eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › Usługi utrzymania czystości, obsługi portierskiej oraz usługi gospodarcze w budynkach zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w KnurowieOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi utrzymania czystości, obsługi portierskiej oraz usługi gospodarcze w budynkach zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271216856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Floriana 4

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.posmyk@mzglia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzglia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi utrzymania czystości, obsługi portierskiej oraz usługi gospodarcze w budynkach zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce634aea-cef0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118796/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonywanie usług gospodarczych, utrzymania porządku i czystości oraz obsługi portierskiej w budynkach użytkowych i mieszkalno - użytkowych zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikacji niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zatem nie precyzuje
informacji, o której mowa w art. 281 ust. 1 pkt 9) ustawy pzp.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xls, .xlsx;
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;
3) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie usług utrzymania czystości, obsługi portierskiej oraz usługi gospodarcze w budynkach użytkowych i mieszkalno - użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341120-2 - Usługi portierskie

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie:
• co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i przedmiotem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie obejmowało następujące elementy: świadczenie przez okres, co najmniej 12 kolejnych miesięcy usługi utrzymania czystości wewnątrz i obejścia w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda. W wypadku usług w trakcie realizacji wymagane jest, aby była ona realizowana na dzień składania ofert co najmniej 12 miesięcy i jej wartość na dzień składania ofert wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto;
• co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i przedmiotem przedmiotowi zamówienia, tj. każde zamówienie obejmowało następujące elementy: świadczenie przez okres, co najmniej 12 kolejnych miesięcy usługi obsługi portierskiej w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda. W wypadku usług w trakcie realizacji wymagane jest, aby była ona realizowana na dzień składania ofert co najmniej 12 miesięcy i jej wartość na dzień składania ofert wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto;
• dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia:
- co najmniej 1 pojazdem towarowo-osobowym,
- co najmniej 1 odśnieżarką do odśnieżania chodników i obejść,
- co najmniej 1 urządzeniem czyszcząco-szorującym
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Pzp, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy zgodnej z obowiązującymi przepisami i treścią umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie:
1) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/ -ców, z zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia;
2) działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19 lub w sytuacji zaistnienia innej siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Zakres zmian umowy będzie adekwatny to zaistniałej okoliczności;
3) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) przesunięcia terminu rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usługi (co będzie miało również wpływ na przesunięcie terminu końcowego i terminów cząstkowych) z uwagi na:
- wydłużenie procedury wyłonienia Wykonawcy przedmiotowego zamówienia,
- inne uzasadnione okoliczności leżące po stronie Zamawiającego,
b) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w ustalonym terminie - dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbę dni, w których z powodu wystąpienia warunków siły wyższej brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe jej wykonanie,
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości zawarcia umowy w pierwotnym terminie związania ofertą, prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinioną i niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłokę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi zwłoki wywołanego ww. okolicznościami,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 6 i 7 umowy,
5) konieczności zmiany warunków realizacji umowy z uwagi na zbycie budynku przez Gminę Knurów lub wyłączenie budynku z eksploatacji;
6) konieczności zmiany warunków realizacji umowy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i wynika ona z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy nastąpi zmiana nazwy, adresu lub statusu firmy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.