eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki "Ogłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki "

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamek@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa polegająca na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki "

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c780349-ced2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097840/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni w obiektach zarządzanych przez Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej ("Portalu").
Portal jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu
Do założenia konta wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód).
Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym (w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków) odbywa się za pośrednictwem konta utworzonego na Portalu.
Po otwarciu ofert komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu (zakładka „Korespondencja”). Przesyłane dokumenty są widoczne dla Wykonawcy w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
Korzystanie z Portalu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Szczegółowy opis komunikacji, znajduje się w pkt. 13 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do założenia konta wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód).
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Portalu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód).
Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
1 w zakresie podstawowym – przegląd , pobieranie i załączanie dokumentów:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć RAM minimum 3 GB, taktowanie procesora minimum 1500 MHz, jeden z systemów operacyjnych: Linux Kernel 4.0, Windows 7 lub MacOS 10.12 - albo ich nowsze wersje;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 albo Google Chrome ver. 66 lub jej wersje późniejsze albo Mozzilla Firefox ver. 65 lub jej wersje późniejsze albo Opera ver. 58 lub jej wersje późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 lub jej wersje późniejsze
d) zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader lub inne umożliwiające obsługę plików .pdf;
e) włączona obsługa JavaScript.
Wykonawca w celu złożenia oferty i prowadzenia w niniejszym postępowaniu komunikacji z Zamawiającym rejestruje się na Portalu i zakłada konto działając wedle instrukcji zawartej w Rozdziale 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, adres: Wawel 5,31-011 Kraków, telefon: 12 422 51 55, fax: (12) 421 51 77, NIP: 6750004459; REGON:000276009 email:zamek@wawelzamek.pl, adres strony internetowej: www.wawel.krakow.pl 2. W sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e mail: iod@wawelzamek.pl.3 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach.5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. 6 Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami
Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.8Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-12/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki, polegająca na:
a) utrzymaniu, pielęgnacji bieżącej zieleni niskiej i wysokiej (zachowawczej, sanitarnej, ochronno- profilaktycznej) i
b) nasadzeniach,
w następujących grupach/kategoriach zieleni: powierzchnie trawiaste (parkowo-ozdobne, dywanowe, na terenach płaskich oraz stokach o różnym stopniu nachylenia, rabaty bylinowe (w tym skalne), rabatowe rośliny sezonowe i cebulowe, rośliny pojemnikowe, róże, pnącza,
c) dostawie materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia
d) systematycznym wywozie odpadów ogrodniczych i wykonywaniu wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów wraz z ich zagospodarowaniem
W zakresie całosezonowej pielęgnacji i konserwacji zamówienie dotyczy terenów zieleni Wzgórza Wawelskiego a w oddziałach terenowych (Pieskowa Skała, Stryszów) dotyczy wybranych prac ogrodniczych, specjalistycznych (np. pielęgnacja i ścinka drzew, usuwanie metodą alpinistyczną odrośli ze skał/skarp ) i interwencyjnych .
W O/Stryszów planuje się pielęgnację drzew, cięcie żywopłotu i koszenie części terenu resztówki parku, w O/Pieskowa Skała: ścinkę i pielęgnację drzew, prace na stokach wzgórza zamkowego.
Wymagany minimalny termin gwarancji na wykonane prace wynosi:
a) pielęgnacja terenów zieleni na Wawelu w tym nasadzenia roślin dostarczonych przez Wykonawcę (cebulowe, krzewy, krzewinki, byliny) - 12 miesięcy;
b) pielęgnacja drzew w obiektach Zamawiającego- 24 miesiące;
c) posadzenie drzew przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego – 36 miesięcy;
d) pozostałe prace - 12 miesięcy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z kompletem załączników) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art 214 ust 1 pkt 7 w związku z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w okresie do 16 miesięcy od udzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, Zamawiający może dodatkowo udzielić wykonawcy zamówienia polegającego na pielęgnacji zieleni niskiej, koszeniu trawników, pielęgnacji drzew w obiektach Zamku, pracy sprzętu, zakupie materiałów, załadunku i wywozie odpadów. W momencie, gdy wyniknie taka potrzeba, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o sporządzenie oferty na realizację dodatkowych usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia działań w zakresie usunięcia awarii i zagrożenia bezpieczeństwa CPD

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób, które zostaną skierowane do wykonywania zamówienia w charakterze osób wykonujących prace techniczne dotyczące pielęgnacji zieleni niskiej DP-O

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych),
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.: obejmującą całosezonową pielęgnację i konserwację zieleni wysokiej, w tym drzew oraz zieleni niskiej - w tym trawników i rabat kwiatowych o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 zł netto, realizowaną w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Przez „całosezonową pielęgnację” Zamawiający rozumie wykonanie w ramach usługi objętej jednym kontraktem, w jednym obiekcie, prac: wiosennych, następnie czynności w ramach sezonu wegetacyjnego oraz czynności zakończenia sezonu wegetacyjnego i przygotowania do okresu zimowego.
Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji przedmiotu zamówienia w roli osoby kierującej pracami stanowiącymi przedmiot zamówienia, spełniającą wymogi określone w art.37b ust. 1-2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. z 2021 r. poz. 710, 954);
co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli osób wykonujących prace techniczne dotyczące pielęgnacji i konserwacji zieleni wysokiej (drzew), spełniającymi wymogi określone w art. 37b ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
co najmniej czterema osobami, które zostaną skierowane do wykonywania przedmiotu zamówienia w charakterze osób wykonujących prace techniczne dotyczące pielęgnacji zieleni niskiej, posiadającymi świadectwo, tytuł zawodowy, dyplom zawodowy albo potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni albo które mogą wykazać się stosownym doświadczeniem polegającym na wykonywaniu przez okres co najmniej 24 miesięcy pracy przy pielęgnacji lub nasadzeniach roślin ozdobnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
b) Sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c) Sporządzony według wzorów stanowiących Załącznik nr 7a – 7c do niniejszej Specyfikacji wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
9.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:
- w pkt 9.7 lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- w pkt. 9.7 lit. e) składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych
9.9 Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9.10 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
9.11 Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
9.12 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2, dane umożliwiające dostęp do tych środków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.
9.13 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.2 niniejszej Specyfikacji, wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 15.5 lit a);
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
d) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 10.3, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 15.5 a);
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji;
f) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 9.2., 10.10. i 12.3. niniejszej Specyfikacji (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 , art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 7 niniejszej Specyfikacji.
3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4 W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
- w pkt. 7.3 i 7.4 niniejszej Specyfikacji wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- w pkt. 7.4 niniejszej Specyfikacji wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.7, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 9.7 pkt a) – c) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.4 niniejszej Specyfikacji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisany został we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zamekkrolewskinawawelu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w Rozdziale 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Opis sposobu przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach zawarty jest w Rozdziale 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.