eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleszyce › Dostawa kruszyw na drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkoweOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszyw na drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016609

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 4B

1.5.2.) Miejscowość: Oleszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-630

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48166311660

1.5.8.) Numer faksu: +48166311661

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oleszyce@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://oleszyce.krosno.lasy.gov.pl/en/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszyw na drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3f8fcdd-cec2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00403330/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa kruszyw na drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce lub przy użyciu poczty elektronicznej: oleszyce@krosno.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń do Wykonawcy może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego, email: rafal.cisek@krosno.lasy.gov.pl, radoslaw.antonik@krosno.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można skompresować zgodnie z pkt. 13.11), przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w jednej wiadomości wynosi 30 MB.
Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się datę ich odebrania przez serwer poczty przychodzącej Zamawiającego lub złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce
Zamawiający, niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce, tj.:
a: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b: komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c: zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d: włączona obsługa JavaScript,
e: zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f: Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g: oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym ze wskazanych przez Zamawiającego formacie danych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą powinny być sporządzone z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
Wykonawca składa ofertę, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą na Platformie - za pośrednictwem Formularza do składania oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce, poprzez dołączenie załącznika.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. - dalej „RODO") Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Oleszyce z siedzibą w Oleszycach, ul. Zielona 4B, 37-630 Oleszyce reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleszyce. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail; oleszyce@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem 16 631 16 60 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl
2) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 -19 oraz 74 – 76 ustawy PZP.
6) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
7) Niezależnie od postanowień pkt 6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8) Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem nm1e1szego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
9) Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
13) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b. do sprostowania swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12) Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw wg specyfikacji poniżej na drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkowe położone na teren działania Nadleśnictwa Oleszyce w celu prawidłowego utrzymania ich stanu technicznego:
- piasek w ilości - 550 m3
- mieszanka kruszywa o gr. 0 - 63 mm w ilości - 150 m3
- tłuczeń sortowany o gr. 31,5 - 63 mm w ilości - 900 m3
Sposób realizacji zamówienia:
a) Dostawy odbywać się będą partiami o wielkości do 200m3 kruszywa (łącznej dla wszystkich zamawianych kruszyw) na podstawie bieżących zleceń wystawionych przez Zamawiającego – według bieżących potrzeb od dnia podpisania umowy. Maksymalny termin dostawy poszczególnych partii kruszyw wynosi nie więcej niż 5 dni.
b) Ogólna lokalizacja miejsca dostaw: drogi leśne, składy drewna oraz szlaki zrywkowe na terenie Nadleśnictwa Oleszyce (Gmina Oleszyce, Gmina Stary Dzików oraz Gmina Cieszanów położone w Powiecie Lubaczowskim).
c) Termin dostawy poszczególnych partii materiału, ilość oraz szczegółową lokalizację dostawy każdorazowo określi Zamawiający na piśmie wysłanym pocztą elektroniczną poprzez zlecenie dokonane przez osobę odpowiedzialną za koordynowanie dostaw z ramienia Zamawiającego.
d) Odbiór kruszywa będzie odbywał się przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego (leśniczego lub podleśniczego) poprzez pomiar kruszywa na samochodzie (długość x szerokość x wysokość ładunku). Pomierzona w ten sposób ilość materiału będzie podstawą do wystawienia dokumentu WZ, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę oraz rozliczana będzie realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego rodzaju, ilości i jakości dowiezionego materiału (dokument typu: Wz z adnotacją: bez uwag podpisany przez właściwego miejscowo leśniczego lub podleśniczego).
e) Warunki opisane w punkcie (pkt. c oraz d) są obowiązkowe a dostawa niepotwierdzona odbiorem ze strony Zamawiającego będzie uważana jako niewykonana.
f) W przypadku niezgodności stron co do pomierzonej ilości dostarczonego materiału jak i jakości powołana będzie komisja 3 osobowa złożona z przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego, której zadaniem będzie ponowny pomiar i obliczenie ilości dostarczonego materiału.
g) Kruszywo należy dostarczyć w wyznaczone miejsce oraz rozładować poprzez wypełnienie kolein, wyrw i innych ubytków w konstrukcji drogi, szlaków zrywkowych oraz składów drewna poprzez w miarę równe rozścielenie kruszywa z samochodu w miejscu wskazanym przez leśniczego lub podleśniczego (rozścielenie kruszyw nie będzie wymagało zaangażowania dodatkowego sprzętu Dostawcy). Osoba upoważniona przez Zamawiającego (leśniczy lub podleśniczy) może zlecić Dostawcy inną dowolną formę rozładunku partii kruszyw w ramach bieżącego zlecenia (pryzmowanie całej partii kruszywa w wyznaczonym miejscu placu składowego, drogi leśnej lub szlaku zrywkowego lub partiami w kilku miejscach).
h) Zamawiający żąda, aby wszystkie zamówienia były realizowane samochodami o ładowności do 20 ton, ze względu na stan techniczny dróg dojazdowych uniemożliwiający wjazd samochodami o wyższej ładowności.
i) Wymagania jakościowe dotyczące zamawianych kruszyw, opisane są szczegółowo w Polskich Normach:
- mieszanka kruszywa o gr. 0 - 63 mm oraz tłuczeń sortowany o gr. 31,5 - 63 mm musi odpowiadać wymaganiom opisanym w Polskiej Normie:
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
- piasek musi odpowiadać wymaganiom opisanym w Polskiej Normie:
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4.4. W stosunku do zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji będą takie same kruszywa (piasek, mieszanka kruszywa, tłuczeń sortowany), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone dostawy wszystkich kruszyw, niektórych lub tylko jednego ze wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 80% wartości umowy określonej zgodnie z § 3 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych kruszyw zawarte w formularzu ofertowym.`
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu dostawy poszczególnych zamówionych partii materiału

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Warunek ten w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności maksimum 20 ton.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach o których mowa w pkt 9.2 SWZ, złożonych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w pkt 7 i 8 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w pkt 7 i 8 SWZ.
2. Wykaz urządzeń technicznych
Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3. Pełnomocnictwo
Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących okolicznościach:
1) Zmiany w przedmiocie zamówienia, wskazanego w umowie wynikające z:
a. ujawnienia błędu Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia, niemożliwego do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty;
b. gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
c. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego;
d. potrzeby zmian ilościowych poszczególnych kruszyw w zależności od potrzeb.
2) Konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej:
a. okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego;
b. gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej.
c. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw;
d. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w punktach a-c termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3) Konieczności zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że ma wpływ na koszty wykonania zamówienia i wiąże się z:
a. zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d. zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
e. zmianą opisaną w pkt. 1.1 lit. d.
4) Pozostałe zmiany:
a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy maksymalnie o 20%. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone do rozmiaru rzeczywistego zamówienia.
5) Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osób uprawnionych do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron.
6) Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany opisanej w pkt. 1.1 ppkt d.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy. https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_oleszyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8.6. W oparciu o art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tej ustawy albo zamieszczonych w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzeniu nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i nie-zależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), stosuje się sankcje polegające na tym, że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:
a: wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
b: którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
c: którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania.
d: Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 8.6.
8.7. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 8.6. Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.