eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pajęczno › Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie - etap I.Ogłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie – etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306526

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 13/15

1.5.2.) Miejscowość: Pajęczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-330

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozpajeczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozpajeczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie – etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0990a9df-d2b2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066715/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa pomieszczeń I piętra Szpitala Powiatowego w Pajęcznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostępność Plus dla zdrowia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/612686

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy
zakupowej.Oferty, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wstępne dot. spełniania
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Ofertę,
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie,
oświadczenie wstępne, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a.stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10,d. włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za
pomocą protokołu TLS 1.3.,g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 37.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:1) administratorem danych osobowych
jest Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno;2) dane kontaktowe inspektora
ochrony danych: iod@spzozpajeczno.pl;3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.), dalej „ustawa Pzp”;5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek
podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) osobie, której dane osobowe dotyczą posiada: na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO;9) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.37.2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14
RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne
oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do swz).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pierwszego piętra Szpitala w Pajęcznie.
Remont obejmuje gruntowną wymianę wszystkich okładzin ściennych, sufitowych oraz podłóg wraz
z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej. Remont przewiduje wymianę instalacji elektrycznych
oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno –wywiewnej i wywiewnej. Po
przebudowie pierwsze piętro budynku szpitala nie zmieni zasadniczo przeznaczenia i w dalszym
ciągu będzie pomieszczeniami na potrzeby lecznictwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony jak Wykonawcy wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
6.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
6.1.4.1 w zakresie doświadczenia (wykonanych robót):
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
-
w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę na rzecz instytucji publicznej o wartości nie
mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda.
6.1.4.2 w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponowanie:
– osobami, które pełnić będą funkcję kierowników robót posiadających uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) konstrukcyjno – budowlanej,
b) konstrukcyjno – budowlanej,
c) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości:
• 10 000,00 zł PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/100),
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
16.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy, a
w szczególności w przypadku:
1) zmian określonych w § 9 niniejszej umowy,
2) zmiany kierownika robót, o której mowa w § 5 niniejszej umowy,
3) zmiany ustawowej stawki VAT oraz kwoty brutto wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 4 niniejszej umowy,
4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej umowy,
5) zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 9, § 10 i § 7 ust. 3 niniejszej umowy,
6) zmiany Podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa zgodnie z § 8 niniejszej umowy,
7) zajścia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) otrzymania przez Zamawiającego na cześć lub całość przedmiotu umowy dofinansowania – wówczas Strony przewidują możliwość wystawienia przez wykonawcę odrębnych faktur VAT obejmujących dofinansowaną część przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/612686

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.