eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Fizyczna ochrona ludzi i mienia budynku SO w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku przez 24/h na dobę,Ogłoszenie z dnia 2022-05-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Fizyczna ochrona ludzi i mienia budynku SO w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku przez 24/h na dobę,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Rybniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384782901

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7840425

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@rybnik.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rybnik.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Fizyczna ochrona ludzi i mienia budynku SO w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku przez 24/h na dobę,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a555557-d10b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087975/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzieleniem
zamówienia będą zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl .Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą Systemu SmartPzp dostępnego pod
adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl .Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów znajdują się w pkt. 9 SWZ. Ofertę,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), informujemy,
że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są każdy z nich w zakresie własnych kompetencji
i realizowanych zadań, wg regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001r., - prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52, tj. ze zm.)- Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku z
siedzibą w Rybniku, ul. Piłsudskiego 33, kod pocztowy 44-200, adres e-mail: prezes@rybnik.so.gov.pl,
tel. 32/ 78 40 405, - Dyrektor Sądu Okręgowego w Rybniku w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul.
Piłsudskiego 33, kod pocztowy 44-200, adres e-mail: dyrektor@rybnik.so.gov.pl, tel. 32/ 78 40 491.2.
Administratorzy Danych Sądu Okręgowego w Rybniku, wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych wg
właściwości, do pełnienia funkcji w zakresie ochrony danych, z wyjątkiem obszaru sprawowania
wymiaru sprawiedliwości i wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Rybniku, możliwy jest pisemnie na adres korespondencyjny:
ul. Piłsudskiego 33, 44-200 Rybnik, na adres e-mail: iod@rybnik.so.gov.pl, lub telefonicznie: tel. 32/ 78
40 446. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2360/TP/2/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fizyczna ochrona ludzi i mienia budynku Sądu Okręgowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku przez 24/h na dobę i obejmujące budynek wraz z przyległym terenem (w tym parkingiem) i obsługą szatni przez pracowników ochrony spełniających wszystkie wymagania określone w ustawie o ochronie osób i mienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: własna grupa interwencyjna

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczejlub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający wymaga aby wykonawca
posiadał koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia realizowanej w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej. (podstawa: art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia, t.j. Dz.U.2021 poz. 1995). W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia, tj. koncesję MSWiA
na prowadzoną działalność gospodarczą i zrealizuje usługi ochrony osób i mienia.2) zdolności
technicznej lub zawodowej:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedno)
zamówienie (umowa) na świadczenie usługi ochrony osób i mienia na kwotę minimum 200 000
zł. brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie
działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej, stałej
ochrony fizycznej; (podstawa: Art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia,
t.j. Dz.U.2020 poz. 838).b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających sięlub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z p. zm.), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór
oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem;b) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;c) zaświadczenia albo innego
dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał
płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;d) odpis lub informacja z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;e) informacja z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy
Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;f) oświadczenie wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp
oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - wzór
oświadczenia zostanie przekazany wykonawcy wraz z wezwaniem;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu;W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te mają
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, z którego musi wynikać, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - sporządzone z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego z załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych we
wzorze umowy stanowiącym -załącznik nr 5do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pomocą Systemu SmartPzp dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.