eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Organizacja szkoleń stacjonarnych w blokach szkoleniowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zaangażowanych w realizację działań na rzecz uchodźców z UkrainyOgłoszenie z dnia 2023-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja szkoleń stacjonarnych w blokach szkoleniowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zaangażowanych w realizację działań na rzecz uchodźców z Ukrainy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 251 00 87

1.5.8.) Numer faksu: 32 750 00 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja szkoleń stacjonarnych w blokach szkoleniowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zaangażowanych w realizację działań na rzecz uchodźców z Ukrainy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fefdc20-ce22-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157883

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mops-katowice.logintrade.net/zapytania_email,123221,b236c788aa0e9faa9641f9494cf150e0.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy do elektronicznej obsługi zamówień dostępnej pod adresem: https://mopskatowice.
logintrade.net/zapytania_email,111249,65df62d33a00541e7108e6301e554c1f.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13, 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana/Wykonawcy/ Członka Organu/ Prokurenta/ Pełnomocnika/ Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy/
Pracownika lub osoby, którą dysponuje Wykonawca, danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Kato-wice. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z
wykonywaniem Pani/Pana praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych
osobowych pod adresem poczty elektronicznej: daneosobo-we@mops.katowice.pl lub pod nr telefonu: 32 251 00 87 oraz za
pośrednictwem elektronicznej skrytki ePUAP, której adres jest dostępny na stronie internetowej
http://www.mops.katowice.pl/node/3127.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych, jak również w celach kontrolnych. Dane te są konieczne do przeprowadzenia po-stępowania w celu zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy P.Z.P. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawnione innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi,
serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną, firmie: PZP24.pl Sp. z o.o. udostępniającej Platformę przetargową Logintrade, na której prowadzone jest przedmiotowe postępowanie. Informacje o tych
podmiotach dostępne są na stronie http://www.mops.katowice.pl/node/3127. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać je-dynie na polecenie MOPS, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty po-stępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10) Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;
11) szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS (www.mops.katowice.pl).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.261.2.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) BLOK A:
1. Podstawowy warsztat komunikacji dla 25 osób (1 grupa szkoleniowa);
2. Trening zastępowania agresji ART dla 57 osób (w podziale na 3 grupy szkoleniowe).
3. Warsztaty relaksacyjne. Techniki relaksacyjne dla 38 osób (w podziale na 2 grupy szkoleniowe)
4. Warsztat pracy z grupą dla 21 osób (1 grupa szkoleniowa)
5. Zarządzanie projektami (PRINCE2® Foundation) dla 12 osób (1 grupa szkoleniowa)
6. Budowanie kontaktu z klientem w wieku senioralnym i/lub z niepełnosprawnościami dla 18 osób (1 grupa szkoleniowa)
7. Pierwszy kontakt z klientem (w tym z trudnym klientem) dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa)
8. Środowiskowa praca socjalna – metody, narzędzia i instrumenty pracy ze społecznością lokalną dla 17 osób (1 grupa szkoleniowa)
9. Arteterapia dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z tematyką i ilościami wskazanymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie części zamówienia w ramach prawa opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie niż określony w Załączniku nr 2 do SWZ, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Zamawiając przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie. Maksymalny zakres zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe objęte prawem opcji będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – w oparciu o
następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto 60 %
2) Doświadczenie trenera 25 %
3) Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) BLOK B:
1. Warsztat umiejętności wychowawczych dla 18 osób (1 grupa szkoleniowa)
2. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przywiązania dla 26 osób (w podziale na 2 grupy szkoleniowa)
3. Przemoc w rodzinie z uwzględnieniem zaniedbywania dzieci dla 15 osób (1 grupa szkoleniowa)
4. Systemowe podejście do rodziny dla 22 osób (1 grupa szkoleniowa)
5. Problem tożsamości dzieci w rodzinach zastępczych dla 13 osób (1 grupa szkoleniowa)
6. Podstawowy warsztat komunikacji – szkolenie dla pracowników świetlic i klubów dla 12 osób (1 grupa szkoleniowa)
7. Budowanie poczucia wartości u dzieci dla 25 osób (1 grupa szkoleniowa)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z tematyką i ilościami wskazanymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie części zamówienia w ramach prawa opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie niż określony w Załączniku nr 2 do SWZ, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Zamawiając przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie. Maksymalny zakres zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe objęte prawem opcji będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – w oparciu o
następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto 60 %
2) Doświadczenie trenera 25 %
3) Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) BLOK C:
1. Praca socjalna z osobami zaburzonymi psychicznie (poziom podstawowy) dla 13 osób (1 grupa szkoleniowa)
2. Praca z osobami zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami – warsztat (poziom zaawansowany) dla 20 osób (1 grupa szkoleniowa)
3. Przemoc – specyfika pracy socjalnej z rodzinami z problemem przemocy – szkolenie zaawansowane dla 18 pracowników (1 grupa szkoleniowa )
4. Przemoc w rodzinie dla 16 osób (1 grupa szkoleniowa)
5. Procedura „Niebieskie karty” dla 16 osób (1 grupa szkoleniowa)
6. Praca z osobami uzależnionymi od środków psychotropowych oraz uzależnienia mieszane dla 23 osób (1 grupa szkoleniowa)
7. Podstawowy warsztat pracy z osobami uzależnionymi dla 28 osób (w podziale na 2 grupy szkoleniowe).
8. Kodeks postępowania administracyjnego dla 16 osób (1 grupa szkoleniowa)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z tematyką i ilościami wskazanymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie części zamówienia w ramach prawa opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie niż określony w Załączniku nr 2 do SWZ, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Zamawiając przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie. Maksymalny zakres zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe objęte prawem opcji będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – w oparciu o
następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto 60 %
2) Doświadczenie trenera 25 %
3) Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) BLOK D:
1. Pierwsza pomoc. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 26 osób ( w podziale na 2 grupy szkoleniowe)
2. Szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego pracownika podczas wykonywania czynności zawodowych – negocjacje w sytuacji kryzysowej dla 56 osób (w podziale na 3 grupy szkoleniowe)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z tematyką i ilościami wskazanymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie części zamówienia w ramach prawa opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie niż określony w Załączniku nr 2 do SWZ, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Zamawiając przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie. Maksymalny zakres zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe objęte prawem opcji będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – w oparciu o
następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto 60 %
2) Doświadczenie trenera 25 %
3) Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) BLOK E:
1. Praca z rodzinami Ukraińskimi – uwarunkowania kulturowe, system wsparcia w Ukrainie a w Polsce dla 32 osób (w podziale na 2 grupy szkoleniowa)
2. Różnice międzykulturowe/kompetencje międzykulturowe dla 20 osób (1 grupa szkoleniowa)
3. Polityka antydyskryminacyjna/edukacja antydyskryminacyjna dla 6 osób (1 grupa szkoleniowa)
4. Kryzys uchodźczy i trauma wojenna PTSD dla 21 osób (1 grupa szkoleniowa)
5. Rozwiązywanie konfliktów na tle kulturowych dla 7 osób (1 grupa szkoleniowa )
6. Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej dla 6 osób (1 grupa szkoleniowa)
7. Ukraińskie obrzędy i tradycje dla 16 osób (1 grupa szkoleniowa).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest przeprowadzenie szkoleń, zgodnie z tematyką i ilościami wskazanymi w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega, iż wykonanie części zamówienia w ramach prawa opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie niż określony w Załączniku nr 2 do SWZ, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
3. Zamawiając przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie. Maksymalny zakres zamówienia w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe objęte prawem opcji będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – w oparciu o
następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto 60 %
2) Doświadczenie trenera 25 %
3) Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego 15 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość realizacji danego bloku szkoleniowego w trzech terminach do wyboru Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W celu dokonania oceny oferty w ramach kryterium: „Doświadczenie trenera” Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia trenera – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2 Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale III, ust. 1 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3 Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt. 1.2 SWZ składają odrębnie:
3.1. Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
4.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
4.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1 ppkt. 1.4.1. SWZ,
4.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publicznego,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.4. SWZ (oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym).
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1, ppkt. 1.4.1. SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Zapisy Rozdziału IV, ust. 1, ppkt. 1.4.2. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie będzie wzywał wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3 W przypadku, o którym mowa Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.2. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem https://mops-katowice.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest informacja o prowadzonym postępowaniu: www.mops.katowice.pl
2. Wykonawca składa Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, ze zmianami) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą pod-stawy wykluczenia, o których mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą pod-stawy do wykluczenia, o których
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykonawca składa oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.