eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługa cateringowa dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii VIII Wrocławskie Seminarium KarnoprocesoweOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa cateringowa dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.rochala@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringowa dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii VIII Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be933665-cee3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Usługa cateringowa dla 150 osób w trakcie konferencji organizowanej w dniu 17.04.2023 roku – VIII Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej
dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings, w wierszu oznaczonym
tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wym tech i org wysyłania i odbierania
dok. elektr., elektr kopii dok. i ośw. oraz inf przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instr dla użytk dostępnych pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2.Zam, zgodnie z RPRMz dnia30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania inf oraz wymagań tech dla dok elektr
oraz środków kom elektr w post o udzielenieZPlub konkursie(Dz. U. z 2020r. poz. 2452),określa niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platf,tj.:
a)stały dostęp do sieci Int o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PClubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor IntelIV2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7,MacOsx104,Linux,lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka int niż InternetExplorer
d)włączona obsługaJavaScript
e)zainstalowany programAdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików.pdf,
3.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS1.3.
4.Oznaczenie czasu odb danych przez platf zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss)gen wg.czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegaremGUM.
5. Wyk, przystępując do post o udzielenieZP:
a)akceptuje warunki korzystania z Platf określone w Reg zam na stronie int Platf w zakładce„Regulamin"oraz uznaje go za wiążący,
b)zapoznał i stosuje się do Instr składania ofert/wniosków dostępnej na Platf
6. Maks rozm jednego pliku przesyłanego za pośr dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi150MB
natomiast przy kom wielkość pliku to maks500MB.
7. Zam nie ponosi odp za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instr korzystania z Platf, w szczeg za sytuację, gdy Zam zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zam za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w post, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221UPZP.
8.Zam inf, że instr korzystania z Platf dotyczące w szczeg logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w post przy użyciu Platf znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wyk" na stronie int pod adr:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Wsparcia techn udziela jej dostawca:Centrum Wsparcia Klienta Platf: platformazakupowa.pl;tel. 22 101 02 02;e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
10.We wszelkiej koresp związanej z post Zam i Wyk posługują się nr post: BZP.2711.20.2023.MR
11. Komunikacja między Zam a Wyk w szczeg w zakresie przesłania:
a)Zam wniosków o wyjaśnienie treściSWZ
b)odp na wezwanie Zam do złożenia podmiotowych środków dowodowych
c)odp na wezwanie Zam do złożenia/poprawienia/uzupełnienia ośw, o którym mowa w art.125ust.1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dok lub ośw. składanych w post
d)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot treści ośw, o którym mowa w art.125ust.1 lub złożonych podmiotowych środków
dowodowych lub innych dok lub ośw składanych w post
e)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych
f)odp na inne wezwania Zam wynikające z uPzpg)wniosków, inf, ośw Wyk
h)odwołania/inne;
odbywa się za pośr Platf i formularza: „Wyślij wiadomość do Zam”
12.Za datę przekazania ośw, wniosków, zawiadomień oraz inf przyjmuje się datę ich przesłania za pośr Platf poprzez „Wyślij
wiadomość do zam”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zam.
13.Zam będzie przekazywał Wyk inf za pośr Platf
. Inf dotyczące odp na pytania, zmianySWZ, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zam będzie zamieszczał na platformie w sekcji„Komunikaty”. Koresp, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny Wyk, będzie przekazywana za pośr Platf do konkretnego Wyk.
14. Wyk jako podmiot prof ma obowiązek spr kom. i wiad. bezp na Platf przesłanych przez Zam, gdyż system powiadomień może
ulec awarii lub powiad może trafić do SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Usługi
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski - informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Moż

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danychosobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2711.20.2023.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 434733,04 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 21506,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi cateringowej dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 17 kwietnia 2023 roku w pomieszczeniach Zamawiającego w związku z organizacją konferencji naukowej – VIII Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego pt. „Autorytarny proces karny. Rzetelność procesu karnego w państwie niepraworządnym”.
2. W ramach usługi Wykonawca zapewni:
a) serwis gastronomiczny,
b) stoły, nakrycie stołów (warniki, patery, obrusy, serwetniki, serwetki),
c) zastawę porcelanową lub ceramiczną oraz szklaną, sztućce metalowe,
d) sprzątanie po zakończonych posiłkach.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”.
4. Szczegółowy zakres obowiązków, wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55330000-2 - Usługi kawiarniane

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena (C).
Zamawiający dokona oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 100
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty;
100- współczynnik wynikający z przyjętej wagi za kryterium cena.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę.
3. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
4. Wartości C, będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
5. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że składając ofertę dodatkową Wykonawca nie może zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w złożonej wcześniej ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. OŚWIADCZENIA I PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy uPzp, nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OFERTA SKŁADA SIĘ Z:
1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp - Załącznik nr 2 do SWZ.
3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XI SWZ.
4. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rozdział XI SWZ Punkt 7.1. stosuje się.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.