eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przebudowa i remont części pomieszczeń Parteru w budynku wysokim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwum zakładowego (ZP/07/2023)Ogłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont części pomieszczeń Parteru w budynku wysokim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwum zakładowego (ZP/07/2023)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszkańska 17/25

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-433

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: (42) 61 61 400

1.5.8.) Numer faksu: (42) 616 14 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adm@krwiodawstwo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont części pomieszczeń Parteru w budynku wysokim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwum zakładowego (ZP/07/2023)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e14c9e11-cee9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076196/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa i remont części pomieszczeń Parteru w budynku wysokim RCKiK w Łodzi z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwum

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa jakości świadczeń w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez unowocześnienie infrastruktury” nr POIS.11.03.00-00-0166/22 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej „Platformą”.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale VII SWZ.
W rozdziale VII pkt 11 SWZ przedstawiono niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/07/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a następnie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie części pomieszczeń Parteru w budynku wysokim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (RCKiK), ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwum zakładowego.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
3. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu dokonania oględzin pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy i remontu. Szczegółowe informacje na temat wizji lokalnej zostały zawarte w rozdz. II.16 SWZ. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp): w ramach tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.3 (l.p. 1 i 2 tabeli) SWZ.
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp): w ramach tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V.3 (l.p. 3 tabeli) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (co najmniej 500.000,00 zł.), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3.000.000,00 zł.
3. Wykaz robót budowlanych (wg zał. nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie pomieszczeń (w formule „zaprojektuj i wybuduj”), wykonywane w obiektach użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto; wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ).
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg. zał. nr 4 do SWZ), składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego, wraz z oświadczeniem podmiotu trzeciego, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w odpowiednim zakresie (wg. zał. nr 2 i 3 do SWZ).
3) Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg. zał. nr 5 do SWZ).
4) Oryginał pełnomocnictwa w wersji elektronicznej lub elektroniczna kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny
5) Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 25.500,00 zł. Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera SWZ (rozdz. IX)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Warunki określone w art. 57 pkt 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.
3) Warunki określone w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
5) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (określonych w rozdz. V SWZ pkt 3 - l.p. 3 tabeli ), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości max. 30% wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy wskazującego:
a) wartość planowanej zaliczki;
b) zakres robót będący przedmiotem zaliczki wynikający z zatwierdzonego harmonogramu rozliczenia zaliczki opracowanego na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót;
c) termin i sposób rozliczenia zaliczki;
d) formę zabezpieczenia zaliczki;
e) numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona przelewu zaliczki.
3. Zabezpieczenia zaliczki może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
e) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.2018.2017).
4. Oryginały dokumentów potwierdzających zabezpieczenie zaliczki wykonawca składa Zamawiającemu.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania części zamówienia, na poczet którego została przyznana zaliczka.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Pzp (art. 455) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następującym zakresie:
1) zm. umówionego wynagrodzenia 2) zm. zakresu rzeczowego Umowy
3) zm. wymaganego terminu zakończenia real. Przedmiotu Umowy (PU)
4) zm. sposobu realizacji Umowy,w tym zm. technologiczne oraz zm. w przedmiarach robót nie będące zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
5) innych zm. Umowy, w tym związanych ze zm. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na real. PU
2. Zmiany,o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) wystąpienia zm. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na real. PU
2) dojdzie do zm. obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, Strony odpowiednio zmienią cenę Umowy. Cena netto nie ulegnie zmianie
3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zm. będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony
4) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zm. w OPZ, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia
5) koniecznością wykonania zam. dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zam. podstawowego lub innych zam. powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne i celowe i które mają wpływ na termin real. PU,
Strony uzgodnią treść zm. Umowy, w tym wysokość wynagrodzenia za prace dodatkowe, które będzie rozliczone w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
6) wystąpieniem okoliczności,związanych z działaniem organów administracji,w szczególności:
a) przekroczeniem terminów przez organy administracji w wydawaniu decyzji, zezwoleń itp.
b) odmową wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień m.in. na skutek błędów w OPZ
7) wydłużenie terminu odbioru końcowego ponad termin wskazany w Umowie,w tym wydłużenie terminu na usunięcie wad i usterek podczas odbioru końcowego
8) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie (przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności,które powstały po zawarciu Umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć,takich jak:
powodzie,huragany,trzęsienia ziemi i inne nieoczekiwane i gwałtowne wydarzenia atmosferyczne,geologiczne czy hydrologiczne,działania wojenne)
9) wystąpieniem okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności
10) zm. warunków real. i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędną do prawidłowej real. zam. związaną z:
a) koniecznością zapewnienia bezp. lub zapobieżenia awarii;
b) koniecznością spowodowaną zm. obowiązujących przepisów prawa powodującą, że real. PU w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
c) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
d) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron Umowy okoliczności powodujących niecelowość,zbędność, czy bezzasadność real. poszczególnych elementów PU z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów PU
e) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej,za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zg. z SWZ
3. Wszelkie zm. i uzup. Umowy z zastrzeżeniem wyjątków w niej określ. wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.