w szczeg鏊no軼i do 膨dania:
- o鈍iadczenia zatrudnionego pracownika,
- o鈍iadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac,
- po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m kopii umowy o prac zatrudnionego pracownika,
- innych dokument闚 zawieraj帷ych informacje, w tym dane osobowe, niezb璠ne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac, w szczeg鏊no軼i imi i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat zawarcia umowy o prac, rodzaj umowy o prac i zakres obowi您k闚 pracownika.
6) Wykonawca na ka盥e wezwanie Zamawiaj帷ego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przed這篡 Zamawiaj帷emu wskazane w pkt 5. dowody w celu potwierdzenia spe軟ienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawc lub Podwykonawc os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i wymienione w pkt 1. Sankcje z tytu逝 niespe軟ienia tych wymaga Zamawiaj帷y okre郵a w projekcie umowy kt鏎y stanowi za陰cznik nr 8 do niniejszej SWZ.
7) W przypadku uzasadnionych w徠pliwo軼i, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc lub Podwykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si o przeprowadzenie kontroli przez Pa雟twow Inspekcj Pracy.
8) Wykonawca do realizacji zam闚ienia powinien zatrudni osoby, kt鏎ych dane osobowe ma prawo przetwarza na podstawie odr瑿nych przepis闚 oraz kt鏎e wyra膨 zgod na przetwarzanie przez Zamawiaj帷ego ich danych osobowych. Osoba/y, kt鏎a/e takiej zgody nie wyra膨/j nie mo瞠/mog bra udzia逝 w wykonywaniu zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Zamawiaj帷y dokona oceny ofert przyznaj帷 punkty w ramach poszczeg鏊nych kryteri闚 oceny ofert wed逝g algorytm闚 i wag opisanych w punkcie 18 SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) Zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie.
2) Uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku w ww. zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza ni 1.800.000,00 z (s這wnie: jeden milion osiemset tysi璚y z這tych).
4) Zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca spe軟ia warunek w zakresie:
a) zdolno軼i technicznej je瞠li Wykonawca wyka瞠 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat, przed up造wem terminu sk豉dania ofert a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi w zakresie min. wykonania podbudowy, nawierzchni jezdni asfaltowej, row闚 odwadniaj帷ych i zjazd闚 o warto軼i nie mniejszej ni 1.800.000,00 z (s這wnie: jeden milion osiemset tysi璚y z這tych),
b) zdolno軼i zawodowej je瞠li Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej jedn osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i drogowej.
(Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie si uprawnienia wydane na podstawie Rozporz康zenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, lub odpowiadaj帷e im uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze瞠niem art. 12a oraz innych przepis闚 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p騧n. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023r., poz. 334 ).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis z w豉軼iwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
2. O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 3 do niniejszej SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Dokument potwierdzaj帷y 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni 1.800.000,00 z (s這wnie: jeden milion osiemset tysi璚y z這tych).

2. Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ych roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne dokumenty wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 4 do niniejszej SWZ.

3. Wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie rob鏒, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o postawie do dysponowania tymi osobami wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do niniejszej SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie stawia wymogu przed這瞠nia wraz z ofert przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Oferta musi zawiera nast瘼uj帷e o鈍iadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – zgodny z za陰cznikiem nr 1 do SWZ,
2) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1 SWZ,
3) Zobowi您anie o kt鏎y, mowa w pkt 10.4 SWZ (je瞠li dotyczy),
4) Pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawc闚/Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego zgodnie z pkt 9.2 SWZ (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.

2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
1) o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w pkt. 9.1 SWZ sk豉da z ofert ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
2) w przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt 7.3 SWZ Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. W przypadku gdy ofert sk豉da sp馧ka cywilna, a pe貫n zakres prac wykonaj wsp鏊nicy wsp鏊nie w ramach umowy sp馧ki o鈍iadczenie powinno potwierdza ten fakt. O鈍iadczenie nale篡 z這篡 wg wymog闚 za陰cznika nr 7 do SWZ,
3) zobowi您ani s oni na wezwanie Zamawiaj帷ego, z這篡 podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w pkt. 9.3 SWZ, przy czym podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa:
• w pkt. 9.3.1 SWZ sk豉da odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/- spe軟ienie warunku,
• w pkt. 9.3.2 SWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

3. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo軼i wprowadzenia zmian do umowy , na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz wed逝g postanowie zawartych w projekcie umowy, kt鏎y stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-14 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za pomoc Platformy e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-13

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.