eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruchnik › Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w PruchnikuOgłoszenie z dnia 2023-03-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pruchniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruchnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Pruchnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-560

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166236113

1.5.8.) Numer faksu: 166236125

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@gminapruchnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Pruchniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0548a7a-cee8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031395/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont boisk sportowych i zaplecza „ORLIK 2012”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na portalu oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony ttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie poinformowany o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy obecnie może trwać maksymalnie do 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożenia oferty, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Marketplanet +48 22 257 22 23, e-mail: oneplace@marketplanet.pl w godz.: 9:00 – 17:00. 3. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania zgodnie z dyspozycją art. 284 ustawy Pzp. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 5.Instrukcja korzystania z Platformy dla Wykonawcy znajduje się na stronie i/lub pod linkiem: https://oneplace.marketplanet.pl Informacje na temat komunikowania się, korespondencji elektronicznej, wymagań technicznych i organizacyjnych zawarto w dokumentacji SWZ, w tym w rozdziale V.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik; ... iod@gminapruchnik.pl*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZ 271/12/2023 prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM (poniżej progów unijnych); odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”...... więcej informacji na temat klauzuli RODO znajduje
się w rozdziale XXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ... więcej informacji na temat klauzuli RODO (ograniczeń stosowania) znajduje się w rozdziale XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ 271/12/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” w Pruchniku". Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji SWZ, w tym m.in. w załączniku nr 8 do SWZ dokumentacja techniczna, Kosztorysie ofertowym (EXCEL do WYCENY – 1 arkusz) stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, który Wykonawca winien wycenić i dołączyć do oferty. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami, zezwoleniami. Ponadto Zamawiający zaleca, aby na czas realizacji zamówienia Wykonawca ustanowił kierownika budowy, o którym mowa w paragrafie 11 załącznika nr 2 do SWZ. Informacje w zakresie rozwiązań równoważnych zawarto między innymi w SWZ w Rozdziale III.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: został opisany w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu z postępowania na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem nr 3- oświadczenie z art. 125 ust. 1, nr 7 – kosztorys ofertowy i ewentualnie dołącza, jeśli dotyczy załączniki nr 4,5,6 do SWZ. 6. Wszystkie dokumenty stanowiące treść oferty powinny być dołączone do oferty za pośrednictwem platformy zakupowej („dodaj dokument”), pojedynczo lub skompresowane do jednego pliku archiwum np. (ZIP), odpowiednio podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 7.pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.... 8. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji...... więcej informacji w dokumentacji postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - wymagania i szczegóły opisano w rozdziale VIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej (z wyjątkami wskazanymi w umowie). 2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie czy w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy dotyczących.......szczegółowo rodzaj i zakres zmian został opisany w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ - paragraf 16.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://gminapruchnik.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012” w Pruchniku zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012”- Edycja 2022”. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostaną, przyznane lub Skarb Państwa - Ministerstwo Sportu i Turystyki czy Gmina Pruchnik odstąpią od realizacji umowy. Z efektów realizacji przedmiotu umowy będą mogły korzystać również osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym defaworyzowane.
2. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 31 lipca 2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.