eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276567632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolnych Wałów 11

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2e4f763-a618-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2e4f763-a618-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087009

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 007/PZ/2023/ZBM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1056598,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.
4. Przewidywany zakres prac obejmuje w szczególności:
roboty murarsko-tynkarskie, malarskie, posadzkarskie,
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i gazowe,
roboty instalacyjne: instalacja elektryczna,
prace stolarskie,
roboty zduńskie,
inne, uzgodnione indywidualnie z Zamawiającym.
6. Zlecenie na wykonanie robót będzie sporządzone przez służby techniczne Zamawiającego na podstawie: protokołu typowania, wytycznych z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Urzędu Miasta, karty stanu technicznego lokalu. Zlecenie/zlecenia zostaną wystawione w terminie od 7 do 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem zapisów określonych w pkt.8.
7. Wykonanie robót bez zlecenia będzie upoważniało Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę na te roboty.
8. Do każdego zlecenia Wykonawca przedstawi ofertę cenową w formie kosztorysu ofertowego do akceptacji, w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (program do kosztorysowania). Wykonawca dostarcza kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. Zakres kosztorysu zgodny z protokołem typowania. Kosztorys winien zostać przesłany w wersji elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres email. Kosztorys winien zostać sporządzony w wersji edytowalnej w programie kosztorysowym.
9. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w formie podanej w pkt.6 zgodny z zakresem robót określonym w protokole typowania w ciągu 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu. Protokół typowania zostanie przekazany Wykonawcy w dniu sporządzenia.
10. Zakres robót określony przez Zamawiającego nie może być przez Wykonawcę samowolnie zmieniony. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.
11. Rozliczenie robót po ich zakończeniu i odbiorze przez inspektora.
12. Do faktury za wykonane roboty musi być podłączony protokół odbioru robót, zlecenie, opinia kominiarska, próba szczelności instalacji gazowej, protokół z pomiaru instalacji elektrycznej oraz zatwierdzony kosztorys zamienny z obmiarem robót.
13. W sprawach spornych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rachunki/ faktury do wglądu (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w wymienione dokumenty w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona rażąca różnica w zastosowanych materiałach względem oferowanych i wycenionych w kosztorysie np. producent, model, etc., Sytuacja dotyczy również rachunków za przyjęcie odpadów na wysypisko.
14. Zamawiający dopuszcza następujące maksymalne wartości netto wybranych urządzeń: bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa: 180zł/szt., bateria wannowa: 240zł/szt., kuchnia gazowa lub elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem: 860zł/szt., piec gazowy wody przepływowej wieloczerpalny: 860zł/szt., urządzenie sanitarne porcelanowe „kompakt”: 380zł/szt., wanna blaszana emaliowana: 380zł/szt., zlewozmywak blaszany emaliowany 2 komorowy: 240zł/szt. Wszystkie urządzenia w I gatunku.
15. Koszt wymiany stolarki okiennej nie może przekroczyć kwoty 850 netto/m2 (materiały + robocizna: demontaż starych okien, montaż nowych okien; w tym montaż nawiewników i obróbka). Stolarka winna spełniać warunki: okna i drzwi balkonowe trójszybowe o współczynniku (dla całego okna a nie oddzielnie dla poszczególnych elementów składowych) Uw 0,9 W/(m2K).
16. Koszt wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej nie może przekroczyć 550,00zł/szt. netto (materiały + robocizna: demontaż starych drzwi, montaż nowych drzwi oraz obróbka).
17. Koszt wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej nie może przekroczyć 1.460,00 zł/szt. netto (materiały + robocizna: demontaż starych drzwi, montaż nowych drzwi i obróbka).
18. Roboty muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów.
20. Zakres robót winien zostać sporządzony przez Wykonawcę po dokonaniu „oględzin” lokalu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 528299,05 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SWZ:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.
4. Przewidywany zakres prac obejmuje w szczególności:
roboty murarsko-tynkarskie, malarskie, posadzkarskie,
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i gazowe,
roboty instalacyjne: instalacja elektryczna,
prace stolarskie,
roboty zduńskie,
inne, uzgodnione indywidualnie z Zamawiającym.
6. Zlecenie na wykonanie robót będzie sporządzone przez służby techniczne Zamawiającego na podstawie: protokołu typowania, wytycznych z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Urzędu Miasta, karty stanu technicznego lokalu. Zlecenie/zlecenia zostaną wystawione w terminie od 7 do 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem zapisów określonych w pkt.8.
7. Wykonanie robót bez zlecenia będzie upoważniało Zamawiającego do odmowy przyjęcia faktury wystawionej przez Wykonawcę na te roboty.
8. Do każdego zlecenia Wykonawca przedstawi ofertę cenową w formie kosztorysu ofertowego do akceptacji, w formie papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (program do kosztorysowania). Wykonawca dostarcza kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. Zakres kosztorysu zgodny z protokołem typowania. Kosztorys winien zostać przesłany w wersji elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres email. Kosztorys winien zostać sporządzony w wersji edytowalnej w programie kosztorysowym.
9. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową w formie podanej w pkt.6 zgodny z zakresem robót określonym w protokole typowania w ciągu 3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu. Protokół typowania zostanie przekazany Wykonawcy w dniu sporządzenia.
10. Zakres robót określony przez Zamawiającego nie może być przez Wykonawcę samowolnie zmieniony. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.
11. Rozliczenie robót po ich zakończeniu i odbiorze przez inspektora.
12. Do faktury za wykonane roboty musi być podłączony protokół odbioru robót, zlecenie, opinia kominiarska, próba szczelności instalacji gazowej, protokół z pomiaru instalacji elektrycznej oraz zatwierdzony kosztorys zamienny z obmiarem robót.
13. W sprawach spornych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rachunki/ faktury do wglądu (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w wymienione dokumenty w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona rażąca różnica w zastosowanych materiałach względem oferowanych i wycenionych w kosztorysie np. producent, model, etc., Sytuacja dotyczy również rachunków za przyjęcie odpadów na wysypisko.
14. Zamawiający dopuszcza następujące maksymalne wartości netto wybranych urządzeń: bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa: 180zł/szt., bateria wannowa: 240zł/szt., kuchnia gazowa lub elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem: 860zł/szt., piec gazowy wody przepływowej wieloczerpalny: 860zł/szt., urządzenie sanitarne porcelanowe „kompakt”: 380zł/szt., wanna blaszana emaliowana: 380zł/szt., zlewozmywak blaszany emaliowany 2 komorowy: 240zł/szt. Wszystkie urządzenia w I gatunku.
15. Koszt wymiany stolarki okiennej nie może przekroczyć kwoty 850 netto/m2 (materiały + robocizna: demontaż starych okien, montaż nowych okien; w tym montaż nawiewników i obróbka). Stolarka winna spełniać warunki: okna i drzwi balkonowe trójszybowe o współczynniku (dla całego okna a nie oddzielnie dla poszczególnych elementów składowych) Uw 0,9 W/(m2K).
16. Koszt wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej nie może przekroczyć 550,00zł/szt. netto (materiały + robocizna: demontaż starych drzwi, montaż nowych drzwi oraz obróbka).
17. Koszt wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej nie może przekroczyć 1.460,00 zł/szt. netto (materiały + robocizna: demontaż starych drzwi, montaż nowych drzwi i obróbka).
18. Roboty muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego.
19. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów.
20. Zakres robót winien zostać sporządzony przez Wykonawcę po dokonaniu „oględzin” lokalu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 528299,05 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95842,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107139,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95842,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo-Budowlany PIOTR BOGUSZEWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 271166851

7.3.3) Ulica: Jesionowa 24

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 570562,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85193,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85193,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85193,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowo- Usługowym „POG- TECH” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276930297

7.3.3) Ulica: Orląt Śląskich 44

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 570562,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.