eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleniów › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"Ogłoszenie z dnia 2022-05-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914698200

1.5.8.) Numer faksu: 914698298

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcc15e06-d29a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023830/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja ulicy Puszkina i Witosa- etap I Modernizacja ul. Puszkina wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Barnima

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/

4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.

5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów: https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 3. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postepowaniu.

7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Goleniów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

8. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Goleniów:

1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera

2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Jednocześnie Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów;
- Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy i Miasta, Plac Lotników 1,: e-mail: abi@goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WGG.271.1.22.2022.ET

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 1.1. Zamawiający rozumie usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu jako funkcję realizowaną poprzez zespół specjalistów opisany w SWZ. 1.2.Przez użyte w SWZ określenie „Inżyniera Kontraktu” rozumie się przedstawiciela Zamawiającego, działającego w jego imieniu i na jego rzecz, który odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie:
- z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351),
- z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
- z warunkami określonymi w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
- z Kodeksem Cywilnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459)
jak również:
- warunkami określonymi w niniejszej SWZ.
1.3. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu (opisany w SWZ) wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje dla Wykonawcy robót budowlanych. 2. Zamówienie obejmuje zakres obowiązków i czynności do wykonania przez Inżyniera Kontraktu określonych w dokumentach zamówienia. 3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji. 3.1. Minimalny poziom zamówienia, które Zamawiający planuje zrealizować w terminie obowiązywania umowy, czyli zamówienie podstawowe obejmuje usługę zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzorowania robót w zakresie przebudowy drogi na odcinku od koniec Puszkina II (km 0+205,52) do Placu Bramy Wolińskiej (km 0+145,14) wraz z przebudową fragmentu ul. Barnima (km 0+045,21), ul. Niemcewicza (km 0+012,32), ul. Pocztowej (km 0+028,30), ul. Witosa (km 0+018,24). 4. Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamówienie objęte prawem opcji to zamówienie, w ramach którego Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o dodatkową usługę zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzorowania robót w zakresie przebudowy drogi na odcinku od Placu Bramy Wolińskiej (km 0+145,14) do początek Puszkina I (km 0+000) wraz z przebudową fragmentu ul. Młynarskiej - na odcinku od początek ul. Młynarska (km 0+000) do koniec ul. Młynarska (km 0+062,91), w tym:
1) branża drogowa:
a) wycinka istniejących drzew i krzewów,
b) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych i urządzenie trawników,
c) przebudowa:
- utwardzonych nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – asfaltowych, kostki betonowej i kostki kamiennej,
- zjazdów z kostki betonowej,
- chodników z kostki betonowej,
d) budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej,
e) budowa miejsc parkingowych z kostki betonowej,
f) ustawienie oznakowania pionowego,
g) wykonanie oznakowania poziomego

2) branża sanitarna (sieć wodociągowa, siec kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej):
a) ul. Puszkina – zakres zgodny z dokumentacją projektową, z tym, że:
- w zakresie sieci wodociągowej: budowa sieci na odcinku od węzła w33 – w33.1 (wykonanego w ramach zamówienia podstawowego) do węzła w44,
- w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: budowa sieci na odcinku od studni KS34a – KS34a.1 (wykonanej w ramach zamówienia podstawowego) do studni KS44,
- w zakresie kanalizacji deszczowej: budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od KD58 (wykonanego w ramach zamówienia podstawowego) do KD73,
b) ul. Młynarska - zakres zgodny z dokumentacją projektową,
3) branża elektryczna:
a) ul. Puszkina – zakres zgodny z dokumentacją projektową, z tym, że: budowa sieci elektrycznej oraz montaż słupów oświetleniowych na odcinku od słupa Sp8 (wykonanego w ramach zamówienia podstawowego) do słupa Sp4,
b) ul. Młynarska - zakres zgodny z dokumentacją projektową,
4) branża teletechniczna:
a) ul. Puszkina zakres zgodny z dokumentacją projektową, z tym, że: budowa studni i kanału technologicznego od studni S21 (wykonanej w ramach zamówienia podstawowego) do studni S29,
b) ul. Młynarska - zakres zgodny z dokumentacją projektową.
5) usunięcie wszystkich kolizji występujących na obszarze realizacji w/w robót.
2. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu usługi zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzorowania robót objętych zamówieniem podstawowym, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego.3. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

4. Jeśli przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa zostanie zrealizowana usługa objęta zamówieniem podstawowym, Zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania zakresu usługi przewidzianej jako opcja.

5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem.

6. Postanowienia niniejszej SWZ odnoszące się do zamówienia podstawowego znajdują odpowiednie zastosowanie do zamówienia objętego prawem opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena (C) – 60 pkt
2) dyspozycyjność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydent) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej (DIK) - 15 pkt
3) dyspozycyjność inspektorów nadzoru pozostałych branż (DIN) – 25 pkt
1.1. W odniesieniu do wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu dokonana zostanie ocena oferty w następujący sposób:
ad. 1) Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena oferty (C):
W kryterium cena oferty największą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór: Wartość punktowa (C) = Cmin / Cbad x 60 gdzie: Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych
Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej
ad. 2) Sposób przyznania punktów dla kryterium dyspozycyjność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej (DIK).
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obecność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej na placu budowy minimum 2 razy w tygodniu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) nie mniej niż 4 godziny dziennie (w godzinach od 7:30 do 15:30). Wykonawca może zwiększyć ilość pobytów Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej (DIK) na placu budowy w ciągu tygodnia. Za każdy dodatkowo zaoferowany dzień pobytu w ciągu tygodnia na placu budowy, Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z tabelą przedstawioną w SWZ. ad. 3) Sposób przyznania punktów dla kryterium dyspozycyjność inspektorów nadzoru pozostałych branż (DIN).Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obecności inspektorów nadzoru poszczególnych branż na placu budowy minimum 2 razy w tygodniu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy), gdy prowadzone są roboty budowlane nadzorowanej branży i ich przebywania tam tak długo jak wymaga tego skuteczność nadzoru, ale nie mniej niż 4 godziny dziennie (w godzinach od 7:30 do 15:30). Wykonawca może zwiększyć ilość pobytów inspektorów nadzoru pozostałych branż na placu budowy w ciągu tygodnia. Za każdy dodatkowo zaoferowany dzień pobytu w ciągu tygodnia na placu budowy, Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z tabelą przedstawioną w SWZ. Łączna punktacja oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „DIK” (dyspozycyjność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydenta) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej) + wartość punktowa „DIN” (dyspozycyjność inspektorów nadzoru pozostałych branż. W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżyniera Rezydent) pełniącego jednocześnie funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej (DIK)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność inspektorów nadzoru pozostałych branż (DIN)

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:
- budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- budowę lub/i przebudowę lub/i remont kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej lub/i sieci wodociągowej,
- budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej,
- budowę lub/i przebudowę sieci teletechnicznej.

Zamawiający uzna również warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
a) jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i remont drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
b) jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i remont kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej lub/i sieci wodociągowej,
c) jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub/i przebudowę lub/i rozbudowę oświetlenia ulicznego lub/i sieci energetycznej,
d) jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę lub/i przebudowę sieci teletechnicznej.

Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu (Inżynier Rezydent) pełniący jednocześnie funkcję inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

b) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej mostowej w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

c) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

d) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

e) Inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamawiania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ,
(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z tych wykonawców).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznik nr 6 do SWZ.
(W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden w/w wykaz).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ):
a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy),
b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),
d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 .Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.

2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

3.. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i rękojmi.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 13.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 13.2.4. ppkt 1) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 13.2.4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Goleniów https://goleniow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji:
- dla zamówienia podstawowego: 210 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- dla zamówienia objętego prawem opcji: 210 dni od dnia poinformowania Wykonawcy pismem lub oświadczeniem o uruchomieniu prawa opcji.

2. Jeżeli realizacja zamówienia podstawowego jak i zamieniania objętego prawem opcji nie zostanie zakończona w terminie określonym odpowiednio w pkt 1, to Inżynier Kontraktu wraz z właściwym inspektorem nadzoru zobowiązany będzie je nadzorować do czasu jego ukończenia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawców podlegających wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.